De intimidatie en polarisatie uitgevoerd door onze overheid/The intimidation and polarization by our government - dinsdag 7 september 2021

Afbeelding invoegen

De intimidatie en polarisatie uitgevoerd door onze overheid. (English below)


Wij leven in een democratische rechtsstaat waar onze rechten en plichten en de rechten en de plichten van onze overheid, in wetten en regels zijn vastgelegd.


COVID19 is niet de eerste levensbedreigende ziekte die ons land teistert. We hebben er vele gehad. En voor vele zijn er vaccinaties uitgevonden en op de Nederlandse markt gebracht.


Maar nog niet eerder is er zoveel druk door onze overheid op ons uitgeoefend om ons te laten vaccineren als nu bij COVID19 het geval is. En nog nooit is er zo'n kwaadaardige polarisatie ontstaan tussen degenen die zich wel en diegenen die zich niet willen laten vaccineren.


En dat zegt heel veel over onze overheid. Een overheid die er toch voor ons allemaal zou moeten zijn. Een overheid die zich bedient van operante conditionering en die zich te buiten gaat aan de toepassing van de verdeel en heers tactiek om zo hun verwerpelijke maatregelen en wetswijzigingen door te voeren.


Al eerder heb ik hier een blog over geschreven. Dat er weinig reacties op mijn blogs verschijnen, maken mijn blogs niet minder waar. De tijd zal het ons leren alleen is het dan te laat en zullen de negatieve schadelijke bijwerkingen die de vaccins herbergen zich gaan manifesteren en is er voor de gevaccineerden geen weg terug. De ongevaccineerden die sterk en overeind zijn gebleven onder de steeds zwaarder wordende druk van onze overheid met in haar kielzog de druk van de maatschappij, zullen dan niet meer als dissidenten en anarchisten worden aangekeken en zal onze maatschappij hoofdzakelijk op de niet gevaccineerden verder leven. Want zij zullen degenen zijn die nog ongeschonden zullen blijven functioneren.


Het lot van de gevaccineerde minderjarigen en de hulpbehoevenden is veel ernstiger. Zij hebben geen keus gehad. Zij hadden geen verweer omdat zij volledig zijn overruled door onze overheid met in haar kielzog de druk van onze maatschappij. En wàt gaat u, overheid, werkgevers en andere druk uitoefenende instanties van Nederland, dan doen. Want gezien de disclaimer bij de vaccins, hebben de gevaccineerden geen poot om op te staan en zijn hun levens blijvend, door jullie toedoen, verwoest en waarschijnlijk de generatie die na hen komt ook. Want geen mens weet hoe lang de gevolgen van een DNA aantastend vaccin doorwerken. Er zijn onnodige risico's genomen die gevoed zijn door angst. En angst is een zeer slechte raadgever.


Wanneer leren wij nu eens dat wij, de burgers, ondergechikt gemaakt zijn aan een, door onze overheid bepaald, hoger belang? En dat onze overheid BEWUST het risico neemt van doden, blijvend letsel en blijvend letsel op de lange termijn. "Après nous le déluge”, kent u dat devies nog? Geschiedenis blijft zich herhalen totdat wij ervan geleerd hebben en dat is nog niet gebleken.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek.


#


The intimidation and polarization by our government.


We live in a democratic constitutional state where our rights and obligations and the rights and obligations of our government are laid down in laws and regulations.


COVID19 is not the first life-threatening disease to plague our country. We've had many. And for many, vaccinations have been invented and marketed in the Netherlands.


But never before has our government put so much pressure on us to get vaccinated as it is now with COVID19. And never has there been such brutal polarization between those who do and those who don't want to be vaccinated.


And that says a lot about our government. A government that should be there for all of us. A government that uses operant conditioning and goes beyond the use of divide and conquer tactics to implement their reprehensible measures and changes in the law.


I have written a blog about this before. The fact that there are few comments on my blogs does not make my blogs less true. Time will tell, but then it will be too late and the negative harmful side effects that the vaccines bring will manifest and there will be no turning back for the vaccinated. The unvaccinated who have remained strong and afloat under the increasing pressure of our government with the pressure of society in its wake will then no longer be regarded as dissidents and anarchists and our society will continue to live mainly on the non-vaccinated. For they will be the ones who will continue to function unharmed.


The fate of the vaccinated minors and the needy is much more serious. They have had no choice. They had no defense as they have been completely drowned out by our government with the pressures of our society in its wake. And what are you, the government, employers and other pressure exerting authorities in the Netherlands, going to do now? Because given the disclaimer with the vaccines, the vaccinated don't have a leg to stand on and their lives are permanently ruined by you and probably the generation to come after them. Because nobody knows how long the effects of a DNA-damaging vaccine will work on. Unnecessary risks have been taken, fueled by fear. And fear is a very bad counselor.


When will we ever learn that we, the citizens, are subservient to a higher interest determined by our government? And that our government CONSCIOUSLY takes the risk of death, permanent injury and long-term permanent injury. "Après nous le déluge”, do you remember that motto? History keeps repeating itself until we learn from it and that hasn't happened yet.


With kind regards from Maud Verbeek.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >