de macht van de zorgverzekeraars/The power of health insurers - woensdag 9 februari 2022

Afbeelding invoegen

2021-11-25. "De macht van de zorgverzekeraars”. (English below)


Aan IZZ van VGZ, Zorgverzekeraars Nederland, VNG, de Rechtspraak, de Raad van State en de Staten Generaal.


Inmiddels heb ik een paar keer een bericht op social media geplaatst over het wangedrag voortvloeiend uit de machtspositie van de zorgverzekeraars in Nederland, die dit wangedrag met de hulp en de steun van het Kabinet ten uitvoer kunnen brengen omdat de verplichting van het hebben van een zorgverzekering wettelijk is vastgelegd.


Kennelijk is het Nederlandse volk al zo murv gemaakt dat mensen geen zin meer hebben om tegen deze gang van zaken in opstand te komen en zo blijft het onrecht zoals het is en wordt het allengs erger.


Zelfs dakloze mensen wier uitkering om onredelijke redenenen zijn ingetrokken, zijn bij wet nog steeds verplicht om een zorgverzekering af te sluiten en daarvoor premie te betalen. En omdat zij die niet kunnen betalen, want zij hebben geen inkomen en geen bankrekening, worden zij als wanbetaler aangemerkt en behandeld en overgedragen aan een deurwaarder en wordt hun een veelvoud van de oorspronkelijke schuld in rekening gebracht, om uiteindelijk bij de rechter terecht te komen. Tenminste.....als de dagvaarding hen bereikt, want deze mensen worden steeds vaker door hun gemeente uitgeschreven en hebben dan ook geen postadres meer. En wij weten inmiddeld dat de rechter bij verstek in het voordeel van de eisende partij "recht” spreekt, want dan had je maar op de zitting moeten verschijnen of had je je daar maar moeten laten vertegenwoordigen.

 

 

Er zijn in Nederland steeds meer mensen die onder de armoede grens MOETEN leven. Daartoe zijn zij door omstandigheden terechtgekomen. En die omstandigheden zijn meestal het gevolg van het beleid van ons eigen Kabinet en de gemeenten waarin deze mensen staan ingeschreven. Via de gemeente kunnen zij een zorgverzekering afsluiten speciaal samengesteld voor de armen onder ons. Al dan niet met een aanvullende verzekering voor die zorg waar de basisverzekering niet in voorziet.


De basisverzekering kent, door toedoen van dhr. Mark Rutte, al jarenlang een door de overheid opgelegd VERPLICHT eigen risico, nu van €385,- per jaar alvorens gebruik te kunnen maken van het door het Kabinet en de zorgverzekeraars samengestelde basispakket waar de basisverzekering uit bestaat. En dat bedrag van €385,- per jaar geldt voor IEDEREEN ongeacht uw inkomen. Want Mark Rutte heeft heel solidair bepaald dat "wij allemaal moeten meedoen”. Hoe mooi en eendrachtig is dat? Het gehele Nederlandse volk dat dezelfde rechten èn verplichtingen heeft van uitkeringsgerechtigden onder de armoede grens tot aan de Koning van het Nederlandse volk. Dàt is een hele eer toch?

 

 

In de praktijk betekent dit dat er veel mensen door armoede gedwongen worden zorg te weigeren. Waardoor de druk op de zorg verergerd. Hetgeen pas op termijn zichtbaar wordt. En Mark Rutte zegt niet dat dat door zijn beleid komt, maar dat komt door de "laaggeletterdheid” waar arme mensen mee te kampen hebben. Ze begrijpen het belang van snel ingrijpen bij lichamelijke en of geestelijke klachten niet zo goed aldus dhr. Rutte. Het inkomensafhankelijk maken van het verplicht eigen risico helpt volgens dhr. Rutte ook niet want....dan zouden we niet allemaal meer meedoen en dat zou ten koste gaan van de homogeniteit van onze complexe multi culturele samenleving. En dat willen we niet, toch?

 

 

Iedereen begrijpt dat naarmate mensen ouder worden, de kans op lichamelijke en of geestelijke klachten toenemen. Inmiddels weet iedereen dat in de laatste decennia de pensioenen rigoureus gekort zijn en de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd is vanwege de drogreden dat de pensioenen onbetaalbaar zouden worden. Terwijl dat notabene het EIGEN geld van de rechthebbenden is die zij VERPLICHT hebben moeten afdragen aan een pensioenfonds als appeltje voor de dorst voor na de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn gepensioneerden die uit pure NOODZAAK er een krantenwijk op nahouden omdat zij anders financieel niet meer rond kunnen komen! En dat gebeurd allemaal in het Nederland van dhr. Mark Rutte, vooraf gegaan door een decennia lang regiem van het CDA, gesteund door de PvdA en andere partijen.

 

 

Onlangs ben ik geconfronteerd met het fenomeen "kaakklemmen”en "bruxisme”. Mensen die mijn posts op social media en mijn blogs lezen, weten dat ik e.e.a. in mijn leven heb meegemaakt en geloof me, ik ben echt niet de enige!


Wat kaakklemmen en bruxisme teweeg kunnen brengen is geen kleinigheid. Pas wanneer je ermee geconfronteerd wordt, ga je zien wàt het betekent. Kaakklemmen en bruxisme is ALTIJD een gevolg van.... En de oorzaken kunnen heel verschillend zijn maar komen ALTIJD op hetzelfde neer. Namelijk, je hebt iets te verbijten. En dat doe je meestal 's nachts. Wanneer je jezelf nauwlettend observeerd, ontdek je dat je dat ook "stiekem” overdag doet. Overdag kun je jezelf corrigeren. Maar 's nachts wordt dat een ander verhaal want dan slaap je. Een aangemeten siliconen bitje door de tandarts kan verlichting brengen maar verhelpen de klachten niet. Van kaakklemmen kun je oorpijn krijgen, kiespijn, tandpijn, kaakholtenpijn, voorhoofdsholtepijn, oogpijn, keelpijn, tinitus, duizeligheid en aangezichtspijn, nekpijn en pijn in de monnikskapsspier. Het is echt geen kleinigheid. En pijnstillers zijn symptoombestrijders en kennen vervelende bijwerkingen.

 

 

De aanvullende verzekering van mijn zorgverzekering ( In 2022 ga ik meer als €200,- per mnd premie betalen!), vergoed wel kaakfysiotherapie. Dat geeft verlichting en leert je dat je niet moet tongduwen, kaaklemmen en tandenknarsen. Alleen 's nachts slaap je en heb je geen controle.

 

 

Maar.....ALLES is oorzaak en gevolg en het kaakklemmen, tandenknarsen is een uitting van iets anders....van iets wat zich afspeelt in ons onderbewuste. Mogelijk iets dat wij om te overleven diep hebben moeten wegstoppen. En nu geeft ons brein een alarmsignaal, dat het tijd is om grote opruiming te gaan houden OMDAT de klachten anders chronisch kunnen worden. En daar moet je niet aan denken....


Dus, mijn blik naar binnen gekeerd, en heel kritisch en oprecht gekeken wat ik "verzuimd” heb om te doen in mijn verwerkingsproces. Mijn verwerkingsproces om het trauma van het verlies van mijn twee kleine kinderen door mijn verborgen narcistische en gaslightende echtgenoot (we waren toen nog niet gescheiden) letterlijk te OVERLEVEN. Een GEZINSDRAMA dat zich heeft kunnen voltrekken ZONDER waarheidsvinding van de rechtspraak, de Raad vd KB, zonder diagnoses op grond van onderzoeken van artsen waarin zou staan dat ik psychisch niet in orde was en daardoor een gevaar voor mijn kinderen zou zijn. De vader van mijn kinderen die er alles aan deed en nog steeds doet om ouderverstoting zijn destructieve werk te laten doen. Scholen en instanties die daarin meegaan zonder zich aan de wettelijke verplichting te houden om de "andere ouder” bij de kinderen te betrekken en mee te laten beslissen over hun vorderingen of niet vorderingen m.b.t. hun toekomst.

 

 

UWV die geen enkele moeite heeft gedaan, en doet dat nog steeds niet, om de ernst van de situatie en vooral de ernst van de gevolgen voor mijn gezondheid serieus te nemen. Sterker nog: De rapportages over de eerste jaren, die crusiaal en bepalend zijn voor de ernst van mijn arbeidsongeschiktheid, zijn plotseling uit mijn dossier verdwenen! Zonder mij daarvan (op voorhand) op de hoogte te brengen en mij daarin een keuze te laten. Dan is er zonder twijfel iets niet pluis met de handelswijze van het UWV. Het geeft mij een déjà vu met de handelswijze door de belastingdienst m.b.t. de roemruchte toeslagenaffaire. Mark Rutte heeft gezegd dat je pas arbeidsongeschikt bent wanneer je geen vin meer kunt verroeren. De toon is in alle gelederen door Mark Rutte gezet. En zo heeft het UWV vele mensen ONTERECHT afgeschat en vallen die mensen nu onder de Particiatiewet en dus onder de gemeenten die het ook niet weten behalve dat ze de regels zó eng toepassen dat de kwaliteit van leven van deze arbeidsongeschikten of arbeidsgehandicapten naar het nulpunt is afgezakt. De uitkering is teveel om van dood te gaan en te weinig om een normaal leven te kunnen leiden waarin onze grondrechten RECHT worden gedaan. De artsen van het UWV die óók de artseneed hebben gezworen stellen het gevoerde beleid van UWV boven de door hun gezworen artseneed en zonder blikken of blozen verklaren zij door (ernstig) trauma arbeidsongeschikte mensen volledig arbeidsgeschikt en kunnen zij hun werkdagen slijten tussen de verslaafden, psychisch zieken en verstandelijk beperkten. En dat is GEEN gezonde werkomgeving voor deze mensen die veelal ver onder hun niveau MOETEN werken.

 

 

Theoretisch geschoolde mensen met een bureaufunctie die mijlenver afstaan van de realiteit, menen dat dat allemaal reuze meevalt en dat de weerstand berust op onwil: het niet willen meewerken aan een "beter systeem”. En wie zich daartegen verzet, wordt gekort op de uitkering of erger nog, raakt zijn uitkering kwijt en daardoor zijn huis en zijn leven of wat daar nog van over is. Want het is je plicht om iets terug te doen aan de maatschappij op wiens schatkist jij parasiteert. Parasiteert?! Het gaat hier om door de Overheid opgelegde VERPLICHTE VOLKSVERZEKERINGEN, waar door de verzekeringnemer, de burger (!) VERPLICHT PREMIE voor is betaald! En waar nota bene dhr. Spekman en mw. Klijnsma, beiden van de PvdA(!) en onder de leiding van Mark Rutte, ons dat recht hebben afgenomen en ons daarvoor in de plaats de Participatiewet hebben opgelegd! En zijn wij niet door NALATIGHEID van diezelfde overheidsinstanties ons LEVEN en onze GEZONDHEID kwijtgeraakt? Dan is het toch niet meer dan normaal dat diezelfde overheid haar gemaakte fouten VOLLEDIG compenseert en de gedupeerden levenslang schadeloos stelt? En dat hoort de overheid te doen door goed beleid.


Even terug naar de Zorgverzekeraars van Nederland en de marktwerking die hun door dhr. Mark Rutte is gegund ten kostte van de verzekeringnemers. Want.... het kaaklemmen is een signaal dat ik serieus moet nemen om te voorkomen dat de gevolgen CHRONISCH zullen worden.


Bij trauma verwerking hoort o.a. ontkenning, shock, boosheid, verdriet, flashbacks, angst, paniek, dromen, nachtmerries, en nog veel meer nare zaken. Ik heb mijn trauma verwerkt. Ondanks dat heb ik kennelijk toch iets te verbijten. Letterlijk, door middel van het kaakklemmen. Om nu voor eens en voor altijd af te rekenen met welk restverschijnsel dan ook, heb ik mijn oog laten vallen op hypnotherapie.

 

 

Hypnotherapie wordt door mijn aanvullende verzekering onder voorwaarden gedeeltelijk vergoed. Ik krijg voor elk consult maximaal €40,- per dag vergoed terwijl er een budget is van €800,- pp per jaar (!). Dat betekent dat ik door deze verplichte eigen bijdrage niet naar de therapeut van mijn keuze kan. Bovendien moet de therapeut in kwestie onder contract van de zorgverzekeraar staan en in mijn woonplaats is er niet één die een contract met mijn zorgverzekeraar heeft. Dat betekent dat ik met het openbaar vervoer naar een andere stad of provincie moet reizen en die reiskosten kan ik niet dragen. Bovendien lijkt het mij niet goed om een lange heen en terugreis (met het openbaar vervoer) bovenop een trauma behandeling te moeten maken. Dat betekent dat ik van mijn armoedje Niet de noodzakelijke zorg kan krijgen omdat mijn zorgverzekeraar die voor mij onbereikbaar heeft gemaakt. Een beroep doen op coulance of te wel de menselijke maat, is ondanks mijn premie van boven de €200,- per maand NIET bespreekbaar. Zelfs het SKGZ heeft hier niets kunnen bereiken en dat betekent dat ik met mijn armoedje en mijn trauma naar de rechter moet, van wie wij inmiddels allemaal weten dat de rechter allang de menselijke maat is kwijtgeraakt en alleen oordeelt of er aan de (on)terechte voorwaarden is voldaan en enkel de procedures en de protocollen uitvoert en daar een universitaire studie voor nodig heeft gehad. Het is te bizar voor woorden.

Helaas...door deze gedachtekronkel van mijn zorgverzekeraar, IZZ van VGZ, kan ik dus niet de behandeling krijgen die ik nodig heb OMDAT het ruime budget door de opgelegde beperkingen van IZZ van VGZ voor mij onbereikbaar is geworden. Bij mijn gemeente een beroep doen op de bijzondere bijstand om zo toch de noodzakelijke behandeling te krijgen, daar begint de gemeente niet aan. En voor "inwonersondersteuning” kom ik ook niet in aanmerking. Dit vind ik schandelijk misbruik maken door een zeer welgestelde zorgverzekering die het mij belet gebruik te maken van een reeds gereserveerd jaarlijks budget van € 800,- dat mij rechtens toekomt! Zoals de zaken nu gaan, ben ik een sponsor van mijn zorgverzekeraar geworden. Overstappen naar een minder uitgebreid pakket is geen optie want met het ouder worden neemt het risico op zorg alleen maar toe.


IZZ, dè zorgverzekeraar voor mensen die werkzaam zijn (geweest) in de zorg, en die zij nu aan hun lot overlaten.... De marktwerking heeft het zorghart dan toch weten te verschrompelen..... Sinds 1995 ben ik verzekeringnemer bij IZZ van VGZ maar dat betekent kennelijk ook niets.


Schande! Ik heb hier werkelijk geen ander woord voor. En de Tweede Kamer? Zij doen niets want ook zij staan onder de macht van Mark Rutte. Deze man is een totalitair leider. En dat zal ons t.z.t. allemaal duidelijk worden. Ik hoef dat niet te bewijzen want hij laat het ons zelf zien zolang wij het maar willen zien.

Wanneer je als Nederlands staatsburger, om welke reden dan ook, niet meer economisch rendabel bent, dan ben je door Mark Rutte en zijn kompanen afgeschreven omdat een kostenpost NIETS oplevert en alleen maar geld kost en dat kunnen we beter aan de rijken, de industrie en aan ontwikkelingshulp uitgeven want dat loont nog voor Mark Rutte en zijn kompanen.


Er is sinds de Middeleeuwen weinig in Nederland veranderd behalve dat de techniek vooruit is gegaan en ook die vooruitgang zal zich tegen ons keren. En dat stadium is al dichter bij dan wij denken.....


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, Galerie Noes.

 

 

#


"The power of health insurers”.


To IZZ from VGZ, Dutch health insurers, VNG, the judiciary, the Council of State and the States General.


I have now posted a few times on social media about the misconduct resulting from the dominant position of the health insurers in the Netherlands, who can carry out this misconduct with the help and support of the Cabinet because the obligation to have health insurance is legally established.


Apparently the Dutch people have already been made so weary that people no longer feel like revolting against this state of affairs and so the injustice remains as it is and it gradually gets worse.


Even homeless people whose benefits have been withdrawn for unreasonable reasons are still required by law to purchase and pay premiums for health insurance. And because they cannot pay it, because they have no income and no bank account, they are regarded as defaulters and treated and handed over to a bailiff and they are charged a multiple of the original debt, to end up in court. At least.....when the summons reaches them, because these people are increasingly deregistered by their municipality and therefore no longer have a postal address. And we now know that the judge pronounces "justice" in absentia in favor of the claimant, because then you would have had to appear at the hearing or you would have had to be represented there.

There are more and more people in the Netherlands who MUST live below the poverty line. They have come to this through circumstances. And those circumstances are usually the result of the policy of our own Cabinet and the municipalities in which these people are registered. Through the municipality, they can take out health insurance specially formulated for the poor among us. Whether or not with supplementary insurance for care that is not covered by the basic insurance.


The basic insurance knows, through the actions of Mr. Mark Rutte, for many years a MANDATORY excess imposed by the government, now of €385 each year before being able to use the basic package composed by the Cabinet and the health insurers, which the basic insurance consists of. And that amount of €385 each year applies to EVERYONE regardless of your income. Because Mark Rutte has determined in solidarity that "we all have to participate". How beautiful and harmonious is that? The entire Dutch people who have the same rights and obligations from benefit claimants below the poverty line to the King of the Dutch people. That's quite an honor, isn't it?


In practice, this means that many people are forced to refuse care due to poverty. This exacerbates the pressure on healthcare. Which will only become apparent in due course. And Mark Rutte does not say that this is because of his policy, but that it is because of the "low literacy" that poor people have to contend with. They do not understand the importance of quick intervention in the event of physical and/or mental complaints, according to Mr. Rutte. Making the compulsory deductible income-related helps, according to Mr. Rutte wouldn't either, because then we wouldn't all participate anymore and that would be at the expense of the homogeneity of our complex multicultural society. And we don't want that, do we?

Everyone understands that as people get older, the risk of physical and/or mental complaints increases. By now everyone knows that in recent decades pensions have been drastically cut and the retirement age has been raised because of the fallacy that pensions would become unaffordable. While that is, of course, the OWN money of the rightholders, which they are REQUIRED to transfer to a pension fund as a nest egg for after the retirement age. There are retirees who run a newspaper route out of sheer NECESSITY because otherwise they cannot get by financially! And that all happens in the Netherlands of mr. Mark Rutte, preceded by a decades-long regime of the CDA, supported by the PvdA and other parties.

Recently I have been confronted with the phenomenon of "jaw clamps” and "bruxism”. People who read my posts on social media and my blogs know that I've been through a lot in my life and believe me, I'm really not the only one!


It is no small matter what jaw cramps and bruxism can cause. It is only when you are confronted with it that you begin to see what it means. Jaw clamping and bruxism is ALLWAYS a result of.... And the causes can be very different but ALLWAYS come down to the same thing. Namely, you have something to bite on. And you usually do that at night. When you observe yourself closely, you discover that you also "secretly" do that during the day. During the day you can correct yourself. But at night that becomes a different story because then you sleep. A fitted silicone bit by the dentist can provide relief, but not remedy the complaints. From jaw pain clamps get earache, toothache, maxillary sinus pain, sinus pain, eye pain, sore throat and facial pain, neck pain and trapezius muscle pain. It's really no small matter. And painkillers are combatants and known side effects.


The supplementary insurance of my insurance (In 2022 I will pay more than €200 each month in premium!), take care of jaw physiotherapy. This gives you relief and teaches you not to push tongues, clamp your teeth and grind your teeth. Only at night you sleep and you have no control.

But..... EVERYTHING is the cause and effect of the jaw clenching, teeth grinding is an expression of something else....of something that takes place in our subconscious. something we may have to hide in order to survive. And now our brain is giving an alarm signal that it is time to have a major clean-up BECAUSE otherwise the complaints can become chronic. And you don't have to think about that....


So, my gaze turned inward, and very critically reflected inward what I "failed" to do in my coping process. My coping process to literally SURVIVE the trauma of two small children. A FAMILY DRAMA that was able to take place WITHOUT establishing the truth of the judiciary, the Council of Child protection, without diagnoses on the basis of examinations by doctors, stating that I was not in order psychologically and that I would be a danger to my children. The father of my children who did and still does everything he can to let parental alienation do its destructive work. Schools and procedures that continuing without protecting the children and decide their progress or not moving forward with regard to their future.

UWV has made no effort, and does not do anything, to take the seriousness of the situation and especially the seriousness of the consequences for my health seriously. In fact: The reports about the first years, which are crucial and determine the seriousness of my incapacity for work, have disappeared from my file! Without informing me (in advance) and leaving me a choice. Then there is undoubtedly something wrong with the way the UWV works. It gives me a déjà vu with the way the tax authorities act with regard to the illustrious allowance affair. Mark Rutte has said that you are only incapacitated for work when you no longer move. The tone has been set in all ranks by Mark Rutte. And so the UWV has wrongly estimated many people and they now fall under the Participation Act and therefore under the municipalities that do not know either, in addition to applying the rules so narrowly that the quality of life of these disabled people has dropped to zero. The benefit is too much from dying and too little to live a normal life where our fundamental rights are done RIGHT. The doctors of the UWV who have also sworn the medical oath, the UWV's labor policy exceeds the doctor's oath sworn by them and without batting an eyelid statement, they are completely suitable for people who are unsuitable due to (serious) trauma and can spend their working days between the side addicts, the mentally ill and mentally handicapped. And that is NOT a balance for these people who MUST work a total below their level.

 

 

Theoretically educated people with a desk job, who are miles away from reality, believe that everything is not so bad and that the resistance is based on unwillingness: not wanting to participate in a "better system". And whoever resists, is cut from the benefit or worse, lose his benefit and thereby lose his house and his life from what is left of it. Because it is your duty to give something back to the society on whose coffers you are a parasitic. Parasite?! This concerns MANDATORY PUBLIC INSURANCES carried out by the Government, for which the policyholder, the citizen (!) MANDATORY PREMIUM is paid! And where, of course, Mr. Spekman and Mrs. Klijnsma, both of the PvdA(!) and under the leadership of Mark Rutte, we have that right and they have introduced the Participation Act instead! And haven't we lost our LIFE and HEALTH through NEGLIGENCE of those same government agencies? Then it is no longer normal for the same government to FULLY compensate for problems and compensate the victims for life? And the government should do that through good policy.


Back to the Dutch health insurers and the market forces wich has been given to them by Mr. Mark Rutte has been awarded at the expense of the insured persons. Because .... the clamping is a signal that I have to take seriously to prevent the consequences from becoming CHRONIC.


Trauma processing includes denial, shock, anger, sadness, flashbacks, fear, panic, dreams, nightmares, and many more things. I have processed my trauma. Despite that, I apparently have something to solve. Literally, through jaw clenching. In order to deal with any residual phenomenon once and for all, I have turned my attention to hypnotherapy.

 

 

Hypnotherapy provided by my supplementary insurance subject to conditions. I receive a maximum of €40 per day for each consultation, with a budget of €800 per person each year (!). This includes that because of this mandatory personal contribution I cannot go to the therapist of my choice. In addition, the therapist in question must be under contract with the health insurance company and in my place of residence there is not one who has a contract with my health insurance company. This means that I have to travel to another city or province by public transport and I cannot bear those travel costs. Moreover, it seems not good to me to have to make a long and return journey (by public transport) in addition to a trauma treatment. That means that I cannot pay my healthcare because of my poverty because my health insurer has made it out of reach for me. Invoking leniency, or the human dimension, is NOT negotiable, despite my premium of over €200 per month. Even the SKG has been unable to achieve anything here and that I have to go to court with my trauma, of whom we all know by now that the judge has long since lost the human touch and only judges if the (un)justified conditions have been forfilled with the procedures and protocols and therefor is a university study needed. It's too bizarre for words. Because of this twist of thoughts from my health insurer, IZZ from VGZ, I cannot get the treatment I need BECAUSE the large budget has become unreachable for me due to the accepted limitation of IZZ from VGZ. Calling on special assistance at my municipality in order to still receive treatment, the municipality does not start with that. And for "residents" I can't get into guidelines either. I find this shameful abuse by a very wealthy health insurance that prevents me from making use of a reserved annual budget of € 800, which I am entitled to!


As things are going now, I have become a sponsor of my health insurance company. Switching to a less expensive package is not an option because the risk of care only increases with age.


IZZ, health insurer for people who are working (or have been working) in healthcare, and whom they now leave to their own devices.... I have been a policyholder with IZZ of VGZ since 1995, but that apparently means nothing.


Disgrace! I really have no other word for this. And the House of Representatives? They do nothing because they too are under the power of Mark Rutte. This man is a totalitarian leader. And that will become clear to all of us in due course. I don't have to prove that because he shows it to us himself as long as we want to see it.

When you do not result in anything as a cost item and only cost money, we better spend it on the rich, industry and development aid, because that still pays off for Mark Rutte and his associates.


Little has changed in the Netherlands since the Middle Ages since technology has progressed and that progress will also be counterproductive. And that stadium is closer than we think.....


With kind regards from Maud Verbeek, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam een + tien = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >