De destructie van onze overheid/The destruction of our government. - vrijdag 9 juli 2021

Afbeelding invoegen
 

De destructie van onze overheid. (English below)


Terwijl de meest verschrikkelijke misdaden zich voltrekken door toedoen van een verkeerd regeringsbeleid, betonen de Minister President en de Minister van Justitie en Veiligheid zich geschokt over de liquidatie van misdaadverslaggever Peter R de Vries. En kwalificeren zij die aanslag als een aanslag tegen onze democratische rechtsstaat.


Ik ben met stomheid geslagen. Zeker, de liquidatie van Peter R de Vries is verschrikkelijk. Net als elke liquidatie dat is. Maar dat onze Minister President en onze Minister van Justitie en Veiligheid zó voorbij gaan aan de destructieve gevolgen van hun eigen beleid, verbaasd mij nog het meest en tegelijkertijd helemaal niet.


Om zo voorbij te gaan aan de destructieve gevolgen van het eigen handelen, moeten deze bewindslieden wel een grote blinde vlek hebben en lijden aan een gevaarlijke mate van beroepsblindheid en aan een gevaarlijk gebrek aan zelfreflectie die nodig is om het ambt van minister cq minister president van een democratische rechtstaat te bekleden.


En dat is te zien aan het grote aantal slachtoffers dat door ernstig toegebracht trauma door het destructieve regeringsbeleid blijvend is beschadigd of de dood is ingejaagd omdat het hun allemaal teveel werd en niet is te bevatten.


Wat ook niet te bevatten is, is dat diezelfde democratische rechtsstaat deze bewindslieden en overige verantwoordelijken vrijelijk hun gang laten gaan en zich opnieuw verkiesbaar mogen stellen en deel mogen nemen aan een volgende regering terwijl diezelfde democratische rechtsstaat beschikt over gescheiden machten, de trias politica, verankerd in onze grondwet, onze grondrechten en de geratificeerde verdragen, die haar in staat stelt om dergelijke bestuurlijke dwalingen cq misstanden cq misdrijven per direct te veroordelen en een halt toe te roepen. Waardoor de schade voor de slachtoffers tot een minimum beperkt blijft en zij gecompenseerd worden voor het onrecht en het leed dat hun is aangedaan.


Waarom gebeurd dat dan niet? En wat doet ons democratische vangnet, de Staten Generaal, hieraan? Waarom wordt er door hun niet doortastend ingegrepen en wordt de aandacht verlegd naar kritische en doortastende kamerleden die wel hun werk als volksvertegenwoordiger en bewaker van de democratische rechtsstaat serieus nemen en uitvoeren? En waarom staan diezelfde Staten Generaal het toe dat er intussen een nieuwe regering gevormd wordt door dezelfde Minister President die verantwoordelijk is voor het wanbeleid dat zoveel slachtoffers heeft geëist en nog eist en toestaat dat diezelfde Minister President kan voortborduren op zijn destructieve beleid?


Dat maakt de Staten Generaal medeplichtig net zoals de rechtsorganen die de macht hebben om ministers hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van hun weloverwogen en bewust gekozen destructieve beleid.


Wàt is hier aan de hand? Wàt is hier aan de hand..... En belangrijker nog…..wááròm laten wij dit gebeuren.......


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens AE Rafaël, Galerie Noes.


#


The destruction of our government.


While the most terrible crimes are committed by wrong government policies, the Prime Minister and the Minister of Justice and Security are shocked by the liquidation of crime reporter Peter R de Vries. And they qualify that attack as an attack on our democratic constitutional state.


I am stunned. Certainly, the liquidation of Peter R de Vries is terrible. As any liquidation is. But the fact that our Prime Minister and our Minister of Justice and Security ignore the destructive consequences of their own policies surprises me the most and at the same time not at all.


To ignore the destructive consequences of their own actions, these ministers must have a large blind spot and suffer from a dangerous degree of professional blindness and a dangerous lack of self-reflection necessary to fulfill the office of Minister or Prime Minister of a democratic rule of law.


And this is reflected in the sheer number of victims permanently damaged or killed by destructive government policies as a result of severe trauma as it became too much for all of them to comprehend.


What is also incomprehensible is that the same democratic constitutional state allows these ministers and other responsible officials to do their own thing and can stand for re-election and participate in a subsequent government, while the same democratic constitutional state has separate powers, the trias politica, enshrined in our constitution, our fundamental rights and the ratified treaties, allowing it to immediately condemn and stop such administrative errors, abuses or crimes. This keeps the damage to the victims to a minimum and they are compensated for the injustice and suffering caused to them.


Why isn't that happening? And what does our democratic safety net, the States General, do about this? Why do they not intervene decisively and shift the attention to critical and decisive MP's who do take their work seriously as representatives of the people and guardian of the democratic constitutional state? And why do those same States General allow a new government to be formed in the meantime by the same Prime Minister who is responsible for the mismanagement that has claimed and continues to claim so many victims and who allows that same Prime Minister to continue his destructive policies?


This makes the States General complicit, as do the legal bodies that have the power to hold ministers jointly and severally liable for the consequences of their consciously and deliberately chosen destructive policy.


What is going on here? What is going on here..... And more importantly.....why are we letting this happen.......


With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of archangel Rafaël, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >