Alleen de tijd verandert, de mensen niet./Only time changes, people don't. - donderdag 1 april 2021

Afbeelding invoegen
 

Alleen de tijd verandert, de mensen niet. (English below)


Zijn wij van mening dat wij als mensen beschaafder en wijzer zijn geworden? Dan moet ik u teleurstellen. Want alleen de tijd verandert maar de mensen helaas niet.


ALLE verschrikkingen uit het verleden zijn er nog steeds. Zij het in een nieuw jasje, maar zij zijn gebleven, de verschrikkingen waar wij ons mensen aan te buiten gaan.


Wij leren onze kinderen wat juist is en wat niet en wat doen wij zelf?.....

Kinderen leren door het voorbeeld dat volwassenen hun geven en dat is klaarblijkelijk niet fraai.


Wat er zich afspeelt tijdens de bezwering van de COVID19 pandemie, hoe onze verkiezingen verlopen en niet te vergeten de informatie. Hoe de demissionair ministerpresident zich opstelt en manifesteert tezamen met zijn companen. Dat heeft in de verste verte niets met een democratie te maken. En dan hoe de tweede kamervoorzitter zich tot de demissionair ministerpresident verhoudt. Het is wel duidelijk wie de macht naar zich toetrekt. Ondanks de regels van onze democratie waar ook een ministerpresident zich aan dient te houden.


Waarom de geschiedenis zich blijft herhalen? Omdat NIEMAND in de regering en in de staten generaal er klaarblijkelijk van geleerd heeft. Marcel van Dam zei het lang geleden al: Het is de liefde voor het pluche. En nu de tweede kamer aan elkaar hangt als los zand, door de vele splinterpartijen en het gemis aan ervaring, is de beschaving en de democratie moeilijker te handhaven. En daar maakt Mark Rutte handig misbruik van.


Alles draait om macht in ons land. Wij wilden een zakenkabinet? Nou, dit komt er van. Volksvertegenwoordigers en bewindslieden zouden absoluut onafhankelijk moeten zijn. Zonder binding met het bedrijfsleven of met andere sectoren. Je kunt nu eenmaal je nevenfuncties niet buiten beschouwing laten. Ieder die anders beweert, spreekt niet de waarheid. En de waarheid wordt meestal niet gesproken en dat is precies de reden waarom alleen de tijd verandert en de mensen niet.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens AE Rafaël, Galerie Noes.


#


Only time changes, people don't.


Do we believe that we as humans have become more civilized and wiser? Then I have to disappoint you. Because only time changes, but people unfortunately do not.


ALL the horrors of the past are still there. Albeit in a new guise, but they have remained, the horrors that we human beings indulge in.


We teach our children what is right and what is not and what do we do ourselves? .....

Children learn by the example that adults set them and that is apparently not pretty.


What is going on during the invocation of the COVID19 pandemic, how our elections are going, not to mention the information. How the outgoing Prime Minister adopts and manifests himself together with his companions. That has nothing to do with a democracy in the slightest. And then how the second President of the House relates to the outgoing Prime Minister. It is clear who seizes power. Despite the rules of our democracy that a prime minister must also adhere to.


Why history keeps repeating itself? Because NO ONE in the government and in the states general has apparently learned from it. Marcel van Dam said it a long time ago: It is the love for the plush. And now that the second room hangs together like loose sand, due to the many splinter parties and the lack of experience, civilization and democracy are more difficult to maintain. And Mark Rutte cleverly takes advantage of that.


Everything revolves around power in our country. We wanted a business cabinet? Well, this is what comes of it. People's representatives and ministers should be absolutely independent. Without ties to the business community or other sectors. You simply cannot disregard your ancillary positions. Anyone who claims otherwise is not speaking the truth. And the truth is usually not spoken and that is exactly why only time changes and people do not.


With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Archangel Rafaël, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >