De terminologie overschrijft kennelijk de inhoud/The terminology apparently overwrites the content - maandag 30 augustus 2021

Afbeelding invoegen

De terminologie overschrijft kennelijk de inhoud. (English below)


Nadat ik mijn vorige blog, "Het gaat steeds slechter met Nederland”, heb geplaatst op social media, heb ik diverse reacties gekregen van mensen die de inhoud onderschrijven tot mensen die getriggerd werden door de term "autochtoon” en die daar dan zelf de term "allochtoon” aan toegevoegd hebben waardoor er een ernstige discussie vervuiling is ontstaan. Na enig doorvragen blijkt dat de personen in kwestie het wel eens zijn met de inhoud, maar een innerlijke weerstand ervaren tegen de term "autochtoon” omdat die term volgens hen discriminatie inhoudt waarmee de inhoud van mijn blog werd overschreven met die negatieve betekenis.


En dat is jammer van mijn blog, want mijn blogs promoten op geen enkele wijze negatieve discriminatie. Als medium werk ik samen met Gene Zijde en daar is negatieve discriminatie not done.


Ik heb deze protesterende mensen gevraagd welke alternatieve term ik zou kunnen bezigen om autochtone Nederlanders te duiden. Want wanneer men niet duidelijk communiceert, is de communicatie bij voorbaat mislukt. Tot mijn verbazing heb ik daar tot nu, dat is een dag later, nog geen reactie op gekregen. De criticasters hullen zich in stilzwijgen! En dat vind ik erg onsportief: Wel de stoerheid hebben om mijn blog met de interpretatie van een woord onderuit te halen, maar niet de klasse hebben om desgevraagd mee te denken hoe het anders kan, en tegelijkertijd zeggen dat je het met de inhoud eens bent.....


Vandaar dit blog, want dan is er bij deze mensen klaarblijkelijk iets anders aan de hand. Dan zitten daar open wonden die NIETS met mijn blog te maken hebben, maar alles met hun beleving van het woord "autochtoon”. Ik ga deze mensen vragen om die negatieve beleving niet op mij en op mijn blogs te projecteren want dat kan tot imagoschade leiden van Galerie Noes en van mij, en dat hebben wij NIET verdiend.


Vroeger woonden er bijna enkel autochtone Nederlanders in Nederland. Met de komst van gastarbeiders, asielzoekers en statushouders, arbeidsmigranten en gemengde huwelijken tussen buitenlandse mensen met een autochtone Nederlander, werd de populatie in Nederland heel divers. Bovendien kenden de diverse groepen andere problemen die moesten worden aangeduid, want zonder duiding is communicatie onmogelijk. Zo werd de term "allochtoon” in het leven geroepen, die bij deze en gene tot gevoelens van discriminatie leidde en nog steeds leidt. Dat is begrijpelijk want wanneer je op een grote hoop gegooid wordt met veel verschillende anderen dan voelt dat niet fijn.


Net zoals het niet fijn voelt wanneer je als autochtone Nederlander door al die groepen ondergesneeuwd wordt en je je grondrechten moet ontberen omdat ons kabinet niet autochtone Nederlanders gedurende vele aaneengesloten jaren voorrang geeft op een woning, het krijgen van een uitkering, gezondheidszorg en psychische ondersteuning. Het is ook niet fijn dat deze mensen hun oorspronkelijke nationaliteit mogen behouden naast de Nederlandse nationaliteit. Terwijl dat voor de autochtone Nederlanders is verboden. Toen Suriname onafhankelijk werd, moesten de Surinaamse Nederlanders een keuze maken welke nationaliteit zij wilden houden. Toen de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders naar Nederland kwamen, werden zij niet zo goed behandeld als de nieuwkomers en asielzoekers nu, terwijl zij al Nederlanders waren! En daar hoorde je niemand over.


Dus laten we alstublieft ophouden met overgevoelig te reageren tegen eventuele mogelijke discriminatie van asielzoekers, statushouders en andere buitenlanders. Want juist door die kromme tenen houding ontstaan uiteindelijk grote problemen die ten koste van de autochtone Nederlanders gaan. Dat is een constatering, geen vingerwijzing! En die achterstelling van autochtone Nederlanders moet gestopt worden. En dat kan alleen wanneer wij dat durven te BENOEMEN en daar is NIETS verkeerds aan. Wij zijn dat aan onszelf verplicht wanneer ons kabinet onze kwaliteit van leven structureel blijft inperken omdat ons kabinet doorgaat met het opnemen van asielzoekers terwijl Nederland OVERVOL is.


Nu u de moeite heeft genomen om van dit blog kennis te nemen, vraag ik u om het blog, waar dit blog uit ontsproten is, opnieuw te lezen. Hopelijk doet u dat met andere ogen waarna ook dat blog recht wordt aangedaan. Ik dank u voor uw aandacht.

https://galerienoes.nl/blog/118/Het_gaat_steeds_slechter_met_Nederland_The_Netherlands_is_getting_worse.blog


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek.


#


The terminology apparently overwrites the content.


After I posted my previous blog, "The Netherlands is getting worse", on social media, I received various reactions from people who endorse the content to people who were triggered by the term "native" and who then used the term themselves have added "native” to it, which has resulted in a serious discussion of pollution. After some questioning, it appears that the people in question do agree with the content, but experience an inner resistance to the term "native" because, according to them, that term implies discrimination with which the content of my blog was overwritten with that negative meaning.


And that's a shame about my blog, because my blogs don't promote negative discrimination in any way. As a medium I work together with the Other Side and negative discrimination is not done there.


I asked these protesting people what alternative term I could use to refer to native Dutch people. Because if one does not communicate clearly, communication has already failed. To my surprise, until now, that is a day later, I have not received a response. The critics are silent! And I find that very unsportsmanlike: Having the toughness to undermine my blog with the interpretation of a word, but not having the class to think along when asked how things can be done differently, and at the same time say that you agree with the content .....


Hence this blog, because then apparently something else is going on with these people. Then there are open wounds that have NOTHING to do with my blog, but everything with their experience of the word "native". I'm going to ask these people not to project their negative experience onto me and my blogs because that can damage the image of Galerie Noes and mine, and we did NOT deserve that.


In the past, almost only native Dutch people lived in the Netherlands. With the arrival of guest workers, asylum seekers and status holders, labor migrants and mixed marriages between foreign people with a native Dutch citizen, the population in the Netherlands became very diverse. Moreover, the various groups had other problems that had to be indicated, because without explanation communication is impossible. This is how the term "native” was created, which led to feelings of discrimination among some and still does. That is understandable because when you are lumped together with many different others it does not feel good.


Just as it doesn't feel good when you, as a native Dutch person, are snowed under by all those groups and you have to deprive yourself of your fundamental rights because our cabinet gives non-native Dutch people priority over a home, receiving benefits, health care and psychological support for many consecutive years. It is also not nice that these people are allowed to keep their original nationality in addition to the Dutch nationality. While that is prohibited for the native Dutch. When Suriname became independent, the Surinamese Dutch had to make a choice which nationality they wanted to keep. When the Surinamese and Antillean Dutch came to the Netherlands, they were not treated as well as the newcomers and asylum seekers now, even though they were already Dutch! And you didn't hear about that.


So please stop being overly sensitive about possible discrimination against asylum seekers, status holders and other foreigners. Because it is precisely this crooked-toed attitude that eventually causes major problems that are at the expense of the native Dutch. That's an observation, not a pointer! And this discrimination against native Dutch people must be stopped. And that is only possible if we dare to NAME it and there is NOTHING wrong with that. We owe it to ourselves if our cabinet continues to structurally limit our quality of life because our cabinet continues to accept asylum seekers while the Netherlands is FULL.


Now that you have taken the trouble to read this blog, I ask you to re-read the blog from which this blog originated. Hopefully you will do that with different eyes, after which that blog will also be done justice. I thank you for your attention.

https://galerienoes.nl/blog/118/Het_gaat_steeds_slechter_met_Nederland_The_Netherlands_is_getting_worse.blog


With kind regards from Maud Verbeek.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >