Het gaat steeds slechter met Nederland/The Netherlands is getting worse - zaterdag 28 augustus 2021

Afbeelding invoegen

Het gaat steeds slechter met Nederland.(English below)


Dit blog draag ik op aan Mark Rutte, onze demissionaire minister-president, aan wie ik al eerder een blog heb opgedragen.

 

Het Nederlandse volk vindt het heel vreemd dat de positieve geluiden in de media omtrent de economie, het levensgeluk en de so called noodzakelijke maatregelen tegen COVID19 waaronder de noodzaak en het succes van vaccinatie, in de praktijk een ander beeld laten zien. Ondanks dat u demissionair bent, gaat u gewoon door met voluit regeren en wijzigt u op voortvarende wijze wetten en algemene maatregelen van bestuur in het kader van de noodwet, vanwege het so called noodzakelijk belang inzake COVID19.


En dan is er nog de ellende rondom het terughalen van onze mensen uit Afganistan. Waar u ook geen open kaart mee speelt. Want het zou gaan om tolken en ander Afgaans ondersteunend personeel voor onze militairen aldaar. Dat zou redelijkerwijs om enkele honderden mensen gaan, inclusief hun gezinnen. Maar gaande weg werd duidelijk dat er duizenden Nederlanders in Afganistan zaten en dat zette de burgers aan het denken. Hoe kunnen dat er zoveel zijn, en wat moesten die mensen daar in een land met een levensbedreigende dreiging. Die Nederlanders blijken Afgaanse asielzoekers te zijn die na het doorlopen van de asielprocedure het Nederlanderschap en daarmee een Nederlands paspoort hadden verkregen en die op vakantie naar Afganistan zijn gegaan om hun familie te bezoeken, ondanks een negatief reisadvies van uw demissionair minister van buitenlandse zaken, Siegrid Kaag, tevens demissionair vice-premier en uw partner in de kabinetsformatie voor het nieuwe kabinet Rutte IV.


Wàt denkt u nou meneer Rutte? Dat alle autochtone Nederlanders gek zijn? Naïef, ja, maar dat heeft niet heel lang geduurd want inmiddels wordt men wakker getuige de posts op social media. U vindt èn zegt dat u het zo goed doet als Staatsman pur sang van ons mooie land. Getuige de verkiezingsuitslagen, waardoor u voor de vierde keer een kabinet mag samenstellen en nog eens vier jaar mag regeren. Maar kloppen die verkiezingsuitslagen wel? Daarover heb ik al eerder een blog geschreven, want over die verkiezingsuitslagen zijn grote twijfels bij een aanzienlijke groep Nederlanders. In de tien jaar dat u Nederland regeert is het nog nooit zó slecht met Nederland gegaan, sinds WOII. Op àlle ministeries is het een puinhoop. Door de door u doorgevoerde decentralisatie en marktwerking is het een schimmige janboel geworden bij gemeenten en bij de (semi)overheidsdiensten. Letterlijk àlles in dit land heeft u met uw so called vernieuwende beleid kapot bezuinigd. Het is aan Duitsland te danken dat er niet nòg meer doden door COVID19 zijn gevallen, maar onnodige doden zijn er wel gevallen door uitgestelde behandelingen óók bij mensen met een (vermoedelijk) levensbedreigende ziekte. En ondanks deze zichtbare gebeurtenissen heeft u er NIETS aangedaan om dat gebrek te verhelpen. Erger nog, u blijft de burgers met inperkende maatregelen onderdrukken omdat de gezondheidszorg een nieuwe grote uitbraak niet aankan! Wat voor Staatsman bent u dan? In het bedrijfsleven was u allang ontslagen óók bij een minder grote wanprestatie had men u daar de deur gewezen en had u op slechte getuigschriften kunnen rekenen.


Wàt doet u hier nog?

"Het roer moet om”, heeft u gezegd maar zeggen en doen is twee, en wat u laat zien getuigt er niet van dat u de daad bij uw woord voegt. Integendeel. Ik kan een opsomming geven van alle dossiers aangaande de gevolgen van uw wanbeleid. Van het onherstelbare immateriële en materiële leed dat u burgers, klein en groot, heeft aangedaan en nog aandoet, want ondanks dat de pijnpunten zijn benoemd gaat u, met de uwen, op dezelfde voet door alsof er niets gebeurd is..... Wij zeggen dan in goed Nederlands dat u een gigantische plaat voor uw kop moet hebben en dat u een gevaar bent voor alle burgers in Nederland. U zou weggestuurd moeten worden. Direct, op staande voet. Alleen het rechtscollege dat daartoe gerechtigd is, is kennelijk op uw hand of onder uw invloed, want in tegenstelling tot de burgers van Nederland, zien de leden van dit rechtscollege onvoldoende grond om u de wacht aan te zeggen en u weg te sturen.


In de tien jaren dat u premier bent, is uw ware gezicht stukje bij beetje zichtbaar geworden en laat dit ons zien dat u een totalitair leider bent en zich ook zo gedraagt. En omdat totalitaire leiders bang zijn om hun macht te verliezen, zullen zij er àlles aan doen om die macht te behouden. En om dat te bewerkstelligen heeft u de verkiezingsuitslagen laten manipuleren en is de spoedwet een fantastisch middel geworden. Het vervelende voor u is, dat u er niet alleen de burgers mee onderdrukt, u draait ook uzelf er steeds verder in. Het zal steeds moeilijker voor u worden om alle ballen in de lucht te houden. Maar daar kunnen (Grond)wetswijzigingen uitkomst bieden.


Nog nooit zijn er zoveel volksvertegenwoordigers met een burn-out, of een bijna burn-out geweest. En niet toevallig zijn dat juist die volksvertegenwoordigers die integer hun werk als volksvertegenwoordiger doen en u, als wanpresterende premier, het vuur aan de schenen leggen waarna u zich gesteund voelt door al die andere volksvertegenwoordigers die het niet zo nauw nemen en die de coalitie steunen in plaats van hun integere collega's volksvertegenwoordiger. En waarom steunen zoveel volksvertegenwoordigers de coalitie? Zij zijn geïnstrueerd en hen is wijsgemaakt dat dat in het landsbelang is. En dat niet alleen, zij worden gemanipuleerd om datgene te doen wat in uw belang is. Niet goedschiks, dan kwaadschiks want als premier heeft u toegang tot alle overheidsdiensten en kunt u het de onwilligen heel lastig maken en zelfs hun leven onmogelijk maken en er is geen haan die ernaar kraait, want die wordt per direct de nek omgedraaid. Koning incluis.


Wij zouden nog tal van uw wandaden aan kunnen halen zoals de toeslagen affaire, de misstanden en misdaden die in en door Jeugdzorg plaatsvinden, de woningnood en de daaruit voortvloeiende dakloosheid terwijl de nieuwkomers, zijnde de statushouders, binnen enkele weken een volledig gestoffeerd en ingericht huis krijgen met een uitkering en bijbehorende toeslagen. Terwijl zij in het land van herkomst over onroerend goed of geld beschikken maar wat teveel werk kost voor de ambtenaren om daar achteraan te gaan. Terwijl autochtone Nederlanders pas na zes weken zonder inkomsten een uitkering kunnen aanvragen en na het indienen van die aanvraag acht tot twaalf weken op de beschikking moet wachten en intussen grote schulden door vaste lasten en kosten levensonderhoud hebben opgebouwd. Waardoor autochtone Nederlanders dakloos kunnen raken en daardoor hun kinderen worden afgenomen. Want ja, kinderen kunnen we in een beschaafd land niet op straat laten leven. Is dat zo meneer Rutte? En dan al die 18+ jongeren die met hun ouders onder de Participatiewet komen te vallen waardoor de ouders gekort op hun uitkering worden zodat zij niet meer rond kunnen komen en daarom hun kinderen uit huis zetten waardoor die kinderen dan door een gebrek aan een woning op straat zwerven en in de marge verdwijnen? Om dan nog maar te zwijgen van werkende mensen die dakloos rondzwerven en van de stress door het gebrek aan een woning, hun baan uiteindelijk verliezen. En om het hen extra moeilijk te maken mogen zij en andere daklozen niet permanent in een vakantie woning wonen omdat de wet dat niet toestaat. Maar hun woningen zijn door gemeenten op last van uw kabinet, gevorderd voor de nieuwkomers, de statushouders, want zij worden beschermd door een dwangsom die de wet de overheid oplegt wanneer zij niet binnen 14 weken een huis hebben toegewezen gekregen. En door hun maatschappelijke status krijgen zij een sociale huurwoning in het laagste segment toegewezen, hetzelfde segment waar de meeste autochtone Nederlanders moeten wonen omdat uw kabinet de maximale huurprijs voor minima heeft bepaald en waarvoor zij in aanmerking voor huurtoeslag komen. Er is ernstige woningnood en desondanks vorderen gemeenten geen tweede woningen en leegstaande kantoorpanden ten behoeven van dakloze Nederlanders terwijl daar een wettelijk vastgelegde grondslag voor is. Kennelijk gaat het belang van huizenbezitters en projectontwikkelaars boven het belang van de mensen zonder huis, terwijl een huis een grondrecht is. Dakloze mensen met verslavings/psychische problemen en/of ernstige schulden worden wel geholpen. Dakloze mensen zonder deze problemen worden geacht het zelf op te lossen terwijl IEDEREEN in deze maatschappij op hun voor gaat, en zo worden zij ook mensen met problemen. Het hele systeem, dat het gevolg is van uw beleid meneer Rutte, is letterlijk ziek makend. Zo ook de gevolgen van het zorgverzekeringssysteem en het door u ingevoerde verplichte eigen risico dat voor ieder individu, arm of rijk, geldt. Dat weigerde u inkomens afhankelijk te maken want "iedereen moet meedoen” is uw credo. Schaamt u zich niet? In vergelijking tot uw inkomen of het bijstandsinkomen met schulden, stelt het eigen risico voor u niets voor. U merkt het niet eens. Maar voor de bijstandsgerechtigde is datzelfde "luttele” bedrag reden tot zorgweigering. En wrang genoeg zijn de te lage uitkeringen en minimum inkomens reden tot (chronische) gezondheidsklachten. Maar dat komt, volgens u, doordat mensen die in achterstandswijken wonen, laaggeletterd zijn en kennelijk niet veel van het leven begrijpen en ja, dáár kunt u natuurlijk niets aan doen.


Het ziet ernaar uit meneer Rutte dat u er àlles aan doet om het de autochtone Nederlanders zo moeilijk mogelijk te maken. En ik moet zeggen dat u dat heel goed lukt. Het is zelfs zo erg geworden dat de Staat de kinderen afpakt van mensen in armoede terwijl de Staat de veroorzaker van die armoede is. Houdt u van het beeld dat u in de spiegel ziet wanneer u 's morgens naar uzelf kijkt? Durft u uzelf nog in de ogen te kijken? Want als u dat durft, dan ontbreekt het u aan enig schuldgevoel en aan enige vorm van een geweten en dat is heel goed denkbaar na het rücksichtslose en destructieve beleid dat u in de 10 jaar van uw premierschap ten uitvoer heeft gebracht.


Nederland is een van de kleinste landen ter wereld en heeft meer dan 17 mljn inwoners! De laatste jaren neemt het (gewapende) geweld snel toe. Zelfs op klaar lichte dag in dichtbevolkte gebieden waarbij geen onderscheidt tussen jong en oud, man,vrouw en kind gemaakt wordt. Wanneer er teveel dieren op een te klein oppervlak moeten leven, dan worden zij minder verdraagzaam en gaan zij meer vechten, er ontstaat voedsel schaarste en er breken ziektes uit. De mens blijft altijd onderdeel van de natuur. Dus de natuurwetten blijven op de mens van toepassing. Dit is een aanloop naar het telkens weer binnen halen van grote groepen migranten, alsof de wereld alleen uit Nederland bestaat. Het gevolg is dat Nederland inderdaad OVERVOL is geraakt en dat de autochtone Nederlanders daar schoon genoeg van hebben. De rek is eruit, de grens van hun tolerantie is bereikt. Zeker wanneer u het legitiem vindt dat zij hun kwaliteit van leven blijven inleveren totdat ook zij in armoede en gebrek moeten leven. Naast het gebrek neemt de criminaliteit en onveiligheid toe. In de steden zijn er moslims die de autochtone Nederlandse vrouwen en meisjes op straat verbaal en fysiek lastig vallen. Eerwraak, kindhuwelijken, vrouwen besnijdenis, komt steeds vaker voor. In de moskeeën worden lessen in de Koran gegeven. Daar wordt ook de sharia onderwezen. Die onderwijzers en de moskeeën worden gefinancierd door streng islamitische landen en de gevolgen vernietigen ONS Nederland. U weet heel goed dat dit niet getolereerd kan worden maar, het is u boven het hoofd gegroeid. En deze moslims krijgen niet 1,2 of 3 kinderen zoals autochtone Nederlanders maar zij krijgen daar een veelvoud van èn.....zij mogen volledig meedoen in Nederland. Zij hebben kiesrecht en mogen politieke partijen oprichten. Zij hebben een dubbel paspoort, terwijl autochtone Nederlanders dat bij wet niet mogen hebben, zodat zij met een dubbele nationaliteit in de tweede kamer zitten en op andere sleutelposities in de maatschappij. Doordat hun familie is achter gebleven in hun land van herkomst, zijn zij chantabel en kan de regering van hun thuisland hen dwingen een bepaalde stem uit te brengen of een besluit tegen te houden. U en uw voorgangers, meneer Rutte, hebben het paard van Troje binnengehaald en jullie hebben vergeten de wetten aan te passen want ja wij verwelkomen de nieuwkomers en wij verwachten dat zij zich als gast netjes en met respect voor onze waarde en normen zullen gedragen en wanneer zij deel uitmaken van de volksvertegenwoordiging of van de regering, ja dan zullen zij toch ook voor het Nederlands belang gaan? Nee, dat zullen zij niet wanneer de regering van hun thuisland hen dreigt hun familie iets aan te doen. Want dáár ligt hun loyaliteit, niet hier. De meesten hebben weinig respect voor de autochtone Nederlanders. Zij vinden ons dom en wij vragen er daarom ook om om bedrogen te worden. Hetgeen velen ook doen: gesjoemel met uitkeringen, verzwijgen van bezit en geld in het buitenland. Zij zetten dat gewoon op naam van een familielid, geen Nederlandse haan die ernaar kraait.


Wanneer er honderden nieuwkomers ondergebracht worden op locaties in kleine dorpen en de dorpelingen protesteren hiertegen omdat zij geen behoefte hebben aan intimidatie en geweld of andere overlast, dan rekent u hen dit aan en moeten zij maar naar het Malieveld gaan om te demonstreren. Alsof u daar aandacht aan zal besteden. De ervaring in andere kleine gemeenschappen, al dan niet met uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft ons geleerd dat wij van uw kant weinig te verwachten hebben en de anderhalve BOA is niet bij machte om de overlast in goede banen te leiden.


Dit geeft opnieuw te denken en de autochtone Nederlanders vragen zich af welk belang u, meneer Rutte, erbij heeft om Nederland te overladen met migranten en hen van onze nationaliteit, paspoort, huis en inkomen en gezinshereniging te voorzien. Het is hoog tijd om daarvoor uit te komen en welke rol de EU daarin speelt en welke rol u voor de EU speelt. Want ook in uw positie gebeurd er niets zonder reden en dient alles een belang. De vraag is welke belangen u dient. Op die vragen geeft u steevast geen antwoord en lacht alles met een kwinkslag weg of u durft te zeggen dat u zich dat niet meer kan herinneren om u vervolgens enige tijd later te verspreken en dan doet u deze minachting voor het volk af met een "Het spijt me”, en gaat u over tot de orde van de dag.


Het spijt ons ook, meneer Rutte, meer dan u zult beseffen want in het Universum gaat niets verloren. U schijnt een Godvruchtig man te zijn. U heeft een kerkelijke opvoeding genoten. Wij vragen ons daarom ernstig af wàt er in u gevaren is om zó schaamteloos ten koste van de (autochtone) Nederlanders te gaan. Want uw handelswijze getuigt van God noch gebod. Karma bestaat. En Karma wordt ALTIJD door de mens in kwestie opgebouwd. Karma is altijd negatief, het bestaat uit het kwaad dat de mens zelf heeft aangericht en.....Karma moet ALTIJD worden ingelost. Doordat u Karma heeft opgebouwd, zal u na dit leven nog vele levens te gaan hebben waarin u van Gene Zijde de gelegenheid krijgt om uw Karma in te lossen. En let wel, dáár ontkomt niemand aan. Dit kunt u natuurlijk weglachen. Het staat u vrij. Want u heeft een vrije wil maar dat laat onverlet dat uw opgebouwde Karma blijft bestaan totdat u het heeft ingelost. Wij raden u dan ook aan om uw verantwoordelijkheid te nemen en te beginnen met de kwaadaardige gevolgen van uw destructieve beleid te herstellen, materieel en immaterieel, en uw destructieve beleid constructief te herzien om vervolgens blijvend uit de politiek te verdwijnen. U heeft bloed aan uw handen en u heeft meer leed veroorzaakt dan een zware crimineel in 1 leven voor elkaar kan krijgen. Denkt u hier maar eens goed over na en wanneer u tot inzicht komt, zal het weglachen u wel vergaan.


Ik wens u oprecht veel wijsheid toe.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek.

#

The Netherlands is getting worse.

I dedicate this blog to Mark Rutte, our outgoing Prime Minister, to whom I have previously dedicated a blog.

The Dutch people find it very strange that the positive sounds in the media about the economy, happiness in life and the so-called necessary measures against COVID19, including the necessity and success of vaccination, show a different picture in practice. Despite being resigned, you will continue to govern in full and expeditiously change laws and administrative orders under the emergency law, due to the so called necessary interest regarding COVID19.

And then there is the misery surrounding bringing our people back from Afganistan. Which you also don't play an open card with. Because it would be interpreters and other Afghan support personnel for our soldiers there. That would reasonably be several hundred people, including their families. But gradually it became clear that there were thousands of Dutch people in Afganistan and that got the citizens thinking. How can there be so many, and what did those people have to do in a country with a life-threatening threat. Those Dutch people turn out to be Afghan asylum seekers who, after going through the asylum procedure, had obtained Dutch citizenship and thus a Dutch passport and who went on holiday to Afghanistan to visit their family, despite a negative travel advice from your outgoing Minister of Foreign Affairs, Siegrid Kaag, also outgoing Deputy Prime Minister, and your partner in the cabinet formation for the new Rutte IV cabinet.

What are you thinking, mr. Rutte?

That all native Dutch are crazy? Naive, yes, but that didn't last very long because people are now waking up, judging by the posts on social media. You think and say that you are doing so well as a statesman pur sang of our beautiful country. Witness the election results, which allow you to form a cabinet for the fourth time and rule for another four years. But are the election results correct? I have written a blog about this before, because there are great doubts about those election results among a considerable group of Dutch people. In the ten years that you have ruled the Netherlands, it has never gone so badly for the Netherlands, since WWII. It's a mess in all ministries. Due to the decentralization and market forces implemented by you, it has become a shadowy mess at municipalities and at (semi) government services. You have cut literally everything in this country with your so called innovative policy. It is thanks to Germany that there have been no more deaths from COVID19, but unnecessary deaths have occurred due to delayed treatments, including in people with a (presumably) life-threatening illness. And despite these visible events, you have done NOTHING to remedy that flaw. Worse, you continue to suppress citizens with containment measures because the health care system cannot handle another major outbreak! What kind of statesman are you then? In the business world you would have been fired long ago, even if there was a lesser breach of contract, you would have been shown the door there and you could have counted on bad certificates.


What are you still doing here?
"You have to change course”, you said, but saying and doing are two things, and what you show does not show that you live up to your word. On the contrary. I can list all the files regarding the consequences of your mismanagement. Of the irreparable immaterial and material suffering that you have inflicted and continue to inflict on citizens, small and large, because despite the fact that the pain points have been named, you continue, together with yours, as if nothing had happened.... We then say in good Dutch that you must have a gigantic plate in front of your head and that you are a danger to all citizens in the Netherlands. You should be sent away. Directly, on the spot. Only the court that is authorized to do so is apparently on your side or under your influence, because unlike the citizens of the Netherlands, the members of this court see insufficient grounds to call you on guard and send you away.

In the ten years that you have been Prime Minister, your true face has gradually become visible, showing us that you are and behave as a totalitarian leader. And because totalitarian leaders are afraid of losing their power, they will do everything they can to maintain that power. And to do that you have had the election results manipulated and the emergency law has become a fantastic tool. The annoying thing for you is that you are not only oppressing the citizens with it, you are also getting yourself further and further into it. It will become more and more difficult for you to keep all the balls in the air. However, amendments to the Constitution and other laws can provide a solution.

Never before have there been so many MPs with a burnout, or an almost burnout been. And it is no coincidence that these are the people's representatives who do their job with integrity and who put the fire to you, as the underperforming prime minister, after which you feel supported by all those other people's representatives who do not take it so seriously and who support the coalition in instead of their honest colleagues, representatives of the people. And why do so many MPs support the coalition? They have been instructed and they have been told that this is in the national interest. Not only that, they are manipulated to do what is in your best interest. Not willingly, then unwillingly because as prime minister you have access to all government services and you can make it very difficult for the unwilling and even make their lives impossible and there is not a rooster to crow, because he will be killed immediately. King included.

We could cite many of your misdeeds, such as the allowance affair, the abuses and crimes that take place in and by youth care, the housing shortage and the resulting homelessness, while the newcomers, being the status holders, have a fully furnished house within a few weeks receive benefits and associated allowances. While they have real estate or money in their country of origin, but which costs too much work for the officials to go after it. While native Dutch citizens can only apply for a benefit after six weeks without income and after submitting that application they have to wait eight to twelve weeks for the decision and in the meantime have built up large debts due to fixed costs and living expenses. As a result, native Dutch people can become homeless and as a result their children are taken away. Because yes, we cannot let children live on the streets in a civilized country. Is that so, Mr. Rutte? And then all those 18+ young people who, together with their parents, come under the Participation Act, as a result of which the parents are cut on their benefits so that they can no longer make ends meet and therefore put their children out of the home, leaving those children on the run due to a lack of a home wandering the streets and disappearing into the margins? Not to mention working people who roam homeless and the stress of not having a home, eventually losing their jobs. And to make it extra difficult for them, they and other homeless people are not allowed to live in a holiday home permanently because the law does not allow it. But their homes have been claimed by municipalities by order of your cabinet for the newcomers, the status holders, because they are protected by a penalty that the law imposes on the government if they have not been allocated a house within 14 weeks. And because of their social status, they are allocated social housing in the lowest segment, the same segment where most native Dutch people have to live because your cabinet has determined the maximum rent for minimum income and for which they are eligible for housing benefit. There is a serious housing shortage and despite this, municipalities do not claim second homes and vacant office buildings for the benefit of homeless Dutch people, even though there is a legally established basis for this. Apparently the interests of homeowners and project developers take precedence over the interests of people without a home, while a house is a fundamental right. Homeless people with addiction/psychological problems and/or serious debts are helped. Homeless people without these problems are supposed to solve it themselves while EVERYONE in this society is ahead of them, and that's how they become people with problems. The whole system, which is the result of your policy, Mr. Rutte, is literally sickening. This also applies to the consequences of the health insurance system and the compulsory deductible that you have entered, which applies to every individual, rich or poor. That refused to make you income dependent because "everyone must participate” is your credo. Are you not ashamed? Compared to your income or social assistance income with debts, the deductible is nothing for you. You don't even notice. But for the person entitled to social assistance, the same "minor” amount is reason for refusing care. And wryly enough, the too low benefits and minimum incomes are a reason for (chronic) health problems. But that is, according to you, because people who live in deprived areas are illiterate and apparently do not understand much about life and yes, of course you can not do anything about that.

It seems to, Mr Rutte that you are doing everything you can to make it as difficult as possible for the native Dutch. And I must say that you are doing it very well. It has even become so bad that the State takes the children of people in poverty, while the State is the cause of that poverty. Do you like the image you see in the mirror when you look at yourself in the morning? Do you still dare to look yourself in the eye? Because if you dare, then you lack any guilt en of any kind of conscience and that is quite conceivable after the unruly and destructive policies you have implemented in the 10 years of your premiership.

The Netherlands is one of the smallest countries in the world and has more than 17 million inhabitants! In recent years (armed) violence has increased rapidly. Even in broad daylight in densely populated areas where no distinction is made between young and old, man, woman and child. When too many animals have to live on too small a surface, they become less tolerant and they fight more, food becomes scarce and diseases break out. Man will always remain part of nature. So the laws of nature continue to apply to man. This is a run-up to repeatedly bringing in large groups of migrants, as if the world only consists of the Netherlands. The result is that the Netherlands has indeed become OVERFULL and that the native Dutch have had enough. The stretch is gone, the limit of their tolerance has been reached. Especially if you think it is legitimate that they continue to give up their quality of life until they too have to live in poverty and lack. In addition to the lack, crime and insecurity are increasing. In the cities there are Muslims who verbally and physically harass the native Dutch women and girls on the street. Honor killings, child marriages, female circumcision, are becoming increasingly common. Quran lessons are given in the mosques. Sharia is also taught there. Those teachers and the mosques are funded by strict Islamic countries and the consequences are destroying our Netherlands. You know very well that this cannot be tolerated, but it has outgrown you. And these Muslims do not get 1, 2 or 3 children like native Dutch people, but they get a multiple of them and..... they can fully participate in the Netherlands. They have the right to vote and can form political parties. They have a double passport, while native Dutch people are not allowed to have one by law, so that they have dual nationality in parliament and in other key positions in society. Because their family has stayed behind in their country of origin, they are blackmailable and the government of their home country can force them to cast a certain vote or to block a decision. You and your predecessors, Mr. Rutte, have brought in the Trojan horse and you have forgotten to change the laws because yes we welcome the newcomers and we expect them to behave properly as guests and with respect for our values ​​and standards and when they are part of the parliament or of the government, yes then they will also go for the Dutch interest, right? No, they won't if their home country's government threatens them to harm their family. Where there lies their loyalty, not here. Most have little respect for the native Dutch. They think we are stupid and we therefore ask to be deceived. Which many also do: cheating with benefits, withholding property and money abroad. They just put that in the name of a family member, not a Dutch rooster that crows at it.

When hundreds of newcomers are housed at locations in small villages and the villagers protest against this because they do not feel the need for intimidation, violence or other nuisance, then you blame them and they should just go to Malieveld to demonstrate. As if you will pay attention to that. The experience in other small communities, with or without asylum seekers who have exhausted all legal remedies, has taught us that we have little to expect from you and the one and a half special investigating officer is not in a position to manage the nuisance in the right direction.

This makes us think again and the native Dutch wonder what interest you, Mr. Rutte, have in overloading the Netherlands with migrants and providing them with our nationality, passport, home and income and family reunification. It is high time to express that and what role the EU plays in this and what role you play for the EU. Because even in your position nothing happens without reason and everything serves an interest. The question is which interests you serve. You invariably don't answer those questions and you laugh everything off with a joke or you dare to say that you can't remember that anymore and then, some time later, you slip up and then you do away with this contempt for the people with a "I'm sorry”, and go on with the business of the day.

We are also sorry, Mr. Rutte, more than you will realize because nothing is lost in the Universe. You seem to be a godly man. You have had a religious upbringing. We therefore seriously wonder what is the danger in you to go so shamelessly at the expense of the (native) Dutch. For your course bears witness to neither God nor commandment. Karma exists. And Karma is ALWAYS made by men in question built up. Karma is always negative, it consists of the evil that man has done himself and.....Karma must ALWAYS be redeemed. Because you have built up Karma, you will have many more lives after this life in which you will be given the opportunity from the Other Side to redeem your Karma. And mind you, nobody can escape that. You can of course laugh this off. You are free. For you have free will, but that does not affect the fact that your accumulated Karma will continue to exist until you have redeemed it. We therefore recommend that you take your responsibility and start to repair the malicious consequences of your destructive policies, material and intangible, and constructively review your destructive policies and then permanently disappear from politics. You have blood on your hands and you have caused more suffering than a serious criminal can manage in one life. Think carefully about this, and when you come to understanding, you will perish from laughing away.

I sincerely wish you much wisdom.

With kind regards from Maud Verbeek.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >