#kutland/#cuntcountry - woensdag 1 september 2021

Afbeelding invoegen
 
#kutland (English below)


#kutland is trending geworden op twitter. Het is een taal die ik niet graag bezig, hoewel die vaak veelzeggend is zoals een tekening of een spotprent dat kan zijn.


Kennelijk wordt de Nederlandse bevolking langzaam wakker en realiseert men zich wat er met ons land gebeurt. De minachting van een minister president en zijn kabinet is nog nooit zo groot geweest. Mensen worden er moedeloos van. Moedeloos, omdat óók de Tweede Kamer de minachting door het kabinet maar laat aanslepen.


Waarom is dat eigenlijk? Stuurt de Tweede Kamer het demissionaire kabinet niet weg, of tenminste de demissionaire minister president, omdat ons land dan onbestuurt blijft? Of hopen de politieke partijen die zitting hebben in de Tweede Kamer nog altijd op deelname aan de nieuwe regering en houden zij daarom hun mond?


Nederland is inderdaad in alle gelederen een #kutland geworden. En dat is door (demissionair) minister president Mark Rutte bewust gedaan want, zoals ik al eerder heb geschreven, Mark Rutte is een totalitair leider en dat is héél on-Nederlands. Dat is het Nederlandse volk niet gewend en dat verwacht het Nederlandse volk dan ook niet en daarom zal de constatering, dat Mark Rutte een totalitair leider is, in alle toonaarden ontkend worden. Want totalitaire leiders zijn aan het fascisme toegeschreven en daar wil Nederland zich niet mee identificeren. En dat hoeft ook niet want een totalitair leider hoeft geen fascist te zijn. Het gaat om de vormgeving van dit type leiderschap. Het is een omschrijving, een aanduiding, om communicatie mogelijk te maken.


Nederlanders zijn kennelijk nog te goed van vertrouwen. Velen geloven nog altijd dat onze overheid alles zal doen wat in ons belang is en daarmee in het landsbelang zal zijn. Het dringt absoluut niet tot deze goedgelovige mensen door dat Nederland onderdeel is van onderhandelingen in het belang van de EU en het zakelijke belang in de (wereld) economie. De VOC mentaliteit ten voeten uit. Diezelfde mentaliteit die ons in de Gouden Eeuw gedreven heeft tot het kolonialiseren van pas ontdekte landen en de slavernij. De rijkdommen die destijds binnengehaald werden kwamen ten goede aan de rijken terwijl de armen nog armer werden.


Onder het credo "Wie niet met mij is, is tegen mij” werd elk kritisch geluid in de kiem gesmoord. Het ging dan absoluut niet om waarheidsvinding. Er werd naar het eindoordeel toegeredeneerd. En ondanks de Trias Politica en onze Grondwet, gebeurt dat heden ten dage nog steeds. Neem de toeslagenaffaire, de jeugdzorg, het huisvestingsbeleid, het migrantenbeleid, politie en justitie, defensie, de gezondheidszorg, onderwijs, de decentralisatie van overheids taken en overheidsdiensten, de boeren, de visserij, het koningshuis en hun privileges, klimaat, CO2, noem het maar op, het is overal dezelfde puinhoop. Terwijl Mark Rutte er in zijn derde kabinet nog een paar ministeries bij heeft verzonnen. Dat is ook weggegooid overheidsgeld gebleken.


Het ergste is nog dat Mark Rutte alle kritiek op zijn beleid weglacht en op dezelfde voet verder gaat alsof hij stilgezwegen contracten heeft lopen om (externe) organisaties ter wille te zijn in ruil voor privileges. Nederland is een obligatie in de handen van Mark Rutte. Hij speculeert er dan ook lustig op los.


En de Tweede en de Eerste kamer doen niets, alsof de meerderheid daar er ook een belang bij heeft om Mark Rutte zijn gang te laten gaan. Want zo heeft Mark Rutte overal een meerderheid gecreëerd. Oud ministers en staatssecretarissen verdwijnen naar de hoogste posten in het bedrijfsleven of in besturen van cruciale organisaties. Daardoor weet hij zich verzekerd van medestanders en medewerking. En daarmee is de onafhankelijke status van (overheids) instanties onderuitgehaald.


Nederland is eeuwen terug in de tijd gegaan met haar beschaving. Dr. Willem Drees draait zich om in zijn graf bij het zien wat er van zijn Nederland geworden is. Een #kutland.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek.


#


#cuntcountry


#cuntcountryhas become trending on twitter. It's a language I don't like to use, although it's often as telling as a drawing or a cartoon can be.


Apparently the Dutch population is slowly waking up and realizing what is happening to our country. The contempt of a Prime Minister and his cabinet has never been greater. People get discouraged. Despondent, because the House of Representatives also allows the contempt by the cabinet to drag on.


Why is that anyway? Won't the House of Representatives dismiss the outgoing cabinet, or at least the outgoing Prime Minister, because then our country will remain ungoverned? Or do the political parties that have a seat in the House of Representatives still hope to participate in the new government and are therefore keeping their mouths shut?


The Netherlands has indeed become a #cuntcountry in all ranks. And that was deliberately done by (resigned) Prime Minister Mark Rutte because, as I wrote before, Mark Rutte is a totalitarian leader and that is very un-Dutch. The Dutch people are not used to that and the Dutch people do not expect that and that is why the statement that Mark Rutte is a totalitarian leader will be denied in all tones. Because totalitarian leaders have been attributed to fascism and the Netherlands does not want to identify with that. And it doesn't have to be, because a totalitarian leader doesn't have to be a fascist. It is about the design of this type of leadership. It is a description, an indication, to make communication possible.


The Dutch are apparently still too trusting. Many still believe that our government will do everything that is in our interest and therefore in the national interest. It absolutely does not get through to these gullible people that the Netherlands are part of negotiations in the interest of the EU and the business interest in the (world) economy. The VOC mentality in full. The same mentality that drove us in the Golden Age to colonize newfound lands and slavery. The riches that were brought in at that time benefited the rich while the poor became even poorer.


Under the credo "Whoever is not with me is against me", every critical voice was nipped in the bud. It was absolutely not about finding the truth. There was reasoning towards the final verdict. And despite the Trias Politica and our Constitution, that still happens today. Take the allowance affair, youth care, housing policy, migrant policy, police and justice, defense, health care, education, the decentralization of government tasks and government services, farmers, fisheries, the royal family and their privileges, climate, CO2, you name it, but on it's the same mess everywhere. While Mark Rutte has invented a few more ministries in his third cabinet. This has also turned out to be a waste of public money.


The worst part is that Mark Rutte laughs away all criticism of his policy and continues on the same foot as if he has tacit contracts to accommodate (external) organizations in exchange for privileges. The Netherlands is a bond in the hands of Mark Rutte. He speculates lustily.


And the House of Representatives and the Senate do nothing, as if the majority also has an interest in letting Mark Rutte have his way. Because this is how Mark Rutte has created a majority everywhere. Former ministers and state secretaries disappear to the highest positions in the business world or in the boards of crucial organisations. As a result, he is assured of supporters and cooperation. And thus the independent status of (government) bodies has been undermined.


The Netherlands has gone centuries back in time with its civilization. Dr. Willem Drees is turning over in his grave when he sees what has become of his Netherlands. A #cuntcountry.


With kind regards from Maud Verbeek.


Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >