Angst en intimidatie door onze overheid/ Fear and intimidation by our government. - woensdag 21 juli 2021

Afbeelding invoegen

Angst en intimidatie door onze overheid. (English below)


Wat is het verschrikkelijk wanneer je met een overheidsinstantie te maken hebt die rapporten en aanbevelingen over je schrijft die niet kloppen. Waar met datums en interpretaties wordt gerommeld en die tot de aanbeveling aan de rechtbank leiden om jou je kind(eren) af te pakken.


Dè nachtmerrie van elke ouder en....van elk kind dat in dit soort zaken letterlijk weerloos is en wiens naïviteit door deze instanties misbruikt wordt door het kind te manipuleren de "gewenste” uitspraken te doen. Om tweedeling tussen ouders en kinderen te veroorzaken om zo hun conclusie van een verstoorde ouder-kind relatie te rechtvaardigen en een OTS en uithuisplaatsing af te dwingen. En dit middels ouderverstoting en adoptie zonder toestemming van de biologische ouders in stand houden.


Hoe is het mogelijk dat in een democratische rechtsstaat, die verdragen over mensenrechten en kinderrechten heeft geratificeerd, juiste deze rechten met voeten getreden worden en die een mensonterende angstcultuur opzetten om mensen te ontmoedigen om te protesteren en hun vrije mening te verkondigen? Waar de volksvertegenwoordiging er niet in slaagt om een dergelijk destructief regeringsbeleid per direct te blokkeren en te verbieden. En waar de betrokken onschuldige kinderen de psychiatrisch patiënten van morgen zullen zijn. En door hun jeugdige voorgeschiedenis bij voorbaat als ouders in de tentakels van de overheid verstrikt raken waardoor hun kinderen eenzelfde afschuwelijk lot wacht. De geschiedenis herhaalt zich keer op keer op keer... En er is geen haan die ernaar kraait....


Ik geloofde dit ook niet, totdat ik in 1999 zelf met de destructieve bemoeienis zonder waarheidsvinding door de overheidsinstanties en rechters te maken kreeg.


Na de documentaire "Goede moeders” was Nederland verontwaardigd, maar de politiek gaat gewoon op zomerreces, terwijl dit destructieve, mensonterende onrecht doorgaat. Zelfs het overlijden van Peter R de Vries en de watersnoodramp in Limburg heeft meer aandacht van de politiek gekregen. Terwijl het onrecht dat ouders en hun kinderen treft, vele malen groter is en zelfs groter als het toeslagenschandaal van de belastingdienst....


De angst, de verschrikkelijke ontdekking niet veilig meer te zijn in je eigen land, in je eigen huis, bij je eigen ouders. Waar de overheid die jou èn je kinderen zou moeten beschermen zich als de agressor manifesteerd. Terwijl jij als ouder of als kind, helemaal niets hebt misdaan....


En wanneer begrijpende mede mensen jou een hart onder de riem willen steken en dat openlijk bekendmaken, dat dat voor paniek zorgt, want ja....ook de blijken van medeleven kunnen tegen je gebruikt worden door de overheidsinstantie omdat je indirect afgestraft kan worden want zij hebben de macht, de overheidsinstanties.


Hoe laag kun je als overheid zijn. Hoe diep ben je gezonken als overheid van een beschaafd westers land die een democratische rechtsstaat pretendeert te zijn. En hoe diep ben je gezonken wanneer je als Koning, als Staten Generaal, als Hoge Raad NIET ingrijpt en daarmee zelfs helpt om dit onrecht te laten voortbestaan?


Dan lijkt alle hoop verloren en wat heb je als overheid deze ouders en hun kinderen aangedaan....een ernstiger misdaad kent ons land niet....


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, Galerie Noes.

 
#
 

Fear and intimidation by our government.


How terrible it is when you have to deal with a government agency that writes reports and recommendations about you that are not correct. Where dates and interpretations are tampered with and which lead to the recommendation to the court to take your child(ren) from you.


The nightmare of every parent and .... of every child who is literally defenseless in these kinds of matters and whose naivety is abused by these authorities by manipulating the child to make the "desired" statements. To create dichotomy between parents and children in order to justify their conclusion of a disturbed parent-child relationship and to force a Under State Supervision and out-of-home placement. And maintain this through parental alienation and adoption without the consent of the biological parents.


How is it possible that in a democratic constitutional state, which has ratified treaties on human rights and children's rights, these very rights are being trampled underfoot and that set up a degrading culture of fear to discourage people from protesting and expressing their free opinion? Where the parliament fails to block and ban such destructive government policy immediately. And where the innocent children involved will be the psychiatric patients of tomorrow. And because of their youthful history as parents get entangled in the tentacles of the government, so that their children suffer a similar horrible fate. History repeats itself again and again... And there is not a rooster that crows at it....


I didn't believe this either, until in 1999 I had to deal with the destructive meddling without truth by the government agencies and judges myself.


After the documentary "Good Mothers", the Netherlands was outraged, but politics just goes on summer recess, while this destructive, degrading injustice continues. Even the death of Peter R de Vries and the flood disaster in Limburg has received more political attention. While the injustice that affects parents and their children is many times greater and even bigger than the tax authorities' Allowance scandal....


The fear, the terrible discovery that you are no longer safe in your own country, in your own home, with your own parents. Where the government that should protect you and your children manifests itself as the aggressor. While you, as a parent or as a child, have done nothing wrong....


And when understanding fellow people want to encourage you and publicly announce that, that this causes panic, because yes .... also the expressions of compassion can be used against you by the government agency because you can be punished indirectly because they have the power, the government agencies.


How low can you be as a government. How deep have you sunk as the government of a civilized western country that pretends to be a democratic constitutional state. And how low have you sunk if you, as King, as States General, as Supreme Court, DO NOT intervene and thereby even help to allow this injustice to continue?


Then all hope seems lost and what have you as a government done to these parents and their children .... our country does not know a more serious crime ....


With kind regards from Maud Verbeek, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >