Willekeur/Randomness - donderdag 9 september 2021


Afbeelding invoegen

Willekeur. (English below)


Willekeur, of willekeurig oordelen komt steeds meer voor. Wanneer je positief op een post op social media reageert, dan behoor je tot "diegenen”.


Door deze vooringenomenheid word je op een hoop gegooid waar je niet op thuis hoort. Je mag het dus niet met een onderdeel eens zijn zonder dat je de hele gedachte of theorie onderschrijft. Dat kan kennelijk niet meer.


Wat een armoede, wat een achteruitgang. Is onze samenleving dan werkelijk zó dichtgetimmerd dat wij elkaar de mogelijkheid hebben ontnomen om in nuances te mogen en te kunnen denken? En hoe heeft het zover kunnen komen? Staat men geen andere meningen meer toe dan de meningen van zichzelf? Die achteruitgang wordt in een engte getrokken waar ik absoluut niet in gezet wil worden.


Ik houd van vrijheid van geest en vrijheid van denken. Vrijheid van meningsuiting heb ik heel hoog staan ook wanneer het niet mijn mening is. Want een andere mening dan die van mijzelf, kan mij tot overdenken aanzetten en door de discussie die daaruit volgt, komen wij allebei verder. Al was het maar de conclusie dat wij er anders over denken. Nou en, dat mag toch? Moeten wij elkaar dan maar abrupt blokkeren op social media, of kunnen wij respect hebben voor elkaars anders denken. En hoever gaan wij dan?


Voor mij is wederzijds respect het kriterium. Zodra er respectloos gereageerd wordt of met grof taalgebruik en of scheldend gediscussieerd wordt, dan beëndig ik de discussie.


Het is eenmaal zo dat niet iedereen dezelfde beschaving of geestelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Daardoor begrijpen we zaken allemaal anders. Laten we ons daarvan bewust zijn. Want daar komen we veel verder mee dan elkaar uitmaken voor rotte vis en elkaar in een fictief hokje stoppen waar we nooit meer uit mogen komen. Want dat staat gelijk aan onderdrukking en vrijheidsberoving en daar wil niemand van ons zich schuldig aan maken. Toch?


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek.


#


Randomness.


Randomness, or arbitrary judgment, is becoming more and more common. When you respond positively to a post on social media, you belong to "those”.


This bias throws you into a heap where you don't belong. So you may not agree with a part without endorsing the whole thought or theory. Apparently that is no longer possible.


What a poverty, what a decline. Is our society really so boarded up that we have deprived each other of the opportunity to be allowed to and think in nuances? And how did it come to this? Are no more opinions allowed than the opinions of one's own? That decline is being pulled into a tightness that I absolutely don't want to be put in.


I like freedom of mind and freedom of thought. Freedom of expression is very important to me, even when it is not my opinion. For an opinion other than my own can make me think and the discussion that follows will help us both move forward. Even if it was only the conclusion that we think differently. Well, that's okay, right? Should we abruptly block each other on social media, or can we respect each other's different thinking. And how far do we go?


For me, mutual respect is the criterion. As soon as there is a disrespectful response or with foul language and or insulting discussion, I end the discussion.


It is true that not everyone has gone through the same civilization or mental development. As a result, we all understand things differently. Let's be aware of that. Because that will get us much further than calling each other names and putting each other in a fictitious box that we can never get out of. Because that equals oppression and deprivation of liberty and none of us want to be guilty of that. However?


With kind regards from Maud Verbeek.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >