Politieke verantwoordelijkheid WILLEN nemen/WILLING to take political responsibility - dinsdag 12 januari 2021

Politieke verantwoordelijkheid WILLEN nemen. (English below)


Onze democratie is vastgelegd in de grondwet en in onze grondrechten. Wij, alle burgers van Nederland, hebben zich daaraan geconformeerd. Dus ook onze ministers, staatssecretarissen, de volksvertegenwoordiging, de koning en zijn familie, rechters, etc., etc., iedereen en niemand uitgezonderd.


Waarom onttrekken onze minister president en de overige verantwoordelijke bewindslieden voor het debacle van de Toeslagenaffaire zich dan wel aan hun verantwoordelijkheden en staat het openbaar ministerie en de rechtspraak alsmede onze volksvertegenwoordiging dit ontoelaatbare gedrag toe?


WAT is er met onze democratie gebeurd? Waar is de persoonlijke integriteit gebleven? In mijn blog van 08 januari jl,(https://www.galerienoes.nl/blog/100/Macht_staat_dit_jaar_nog_meer_centraal.blog)

heb ik verslag gedaan van het toenemende machtsmisbruik binnen onze democratie met gebruikmaking van het internet.


Is macht hebben verslavend? En wat doet dat met de daaraan verslaafde persoon?


We weten dat aan macht verslaafde personen er ALLES aan zullen doen om die macht te behouden. Net zoals alle verslaafde mensen willen zij, van datgene waaraan zij verslaafd zijn, geen afstand doen. Integendeel, zij zullen er alles aan doen om datgene waaraan zij verslaafd zijn te behouden. Dictators en totalitair leiders zijn daar een goed voorbeeld van. En wij weten dat verslaafden bereid zijn om tot het uiterste te gaan!......


Terugkomend op mijn blog van 08 januari jl., zie ik een duidelijk parallel, waar ik absoluut niet blij mee ben. Op 19 juli jl., heb ik een blog geschreven over de teloorgang van onze democratie (https://www.galerienoes.nl/blog/82/Waarschuwing_voor_de_teloorgang_van_de_democratie_Warning_against_the_demise_of_democracy_.blog)


Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Laat dat ook zo zijn en laten we niet achteraf tegen elkaar moeten zeggen:”Hadden we maar....”. Want dan zijn we te laat. Onze democratie gaat ons ALLEMAAL aan en voor het voortbestaan zijn wij ALLEMAAL verantwoordelijk. Neem uw verantwoordelijkheid en redt de democratie wanneer uw VRIJHEID u lief is.....


Met liefdevolle groeten van Maud Verbeek, Galerie Noes.

#

WILLING to take political responsibility.

Our democracy is enshrined in the constitution and in our fundamental rights. We, all citizens of the Netherlands, have complied with this. So also our ministers, state secretaries, the parliament, the king and his family, judges, etc., etc., everyone and no one excepted.

Why do our prime minister and the other responsible ministers for the debacle of the Supplement affair evade their responsibilities and do the public prosecution service and the judiciary as well as our parliament allow this inadmissible behavior?

WHAT has happened to our democracy? Where has personal integrity gone? In my blog of January 8th, (https://www.galerienoes.nl/blog/100/Macht_staat_dit_jaar_nog_meer_centraal.blog)
I have reported on the increasing abuse of power within our democracy using the internet.

Is having power addictive? And what does that do to the addicted person?

We know that power addicts will do ANYTHING to maintain that power. Like all addicted people, they do not want to part with what they are addicted to. On the contrary, they will do everything they can to keep what they are addicted to. Dictators and totalitarian leaders are a good example of this. And we know addicts are willing to go the extra mile! ......

Coming back to my blog of January 8th, I see a clear parallel, which I am not at all happy with. On July 19th, I wrote a blog about the decline of our democracy (https://www.galerienoes.nl/blog/82/Waarschuwing_voor_de_teloorgang_van_de_democratie_Warning_against_the_demise_of_democracy_.blog)

Forewarned is forearmed. Let that be the case and let us not have to say to each other afterwards: "If only we had ....". Because then we will be too late. Our democracy concerns us ALL, and we are ALL responsible for its survival. Take responsibility and save democracy when your FREEDOM is dear to you .....

With loving regards from Maud Verbeek, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >