trauma's en herinneringen/Traumas and memories - zaterdag 5 februari 2022

Afbeelding invoegen

(Tekst on the illustration:

Sometimes I wish I could erase memories
Sometimes I wish I could erase periods of my life
Because they stay in my life as pop-ups

But then I would erase my whole life....
and then all was for nothing...)

 

 

2022-01-02 Blog: Trauma's en herinneringen (English below)Iedereen heeft wel een herinnering die hij graag voor altijd kwijt wil. Er zijn mensen die een hele reeks aan herinneringen of perioden uit hun leven kwijt zouden willen. Zij zijn meestal de mensen met trauma's waar zij ondanks therapiën, niet van verlost zijn geworden. Zij blijven ermee zitten en zij worden er regelmatig mee geconfronteerd als ware het pop-ups.


Heel vervelend en verdrietig allemaal omdat trauma's een leven kunnen blijven beheersen en kunnen verstoren. En niet alleen de persoon in kwestie maar ook zijn familie en vrienden beleven vaak de ellende ervan mee.


Ik heb al vaker mijn ongenoegen over de harteloosheid van onze regering en hun instanties geuit en dat ga ik ook nu weer doen. Want door de dwingende regelgeving, waaronder de beruchte Participatiewet, worden mensen die lijden aan een (ernstig) trauma gedwongen om "te participeren” terwijl hun geestelijke conditie dat niet toelaat. Zij worden dan gezien als weigeraars of als uitbuiters en fraudeurs en door maatregelen gekort op hun uitkering of wordt zelfs hun uitkering stopgezet. Door een gebrek aan deskundige hulpverleners en een falend zorgsysteem waardoor er ellenlange wachttijden en ontoereikende zorg ontstaat, wordt het trauma vaak alleen maar ernstiger. Zo kan men van een "gewone” PTSS in een "complexe” PTSS terechtkomen en beland men niet zelden in een negatieve spiraal.


En daar werken de zorgverzekeraars absoluut aan mee. Vaak hoeft de behandeling niet ingewikkeld te zijn of te eindigen in een (gedwongen) opname in een duur psychiatrisch ziekenhuis of een verpleeghuis. Maar omdat Mark Rutte, inmiddels voor de vierde keer onze Minister President, van economie en van de vrije marktwerking houdt, is hij het belang van de volksgezondheid in zijn geheel uit het oog verloren. En dit gaat niet alleen ten koste van de (geestelijke) gezondheid van de burgers maar ook de zorgkosten lopen uiteindelijk hoger op.


Mensen met een trauma zouden daar heel graag vanaf willen en zullen daar zeker hun best voor doen. Maar de tegenwerking van de regering en de instanties wordt hen al gauw teveel. Trauma's hebben de nare gewoonte om plotseling weer op te duiken. In je dromen, in een gebeurtenis die je ziet op straat of op de TV, door een geur die je ruikt of een voorwerp dat je ziet. Door een woord of een gezegde dat iemand gebruikt. Noem het maar op, de pop-ups van je trauma hebben weinig nodig.


Zelfs na jaren nadat jij denkt de ellende nu wel gehad te hebben, krijg je plotseling onverklaarbare lichamelijke klachten die bij nader inzien veroorzaakt worden door stress en die bij voorkeur ontstaan in de nacht wanneer jij slaapt en niet bij bewustzijn bent. En dan blijkt dat jij al die tijd nog weggestopte en niet verwerkte zaken hebt waarvan je brein zegt dat het nu lang genoeg geduurd heeft en dat het tijd is om daar nu mee aan de slag te gaan.


De behandeling blijkt simpel alleen heeft je aanvullende zorgverzekering er een barricade voorgelegd in de vorm van een verplichte eigen bijdrage per behandeling en dat kan jij met je uitkering niet betalen en dus ben je terug bij af en dubbel gefrustreerd omdat je voor de zoveelste keer onrecht wordt aangedaan omdat je kennelijk ook van je eigen regering en je zorgverzekeraar niet van je trauma's af mag komen. De wet van de jungle heeft zich geworteld in onze regering en het enige wat je nog kunt proberen is door middel van procedure's je zorgverzekering te dwingen om jouw zorg te betalen uit het budget dat zij zelf voor jou gereserveerd heeft. Het aanvechten door middel van de procedures doet je gezondheid geen goed en zo blijft het dweilen met de kraan open.


En ondanks dat de meeste Nederlanders schande spreken van het gevoerde beleid van Mark Rutte, dat echt niet door zijn beloofde elan en 20 ministers en 9 staatsecretarissen ten goede zal veranderen, wordt hem door de Staten Generaal en de Raad van State of welke andere organisatie die daartoe bevoegd is, geen strobreed in de weg gelegd.


Hij mag ons blijven beroven van onze financiële rechten op verplichte volksverzekeringen die wij met premies van ons eigen verdiende geld hebben betaald en opgebouwd. Hij mag onze grondrechten en onze grondwet blijven negeren en onze huurwoningen claimen voor migranten zodat wij en onze kinderen dakloos worden en blijven. De prijzen van de koopwoningen mogen kunstmatig worden opgedreven door projectontwikkelaars zoals onze eigen prins en geen haan die daarnaar kraait want de schuldigen voor dit woningprobleem zijn.....onze ouderen, aldus Mark Rutte, die alleen of met zijn tweeën in een eensgezinswoning blijven zitten en zo "de boel” ophouden. Terwijl de senioren woningen steeds meer gaan lijken op tiny houses en hen het gevoel geven weer op kamers te moeten wonen zonder logeerkamers voor de (klein)kinderen om te komen logeren.


….ik denk dat we ons, in het belang van onze gemoedsrust, moeten gaan concentreren op de betekenis van de woorden van Epictetus en die te aanvaarden:


"De wereld is te verdelen in twee categorieën:

Wat wel in onze macht ligt en wat niet in onze macht ligt”


Alleen betekent dat wat mij betreft niet dat Mark Rutte hiermee een vrijbrief krijgt om met zijn destructieve beleid vrijuit mag gaan.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, Galerie Noes.


#


Traumas and memoriesEveryone has a memory that they would like to get rid of forever. There are people who would like to get rid of a whole range of memories or periods of their life. They are usually the people with traumas from which they have not been relieved despite therapies. They are stuck with it and they are regularly confronted with it as if it were pop-ups.


All very annoying and sad because traumas can continue to control and disrupt a life. And not only the person in question but also his family and friends often experience the misery.


I have often expressed my displeasure at the callousness of our government and their agencies and I will do so again. Because the mandatory regulations, including the infamous Participation Act, force people who suffer from a (serious) trauma to "participate” when their mental condition does not allow it. They are then seen as refusers or as exploiters and fraudsters and their benefits are cut by measures or their benefits are even stopped. Due to a lack of expert care providers and a failing health care system, resulting in lengthy waiting times and inadequate care, the trauma often only becomes more serious. For example, one can go from an "ordinary" PTSD to a "complex" PTSD and often end up in a negative spiral.


And the health insurers are definitely cooperating with that. Often the treatment does not have to be complicated or end in a (forced) admission to an expensive psychiatric hospital or a nursing home. But because Mark Rutte, now our Prime Minister for the fourth time, loves the economy and free market forces, he has completely lost sight of the importance of public health. And this is not only at the expense of the (mental) health of the citizens, but also the healthcare costs eventually rise.


People with trauma would really like to get rid of that and will certainly do their best for it. But the opposition of the government and the authorities soon becomes too much for them. Traumas have a nasty habit of suddenly resurfacing. In your dreams, in an event you see on the street or on the TV, through a scent you smell or an object you see. By a word or a saying that someone uses. You name it, your trauma popups don't need much.


Even years after you think you've had the misery now, you suddenly get unexplained physical complaints that, on closer inspection, are caused by stress and that preferably arise at night when you are asleep and not conscious. And then it turns out that all this time you still have hidden and unprocessed things that your brain says has gone on long enough and that it is time to get started with it now.


The treatment turns out to be simple, only your additional health insurance has presented a barricade in the form of a mandatory personal contribution per treatment and you cannot pay that with your benefit and so you are back to square one and doubly frustrated because you are being wronged once again affected because apparently your own government and your health insurer do not allow you to get rid of your traumas. The law of the jungle is rooted in our government and all you can do is try to force your health insurance company to pay for your care out of the budget it has set aside for you. Fighting through the procedures is not good for your health and so this is of no use.


And despite the fact that most Dutch people speak shame about the policy pursued by Mark Rutte, which will really not change for the better because of his promised impulse and 20 ministers and 9 state secretaries, the States General and the Council of State or any other organization that is authorized to do so, no obstacle has been put in his way.


He may continue to rob us of our financial rights to compulsory national insurance policies that we have paid and built up with premiums from our own money. He may continue to ignore our fundamental rights and our constitution and claim our rental housing for migrants so that we and our children become and remain homeless. The prices of owner-occupied homes may be artificially inflated by project developers such as our own prince and not a rooster that crows because the culprits for this housing problem are..... our elderly, according to Mark Rutte, who remain alone or in pairs in a single-family home sit down and thus "hold things up”. While the homes for seniors increasingly resemble tiny houses and give them the feeling that they have to live in rooms again without spare rooms for the (grand) children to come and stay.


….I think, for the sake of our peace of mind, we should start to focus on the meaning of the words of Epictetus and which to accept:


"The world can be divided into two categories: What is in our power and what is not in our power”


But as far as I'm concerned, that doesn't mean that Mark Rutte gets a license to continue with his destructive policy.


With kind regards from Maud Verbeek, Galerie Noes.


 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam een + 14 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >