Macht staat dit jaar nog meer centraal/Power is even more central this year - vrijdag 8 januari 2021

 
 
 

Macht staat dit jaar nog meer centraal. (English below)


Had ik altijd een rotsvast vertrouwen in onze democratie en in onze rechtsstaat, naarmate de tijd die ik op aarde doorbreng allengs langer wordt, wordt dit rotsvaste vertrouwen steeds minder waardoor ik inmiddels op een punt gekomen ben dat dat vertrouwen is omgeslagen naar een kritische en wantrouwende blik. En dat vind ik jammer omdat ik onze overheid zo graag had willen vertrouwen en mij veilig zou willen voelen onder hun bestuur.


De eerste scheurtjes in mijn vertrouwen zijn ontstaan tijdens mijn echtscheiding waar mijn kinderen zonder enige vorm van onderzoek en waarheidsvinding zijn toegewezen aan mijn verborgen narcistische en gaslightende echtgenoot (https://www.galerienoes.nl/blog/17/Narcisme_Narcissism.blog)


Nog meer scheurtjes zijn er ontstaan toen mijn overheid mijn mishandelende en frauderende echtgenoot vrijuit liet gaan en mij, beroofd van mijn kinderen, achterlatend met het predicaat van gefrustreerde ex- echtgenoot wiens leven totaal vernietigd is door de echtgenoot met de hulp van alle denkbare (overheids)instanties tot aan de rechterlijke macht aan toe. Geen werk meer, geen inkomen en geen dak meer boven mijn hoofd. De uitkerende instantie die mij erop afrekende dat mijn echtgenoot hun berichten niet aan mij heeft doorgegeven en steevast bleef volhouden dat hij niet wist waar ik zat.


Als rechtenstudent, werkzaam met kinderen in verschillende leeftijdscategorieën, in verschillende settingen en al dan niet met specifieke hulpvragen, was ik er heilig van overtuigd dat onze democratie en onze rechtsstaat ons zouden beschermen tegen uitwassen. Hoe goed van vertrouwen en naïef kan een volwassen mens zijn? Ik was het slachtoffer geworden van een gerechtelijke dwaling pur sang. En had die dwaling nu in het strafrecht plaatsgevonden, dan had ik nog rechten en ondersteuning gekregen maar in het civielrecht komt de burger er nog altijd bekaaider vanaf als in het strafrecht.


Yvonne Keuls en haar boek "Arrogantie van de macht”, heeft mij pijnlijk laten beseffen dat het niet om het gelijk gaat in Nederland. Alles maar dan ook alles draait om macht. En dat gaat zover dat bewindslieden bereid zijn om onze op historische gronden ontstane grondrechten gebaseerde grondwet, te herschrijven. Waardoor er openingen ontstaan om die op slinkse politieke wijze buiten werking te stellen. Geen haan die daar naar kraait. Oók onze volksvertegenwoordiging niet die onze grondwet en onze grondrechten tegen de arrogantie van de macht dienen te beschermen. Het is een joint venture geworden tussen de regering en onze volksvertegenwoordiging. Het belang van de burger staat niet langer meer voorop. Het "landsbelang” heeft een andere inhoud en lading gekregen. De burger is opnieuw gedegradeerd tot horige of lijfeigene, getuige de participatiewet. En onder die wet komen steeds meer en meer Nederlanders te vallen door omstandigheden die door onze eigen overheid worden gecreëerd om zo de groeiende groep burgers beheersbaar te houden. Daar draagt het digitale netwerk een welkom steentje aan bij. Want, wat weet de gemiddelde Nederlander nu van de werking van het internet, van software en hardware? De meesten zijn al trots wanneer zij een laptop, tablet of smartphone kunnen hanteren. Zij hebben geen idee wat een techbedrijf is en wat het zoal kan doen. We maken overal accounts aan om toch maar vooral toegang te krijgen tot bijvoorbeeld social media, of inkopen kunnen doen bij internetwinkels. We hebben geen idee wat of wie daar achter zit en wat er met onze gegevens gebeurd. Ach, zeggen de meesten, ik heb niets te verbergen hoor, ze doen maar...... "Waar niet is, is de keizer zijn recht verloren”, zei mijn vader altijd. En hij heeft gelijk.....eenmaal iets op internet gezet of gedeeld, gaat er niet meer vanaf en dat kan wel eens heel slecht voor ons uitpakken. En wanneer wij ons daarvan bewust worden, is het al te laat.


Onze overheid is traag en laks op het gebied van internetgebruik en beveiliging. Maar dat gaat allengs veranderen. Onze overheid heeft inmiddels in de gaten dat het internet en haar gebruikers vele voordelen biedt als het gaat om prognoses te maken en de burgerbevolking beheersbaar en controleerbaar te maken. Onze overheid begrijpt ook dat zij als overheid een makkelijke prooi kan zijn of worden van andere mogendheden of organisaties wanneer zij haar digitale informatie niet heel goed beveiligd. Hackers kunnen makkelijk een overheidssysteem binnen dringen en daar veel schade in aanrichten. Dus ook in uw gegevens. Zij kunnen daar zaken uit weghalen of juist aan toevoegen. Net als onze overheid dat kan doen! Wij hebben daar geen vat op en wij moeten vertrouwen op de beschaving en de correctheid van onze overheid. Diezelfde overheid die zich niet veel gelegen laat liggen aan het welbevinden van haar burgers. Het gaat de overheid voornamelijk om de economie en de pikorde met de andere mogendheden. Het lot van de burgers nemen zij op de koop toe. Dat geldt voor zowel de lagere als de hogere overheden. Want zij kennen hun eigen waarheid en strijd van overleven in het kreupelhout dat onze regering heeft laten ontstaan. De wet van de jungle is nooit weggeweest. Alleen de omstandigheden veranderen. En die omstandigheden worden door de regering bepaald. Er zijn inmiddels diverse "schaduwregeringen” zoals de Bilderberggroep en de Tafelronde en mogelijk andere groeperingen van "zeer wijze en machtige” mannen en vrouwen die nog niet in de openbaarheid bekend geworden zijn.


Dat onze volksvertegenwoordiging uit steeds meer politieke partijen en splinterpartijen en eenmansfracties gaat bestaan doet onze democratie geen goed. Minister van Binnenlandse zaken, Kasja Ollongren die lid is van de Tafelronde, is onze grondwet aan het herschrijven waar het om het kiesrecht gaat. Het schijnt dat zij de voorstellen of adviezen van ex VVD Minister Remkes in haar versie verwerkt. Om een wijziging in de grondwet van kracht te laten worden zijn verkiezingen nodig. Vaak laat men die verkiezing samenvallen met de tweede kamer verkiezingen. Die zijn in maart van dit jaar en wij hebben nog niet veel van minister Ollongren gehoord......


Op dit moment is Nederland in de ban van de COVID19 pandemie, de mutaties van dat virus en de vaccins en de vaccinaties. Onze overheid heeft ons niet juist voorgelicht en heeft ook niet de juiste maatregelen genomen. Daardoor is veel onvrede onder de bevolking ontstaan waardoor velen niet meer willen meewerken. Om nu de waarheid naar haar hand te zetten heeft de overheid een vaccinatieprogramma opgesteld met vaccinaties waarvan niemand weet of zij werkelijk afdoende helpen en veilig zijn. Om die reden hebben de farmaceuten een disclaimer opgesteld waardoor de burger nergens kan reclameren wanneer blijkt dat de vaccins de oorzaak zijn van schade en of ongemak. Gezien onze grondrechten zijn wij niet verplicht om ons te laten inenten of ons daartoe te laten dwingen. Onze volksvertegenwoordiging heeft gesteld dat de regering de burgers niet mag uitsluiten van zaken of deelneming aan zaken wanneer de burger zich niet heeft laten inenten. De volgende dag heeft de tweede kamer dit standpunt alweer losgelaten. Waarom en op welke gronden?......Dit kan vervelende en verstrekkende gevolgen voor ons als burgers hebben. En hoe weten wij zo zeker of de leden van de regering en het koninklijkhuis zich hebben laten vaccineren? De registratie kan gebeuren op basis van willekeur en is niet door ons te controleren.


Onze democratische waarden zijn tanende en dat gaat vrijwel ongemerkt. Totdat je de zaken op een rij zet. Een rij van Oorzaak en Gevolg. Wars van complottheorieën. Gedaan op basis van feiten en gezond verstand. De tweede kamer verkiezingen staan voor de deur. De coalitievorming van de verschillende politieke partijen is op voorhand al in volle gang. Weet u daarvan als kiezers? Weet u dat wanneer u VVD stemt dat u dan D66 daar gratis bij krijgt en andersom? Weet u dat wanneer u PvdA stemt dat u GL er gratis bij krijgt en andersom? Weet u dat wanneer u op Denk stemt dat u akkoord gaat met inmenging door islamitische naties in onze volksvertegenwoordiging? Weet u dat verkiesbare leden van GL banden hebben (gehad) met de moslimbroederschap? En dat Jesse Klaver het helemaal oké vindt wanneer islamitische kiezers middels onze democratische regels, islamitische waarden wettelijk willen vastleggen terwijl Nederland een seculiere staat is? En dat daar vooral buitenlandse Islamitische mogendheden middels hun imams in de door hun gefinancierde moskeeën gebruik of misbruik van zullen maken?

Deze alinea heeft de schijn van stemmingkwekerij. Ik heb er al eerder een blog over geschreven. Galerie Noes, aartsengel Rafaël en Gene Zijde zijn niet politiek geëngageerd. Het gaat om onze vrijheid. Om Oorzaak en Gevolg en omdat dat vastgelegd wordt door de politiek ontkomt ook Galerie Noes daar niet aan.


Gezien de feiten van Oorzaak en Gevolg gaat onze samenleving gestaag en vrijwel ongemerkt terug naar vroeger tijden. Naar vóór de tijden van de totstandkoming van onze Grondwet in 1815. Waarom moeten beide ouders werken om met hun gezin rond te komen terwijl dat nog niet zo lang geleden niet nodig was? Waarom kan een alleenstaande ouder haar eigen gezin niet onderhouden terwijl zij fulltime werkt en desondanks schulden moet maken? Waarom worden Nederlandse gezinnen geïntimideerd door Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, het onderwijs met uithuisplaatsing van hun kinderen en of het kwijtraken van het ouderlijk gezag? Door de decentralisatie van Mark Rutte gedurende de laatste 10 jaar, is er een middeleeuws verdien model ontstaan waarbij de winst voorop staat en de kinderen met hun ouders een product geworden zijn.


U gelooft dit niet? U kent de misstanden bij de Toeslagenaffaire? Datzelfde principe vindt ook plaats bij Jeugdzorg, de Raad vd Kinderbescherming, het onderwijs, de rechtspraak en het openbaar ministerie. Ook bij de gezondheidszorg. Die is volledig kapot bezuinigd door Mark Rutte. waardoor we nu door de COVID19 chronisch zieken hun zorg moeten ontnemen om toch vooral de COVOD19 patiënten te kunnen helpen. Of deze zich nu aan de veiligheidsvoorschriften hebben gehouden of niet, dat doet niet ter zake. COVID19 IC patiënten worden naar Duitsland gebracht omdat Nederland niet genoeg IC bedden en verpleegkundigen meer heeft door het beleid van Mark Rutte. En door dat wanbeleid komen wij straks in "code zwart” en gaan wij keer op keer in lockdown omdat ons land door zijn wanbeleid van 10 jaar de gevolgen van de pandemie, zeg een calamiteit, niet aankan!!!


Vindt u dat ik verkeerde conclusies trek? Dan raad ik u aan de feiten van de laatste 40 jaar eens op een rijtje te zetten en te kijken wat die laten zien zonder mitsen en maren! Laat dat goed tot u doordringen. Bezoek vooruitlopend aan de verkiezingen over 2 maanden NIET de kieswijzers want die zullen u welzeker manipuleren. De gemanipuleerde verkiezingen in Amerika en in andere landen zullen voor Nederland niet anders zijn......Nederland maakt deel uit van de wereld, het (rijke)westen, van Europa, van de VN ea verenigde machten met navenante belangen. We hebben daar rekening mee te houden. En u als kiezer en burger van ons Nederland moet wakker worden. Internet doet mee, of u nu wil of niet, negeer het niet.


Het leven is meer en meer een virtuele game geworden, alleen bestuurt u, argeloze burger, niet langer de controller.....de controller bestuurt u......


Met liefdevolle groeten van Maud Verbeek, Galerie Noes.

#

Power is even more central this year.


I always had a rock-solid faith in our democracy and in our rule of law, as the time I spend on earth becomes longer and longer, this rock-solid trust becomes less and less so that I have now come to the point where that trust has turned into a critical and suspicious look. And I think that's a shame because I wanted to trust our government so badly and feel safe under their administration.


The first cracks in my trust arose during my divorce where my children were assigned without any form of investigation and truth-finding to my hidden narcissistic and gaslighting husband (https://www.galerienoes.nl/blog/17/Narcisme_Narcissism.blog)

More cracks have arisen when my government let my abusive and defrauding husband go free, leaving me, deprived of my children, with the predicate of frustrated ex-husband whose life has been totally destroyed by the husband with the help of every imaginable (government) ) authorities up to the judiciary. No more work, no income and no roof over my head. The benefits agency that charged me that my husband did not pass on their messages to me and that he did not know where I was.


As a law student, working with children in different age groups, in different settings and with or without specific requests for help, I was firmly convinced that our democracy and our rule of law would protect us against excesses. How trusting and naive can an adult be? I had been the victim of a legal error through and through. And if that error had now taken place in criminal law, I would still have received rights and support, but in civil law the citizen still comes off worse than in criminal law.


Yvonne Keuls and her book "Arrogance of Power" painfully made me realize that it is not about being right in the Netherlands. Everything revolves around power. And that goes so far as that ministers are prepared to accept our fundamental rights-based constitution, opening up openings to put it out of action in a devious political way. No one  would be wiser. Nor our parliament, which should protect our constitution and our fundamental rights against the arrogance of power has become a joint venture between the government and our parliament. The interests of the citizen no longer come first. The "national interest" has been given a different content and meaning. The citizen has again been relegated to serf, according to the Participation Act. And more and more Dutch people are falling under that law due to circumstances created by our own government in order to keep the growing group of citizens manageable. The digital network makes a welcome contribution to this. Because, what does the average Dutch person know about how the internet works, about software and hardware? Most are already proud when they can handle a laptop, tablet or smartphone. They have no idea what a tech company is and what it can do. We create accounts everywhere to gain access to, for example, social media, or to make purchases at internet stores. We have no idea what or who is behind it and what happens to our data. Well, most say, I have nothing to hide, they just do ...... "Where there is none, the emperor has lost his right", my father always said. And he is right ..... once something put on the internet or shared will no longer be discarded and that can turn out very badly for us, and when we become aware of this, it will already be too late.


Our government is slow and lax when it comes to internet usage and security. But that will change gradually. Our government has now realized that the internet and its users offer many advantages when it comes to making forecasts and making the civilian population manageable and controllable. Our government also understands that, as a government, it can be or become easy prey to other powers or organizations when it does not secure its digital information very well. Hackers can easily penetrate a government system and cause a lot of damage. So also in your data. They can remove or add things to it. Just like our government can do! We have no control over this and we must rely on the civilization and correctness of our government. The same government that does not care much about the well-being of its citizens. The government is mainly concerned with the economy and the pecking order with the other powers. They accept the fate of the citizens. That goes for both the lower and the higher authorities. For they know their own truth and struggle for survival in the undergrowth that our government has created. The law of the jungle has never gone away. Only circumstances change. And those conditions are determined by the government. There are now various "shadow governments" such as the Bilderberg group and the Table Round and possibly other groups of "very wise and powerful" men and women who have not yet become publicly known.


The fact that our parliament will consist of more and more political parties and splinter parties and one-man factions does our democracy no good. Minister of the Interior, Kasja Ollongren, who is a member of the Table Round, is rewriting our constitution in terms of the right to vote. It seems that it incorporates the proposals or advice of ex VVD Minister Remkes in its version. Elections are needed for an amendment to the constitution to take effect. This election is often arranged to coincide with the parliamentary elections. They are in March this year and we have not heard much from Minister Ollongren yet ...


The Netherlands is currently under the spell of the COVID19 pandemic, the mutations of that virus and the vaccines and vaccinations. Our government has not properly informed us and has not taken the right measures. This has led to a lot of discontent among the population, so that many no longer want to cooperate. To put the truth to its hand, the government has set up a vaccination program with vaccinations that no one knows if they are really effective and safe. For this reason, the pharmaceutical companies have drawn up a disclaimer so that the citizen cannot complain when it appears that the vaccines are the cause of damage and / or inconvenience. Given our fundamental rights, we are not obliged to be vaccinated or forced to do so. Our parliament has stated that the government must not exclude citizens from business or participation in business if the citizen has not been vaccinated. The next day our parliament has already released this position. Why and on what grounds? ...... This can have unpleasant and far-reaching consequences for us as citizens. And how can we be so sure that the members of the government and the royal family have been vaccinated? The registration can be done on a random basis and cannot be checked by us.


Our democratic values ​​are on the wane and that goes almost unnoticed. Until you sort things out. A row of Cause and Effect. Wars of conspiracy theories. Done based on facts and common sense. Parliamentary elections are imminent. The coalition of the various political parties is already in full swing in advance. Do you know about this as voters? Do you know that when you vote VVD that you will receive D66 for free and vice versa? Do you know that when you vote PvdA that you will receive GL for free and vice versa? Do you know that when you vote for Think you agree to interference by Islamic nations in our parliament? Do you know that eligible members of GL have (had) ties to the Muslim Brotherhood? And that Jesse Klaver thinks it is completely okay if Islamic voters want to legally establish Islamic values ​​through our democratic rules while the Netherlands is a secular state? And that especially foreign Islamic powers will use or abuse it through their imams in the mosques they finance?

This paragraph has the appearance of mood nursery. I've written a blog about it before. Galerie Noes, Archangel Raphael and the Other Side are not politically engaged. It's about our freedom. Galerie Noes cannot escape this because of Cause and Consequence and because that is recorded by politics.


Given the facts of Cause and Effect, our society is steadily and almost unnoticed back to earlier times. Before the times of our Constitution being established in 1815. Why do both parents have to work to make ends meet with their families when it was not necessary not so long ago? Why can't a single parent support her own family while she is working full-time and still in debt? Why are Dutch families intimidated by Youth Care, the Child Care and Protection Board, education with out-of-home placement of their children and / or the loss of parental authority? Due to the decentralization of Mark Rutte during the last 10 years, a medieval earnings model has emerged in which profit comes first and the children and their parents have become a product.


You don't believe this? Are you aware of the abuses in the Supplement affair? The same principle also applies to Youth Care, the Child Protection Board, education, the judiciary and the Public Prosecution Service. Also in healthcare. Which is cut through completely broken Mark Rutte. Because of the COVID19 we now have to deprive the chronically ill of their care in order to be able to help especially the COVOD19 patients. Whether they have complied with the safety regulations or not, that is irrelevant. COVID19 IC patients are brought to Germany because the Netherlands does not have enough IC beds and nurses anymore due to the policy of Mark Rutte. And because of that mismanagement we will soon be in "code black" and we will go into lockdown time and time again because our country cannot cope with the consequences of the pandemic, say a calamity, due to its mismanagement of 10 years !!!


Do you think I am drawing wrong conclusions? Then I advise you to list the facts of the last 40 years and see what they show without ifs and buts! Let that sink in. Do NOT visit the electoral guides ahead of the elections in 2 months, as they will certainly manipulate you. The manipulated elections in America and in other countries will be no different for the Netherlands ...... The Netherlands is part of the world, the (rich) West, Europe, the UN and others united powers with corresponding interests. We have to take that into account. And you as a voter and citizen of our Netherlands must wake up. Internet is on board, whether you like it or not, don't ignore it.


Life has become more and more a virtual game, only you, innocent citizen, no longer control the controller ..... the controller controls you ......


With loving regards from Maud Verbeek, Galerie Noes.


Reacties:

Wist intuatief dat er veel niet klopte. Van meet af aan was ik tegen de inenting. Heel erg wat er nu gebeurd. Een corrupte bende.

Marga ernst- 08-01-2021


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >