Uw recht op zelfbeschikking./Your right to self-determination. - vrijdag 9 april 2021

Afbeelding invoegen
 

Uw recht op zelfbeschikking. (English below)


Dat staat in artikel 11 van de Grondwet beschreven. Enerzijds is de betekenis hiervan duidelijk en anderzijds wordt de betekenis van dit artikel door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ontkracht.


De druk vanuit de regering om ons te laten vaccineren met niet veilige vaccins die wij niet zelf mogen kiezen, neemt hand over hand toe met de belofte dat de ingeënte mensen zo hun vrijheid terug krijgen die zij door de COVID19 maatregelen hebben moeten inleveren.


Het is een loze belofte die onze regering ons doet omdat het COVID19 virus niet meer zal verdwijnen. Erger nog, het virus muteert en de mutaties muteren ook, keer op keer. En elke keer zal het virus hardnekkiger worden en moeilijker te bestrijden zijn.


Onze regering heeft vanaf het begin een verkeerde inschatting gemaakt en op die verkeerde inschatting is haar bestrijdingsbeleid ten aanzien van COVID19 gebaseerd. Inmiddeld is de regering zich van deze inschattingsfout bewust geworden maar kan zij het niet over haar ego verkrijgen om haar fouten toe te geven. En daar bieden de vaccins uitkomst aan de regering om zonder gezichtsverlies de vrijheidsbeperkende maatregelen te versoepelen.


Het zijn je reinste drogredenen. Met voor velen ernstige en levensbedreigende gevolgen met een mogelijke dood tot gevolg.


Want ook al lijkt artikel 11 van de Grondwet ons tegen deze onverlaten te beschermen, geratificeerde verdragen ontkrachten dat weer. En zo kan het gebeuren dat u, wanneer u uw baan niet kwijt wilt, gedwongen wordt om u te laten vaccineren. Of wanneer u een behandeling in het ziekenhuis nodig heeft en die alleen krijgt wanneer u gevaccineerd bent. Of wanneer u een dierbare in een verzorgingshuis wilt opzoeken en dat alleen mag wanneer u gevaccineerd bent. Op het eerste gezicht lijkt het heel logisch allemaal alleen wordt er nogal wat van u gevraagd, want met niet veillige vaccins kunt u uw gezondheid ernstig en blijvend schaden en dat raakt uw kwaliteit van leven en dat van uw dierbaren. Onze regering plaatst ons daarmee in een patstelling waardoor u gedwongen wordt om uw eigen gezondheid in de waagschaal te stellen terwijl vaststaat dat het virus telkens weer zal muteren en de vaccins er niet garant voor staan dat u niet ziek wordt en of anderen niet zult besmetten. Uw onderwerping wordt u afgedwongen met drogredenen nadat uw recht op zelfbeschikking u eerst wordt afgenomen.


Van tevoren staat niet vast wie het virus krijgt en wie eraan zal overlijden of wie er restverschijnselen aan overhoudt. Zo staat ook niet van te voren vast wie er na vaccinatie komt te overlijden of er restverschijnselen aan overhoudt. Het verschil is dat men bij het krijgen van het virus geen keuze heeft en bij het nemen van een vaccinatie wel. En aangezien het arbeidsongeschikt worden in dit land rücksichtslos wordt afgestraft met het kwijtraken van je leven, is de keuze snel gemaakt en wanneer de overheid je de keuze niet laat door middel van (in)directe dwang, dan voelt het als dubbel onrecht en dat is in zijn geheel in strijd met onze grondrechten en een democratische rechtsstaat onwaardig.


Onze regering maakt zich met haar wanbeleid schuldig aan polarisatie van het volk, want zij wil ons laten geloven dat diegenen die zich niet willen laten inenten, verantwoordelijk zijn voor de besmetting van anderen, veelal kwetbare mensen die zich niet kunnen laten inenten omwille van een wisse dood. En dus stellen de kwetsbare mensen diegenen die zich niet willen laten vaccineren verantwoordelijk voor hun eigen kwetsbaarheid. En dat is bizar want kennelijk vinden de kwetsbare mensen het niet meer dan normaal dat men zich uit solidariteit laten vaccineren óók als dat ten koste van de gezondheid van de potentiële weigeraar gaat. En dat terwijl de vaccins niet garant staan voor vrijwaring van het virus en het voorkomen van besmetten van andere mensen.


Voordat u hierover verder de strijd met elkaar aangaat, denkt u hier dan eerst eens héél goed over na want dit is precies

wat polarisatie veroorzaakt. Men verliest hiermee de werkelijke aanstichter en verantwoorrdelijke, zijnde onze regering, uit het oog waarna onze regering ongestoord haar gang kan gaan terwijl het volk met elkaar de strijd aan gaat. Een strijd die is gebaseerd op drogredenen en voorvloeit uit wanbeleid.


Natuurlijk is het beperken van de gevolgen van COVID19 een belangrijke zaak. Maar zoals onze regering het doet is niet de juiste manier omdat die niets oplost en de gevolgen alleen maar erger maakt. Beter is het wanneer wij ons ermee verzoenen dat het COVID19 virus en zijn mutaties ons niet meer zullen verlaten en daar in wijsheid mee omgaan want wij kunnen niet tot in lengte van dagen in lockdowns en avondklokken leven. Eens moeten wij de confrontatie met het virus aangaan. Pas dan zal er groeps immuniteit ontstaan.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens AE Rafaël, Galerie Noes.


#


Your right to self-determination.


This is described in Article 11 of the Dutch Constitution. On the one hand, the meaning of this is clear and, on the other hand, the meaning of this article is invalidated by the European Convention on Human Rights.


The pressure from the government to get us vaccinated with unsafe vaccines wich we are not allowed to choose ourselves is increasing rapidly with the promise that the vaccinated people will regain the freedom that they have had to surrender by the COVID19 measures.


It is an empty promise that our government is making to us because the COVID19 virus will not disappear. Worse still, the virus mutates and the mutations mutate too, over and over again. And every time the virus will become more persistent and more difficult to fight.


Our government has made a wrong assessment from the outset, and it is on that wrong assessment that its policy on combating COVID19 is based. In the meantime, the government has become aware of this error of judgment, but cannot get it over its ego to admit its mistakes. And there the vaccines offer a solution for the government to relax the freedom-restricting measures without losing face.


They are pure fallacies. For many, with serious and life-threatening consequences with possible death.


Because even though Article 11 of the Dutch Constitution seems to protect us from these miscreants, ratified treaties again invalidate that. And so it can happen that if you do not want to lose your job, you are forced to get vaccinated. Or if you need hospital treatment and only receive it after you have been vaccinated. Or if you want to visit a loved one in a care home and that is only allowed if you have been vaccinated. At first glance it all seems very logical, but you are being asked to do quite a bit, because with unsafe vaccines you can seriously and permanently damage your health and that affects your quality of life and that of your loved ones. Our government puts us in a deadlock forcing you to risk your own health while it is clear that the virus will mutate over and over, and the vaccines are no guarantee that you will not get sick or infect others. Your submission is enforced with fallacies after your right to self-determination is first taken away from you.


It is not known in advance who will get the virus and who will die from it or who will be left with residual symptoms. For example, it is not known in advance who will die or who will be left with residual symptoms after vaccination. The difference is that when you get the virus you have no choice and you do when you get a vaccination. And since becoming incapacitated for work in this country is rücksichtslos punished with losing your life, the choice is quickly made and if the government does not let you choose by means of (in) direct coercion, it feels like double injustice and that is as a whole contrary to our fundamental rights and unworthy of a democratic constitutional state.


With its mismanagement, our government is guilty of polarizing the people, because it wants us to believe that those who do not want to be vaccinated are responsible for the contamination of others, often vulnerable people who cannot be vaccinated because of some certainty death. And so vulnerable people hold those who do not want to be vaccinated responsible for their own vulnerability. And that is bizarre because apparently the vulnerable people think it is only natural that they are vaccinated out of solidarity, even if this is at the expense of the health of the potential refusal. And that while the vaccines do not guarantee protection from the virus and the prevention of infecting other people.


Before you go into further battle with each other about this, think very carefully about this first, because this is precise

which causes polarization. With this one loses sight of the real instigator and responsible person, being our government, after which our government can continue undisturbed while the people fight against each other. A struggle that is based on fallacies and results from mismanagement.


Of course, limiting the consequences of COVID19 is an important matter. But the way our government does it is not the right way because it does not solve anything and only makes the consequences worse. It is better when we reconcile that the COVID19 virus and its mutations will not leave us and deal with it in wisdom because we cannot live in lockdowns and curfews for days to come. We must one day face the virus. Only then will group immunity develop.


With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Archangel Rafaël, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >