COVID19 is van Amerikaanse makelij/COVID19 is American made - maandag 24 mei 2021

Afbeelding invoegen

COVID19 is van Amerikaanse makelij. (English below)


Na ruim een jaar COVID19 met alle materiële en immateriële gevolgen van dien, vraagt de wereld zich langzaam aan af of het COVID19 virus wel in de natuur en in China is ontstaan.


Gene Zijde heeft mij ruim een jaar geleden laten weten dat het COVID19 virus in een laboratorium is gemaakt. Het is van Amerikaanse makelij met als doel om China politiek in discrediet te brengen. Economisch en politiek gezien wordt China steeds krachtiger en vormt zij meer en meer een bedreiging voor de wereldmacht die Amerika zegt te zijn en daar is Amerika niet blij mee.


Om zichzelf buiten elke verdenking te houden heeft Amerika op slinkse wijze gebruik gemaakt van de kennis die zij over het COVID virus heeft en op basis daarvan is besloten om het virus los te laten in Wuhan dat een plausibele verklaring herbergt voor het ontstaan van de COVID19 mutatie die het gevolg zou zijn van het overbrengen van dit virus van dier op mens en vice versa. Daar deze besmetting nieuw is voor de mens, heeft de mens daar geen enkele immuniteit voor opgebouwd en door het wereldwijde reisgedrag van de mens is een pandemie een logisch gevolg.


Ondanks alle beperkingen vaart de wereld economie er wel bij. COVID19 is een ware industrie geworden die door de naties zo lang mogelijk in stand gehouden zal worden. En de medewerking van de bevolking is niet moeilijk te krijgen. Het creëren van een angstcultuur is de voedingsbodem voor meegaandheid.


Het blijft ontegenzeggelijk dat COVID19 geen grapje is en allerminst een verzinsel. Maar het doel heiligt de middelen in de politiek en de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. En zo wordt deze pandemie strategisch en economisch uitgebuit zodat er een draagvlak ontstaat voor een nieuwe samenleveingsvorm waarbij regeringen zich meer macht toeëigenen om te krijgen wat zij onder de oude omstandigheden nooit gekregen zouden hebben.


Ik hoor u denken: De zoveelste complottheorie!


Gene Zijde doet niet aan complotten. Gene Zijde richt zich op de wet van Oorzaak en Gevolg en de vrije wil die de mensen hebben waardoor de mens zich vrijheid van handelen verschaft. Aangemoedigd en in stand gehouden door het ego en de hang naar macht. De tijd zal het ons leren. Die waarheid blijft eeuwig van kracht.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens AE Rafaël, Galerie Noes.


#


COVID19 is American-made.


After more than a year of COVID19 with all its material and immaterial consequences, the world is slowly wondering whether the COVID19 virus originated in nature and in China.


The Other Side informed me more than a year ago that the COVID19 virus was made in a laboratory. It is American-made with the aim of discrediting China politically. From an economic and political point of view, China is becoming increasingly powerful and is increasingly a threat to the world power that America claims to be and America is not happy about that.


In order to keep itself out of any suspicion, America has deviously used the knowledge it has about the COVID virus and on that basis it decided to release the virus in Wuhan, which contains a plausible explanation for the origin of the COVID19 mutation that would result from the transmission of this virus from animals to humans and vice versa. Since this contamination is new to humans, humans have not built up any immunity to it and due to human travel behavior worldwide, a pandemic is a logical consequence.


Despite all the limitations, the world economy is benefiting. COVID19 has become a veritable industry that will be sustained by the nations for as long as possible. And the cooperation of the population is not difficult to obtain. Creating a culture of fear is the breeding ground for compliance.


It remains undeniable that COVID19 is no joke and by no means a fiction. But the end justifies the means in politics, and the disadvantages do not outweigh the advantages. And so this pandemic is being exploited strategically and economically to create support for a new form of society in which governments usurp more power to get what they would never have got under the old conditions.


I can hear you thinking: The umpteenth conspiracy theory!


The Other Side does not engage in conspiracies. The Other Side focuses on the law of Cause and Effect and the free will that people have, which gives people freedom of action. Encouraged and sustained by the ego and the thirst for power. Time will tell. That truth lasts forever.


With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Archangel Rafaël, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >