Weg is Nederland/Gone is the Netherlands - dinsdag 29 maart 2022

Afbeelding invoegen

2022-03-29 Blog: Weg is Nederland!  (English below)


Het is alweer een tijd geleden dat ik een blog heb geschreven. Niet omdat ik dat niet wilde. Daar zijn persoonlijke redenen voor.


Eerlijk gezegd weet ik niet waar ik beginnen moet of zal. Het laatste half jaar ben ik geconfronteerd met A-typische lichamelijke klachten en kreeg daardoor met o.a. mijn zorgverzekeraar te maken aan wie ik maandelijks ruim €200 premie betaal. Maar door hun mitsen en maren, door henzelf opgelegde eigen risico's op aanvullende verzekeringen waarvoor een budget van een paar duizend euro is gereserveerd, is de voor mij noodzakelijke zorg door mijn minima uitkering, onbereikbaar geworden. Daardoor ben ik genoodzaakt om ondanks mijn lichamelijke klachten, op zoek te gaan naar alternatieven. En die zijn er niet veel wanneer je ver weg woont van gecontracteerde zorgverleners en je de reiskosten en het eigen risico niet kunt betalen en het reizen op zich een te grote belasting voor je is. Wanneer je niet over familie of vrienden beschikt, door toedoen van je verborgen narcistische en gaslightende ex man, die je misschien met hun auto hadden willen rijden. Dan voel je je als geboren en getogen Nederlander van geboren en getogen Nederlandse (voor)ouders, die de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw bewust heeft meegemaakt, dusdanig aan de kant gezet als "Niet economisch rendabel” en daardoor "afgeschreven om nog in te investeren”, maar nog wel goed genoeg om een torenhoge premie te betalen en een door het Rijk opgelegde verplicht eigen risico van €385, ongeacht de hoogte van je inkomen, jaarlijks aan de schatkist af te dragen.


Het is alsof alle oplossingen aanwezig zijn, en alle deuren voor je neus dichtgegooid worden. Mijn klachten zijn inmiddels, volgens de geldende definitie, chronisch geworden. En het enige wat mij binnen de vastgestelde perken van onze overheid nog enige verlichting geeft, is de meest goedkope rotzooi die er is en waardoor je je werkelijk niet gelukkig gaat voelen. In de jaren '60 en '70 zou een dergelijke onbescheiden behandeling ondenkbaar zijn en zelfs reden voor ontslag of weggestuurd worden van welke beroepsopleiding dan ook die enigszins met de zorg en hulpverlening te maken zou hebben.


De "Vrije marktwerking van Mark Rutte”, in de Middeleeuwen de VOC genoemd. Welk schandelijk tijdperk nog steeds door Mark Rutte cs en zijn voorgangers van het CDA worden geroemd en geprezen. En deze man is voor de vierde keer op rij tot minister president gekozen. Waarbij ik met zekerheid, vanuit mijn helder weten, weet dat zijn overwinning niet op eerlijke wijze is behaald. Maar daar doe je als individueel medium niets aan. Zelfs de Tweede Kamer gaat alweer over tot de orde van de dag. Dat Mark de kabinetsformatie met opzet en misbruik makend van de coronacrisis getraineerd heeft, en ministers en staatssecretarissen heeft benoemd die niet tegen zijn totalitaire leiderschap zijn opgewassen, zegt mij meer dan genoeg en aansluitend het Rusland-Oekraïne probleem die de energie schaarste met zich meebrengt, weer fluitend alle kritiek m.b.t. zijn functioneren heeft ontlopen, verbaasd mij niets. Het toeslagenschandaal, het jeugdzorg en Raad van de Kinderbescherming schandaal, het Belastingschandaal, het onderwijsschandaal, de schandalen in de zorg, de ziekenhuizen, de GGZ, de GGD, de aarbevingen en bijbehorende materiële en immateriële schade, het oneindig binnenhalen van migranten, asielzoekers terwijl onze eigen landgenoten dakloos door het leven moeten gaan terwijl er nu met de Oekraïners en migranten van alles uit de kast gehaald wordt om hun fatsoenlijk te kunnen huisvesten en in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. Ik gun het hun maar ik vind dat onze eigen Nederlandse landgenoten ten ene malen voor dienen te gaan. Per slot van rekening zet je ook je eigen kinderen niet op straat om de dakloze buurkinderen een slaapplaats te geven en van voedsel te voorzien.


Ik verafschuw die man die ons mooie land zo kapot gemaakt heeft samen met zijn voorgangers en ons heeft weggegeven aan de EU om ons te laten geloven dat Nederland zo sterker zou staan tegenover de USA en de USSR en China. In plaats daarvan hebben wij ons belachelijk gemaakt bij de wereldlijke grootmachten. Met de introductie van de Euro zijn wij van ons geld beroofd. Zijn de kosten van ons levensonderhoud verhoogd en is ons inkomen verlaagd. Wat een "meesterlijke” zet van minister Zalm en zijn voorgangers. Wat een schaamteloos gebrek aan beschaving! En nu spreekt Mark Rutte, als zijn belofte voor beterschap, over het "Nieuwe Elan”. God helpe ons de brug over. Daar zitten vast nog vele adders onder het gras!


En vandaag was op omroep Ongehoord Nederland een gesprek over een eigen digitaal systeem van de EU voor haar burgers om zichzelf zo te kunnen identificeren. Het lijkt precies op het systeem dat China voor haar burgers hanteert en.....er blijkt in Nederland/Europa al een begin mee gemaakt te zijn met de introductie van de QR-code voor toegang tot horeca en evenementen tijdens de coronapandemie, die na invoering plotseling geen pandemie meer blijkt te zijn. In oktober van dit jaar zou het systeem voltooid en bij iedereen ingevoerd moeten zijn. Het geeft te denken dat de Nederlandse overheid het steeds heeft toegestaan dat er Chinese internet modems en bewakingscamera`s in onze straten e.a. locaties geïnstalleerd mochten en mogen worden en dat er Chinese smartphones, smart TV's en computer accesoires verkocht en gebruikt mogen worden in Nederland. Terwijl wij allemaal weten wat er in deze Chinese producten verborgen kan worden. Tegelijkertijd pleit Mark voor de verdere ontwikkeling van de Ai. Zou dat geen geweldige combinatie zijn? En laten we vooral de Deep Fakes niet vergeten. Het zou in onze Grondwet opgenomen moeten zijn: "Misbruik wordt zwaar gestraft”. Maar dat is er niet voor niets uitgelaten....Zit men in de Tweede Kamer en in onze veiligheidsdiensten te slapen?


Gene Zijde heeft mij geleerd dat toeval NIET bestaat en dat ALLES oorzaak en gevolg is. Wilden alle mensen dat maar voor waar aannemen en inzien, dan zou ons een heleboel ellende bespaard blijven. Helaas, de Matrix is begonnen. SF heeft vaker een profetische boodschap, er zijn er maar weinigen die het zien. En diegene die het wel zien worden voor gek versleten.


"Zalig zijn de onwetenden” en zo zal het zijn....


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens Rafaël, Galerie Noes.


#


 Gone is the Netherlands!


It's been a while since I've written a blog. Not because I didn't want to. There are personal reasons for this.


Frankly, I don't know where to start or where to start. In the last six months I have been confronted with A-typical physical complaints and as a result I had to deal with, among others, my health insurer, to whom I pay more than €200 monthly premium. But due to their ifs and buts, self-imposed deductibles on supplementary insurance policies for which a budget of a few thousand euros has been reserved, the care I need has become unreachable due to my minimum benefit. As a result, I am forced to look for alternatives, despite my physical complaints. And there are not many if you live far away from contracted care providers and you cannot pay the travel costs and the self-imposed deductibles by the health insurerand and the travel itself is too much of a burden for you. When you don't have family or friends, because of your hidden narcissistic and gaslighting ex-husband, who might have wanted to drive you with their car. Then you feel as a born and bred Dutchman of born and bred Dutch (ancestors) parents, who consciously experienced the 60s and 70s of the last century, so set aside as "Not economically profitable” and therefore "written off” to invest in”, but still good enough to pay a sky-high premium and to pay a compulsory deductible of €385, regardless of the level of your income, to the treasury annually.


It's as if all solutions are there, and all doors are slammed shut in front of you. My complaints have now, according to the current definition, become chronic. And the only thing that gives me any relief within the limits of our government is the cheapest crap out there that really makes you feel unhappy. In the 1960s and 1970s, such immodest treatment would be unthinkable and would even be grounds for dismissal or expulsion from any vocational training that had anything to do with care and assistance.


The "Free Market Forces of Mark Rutte”, called the VOC in the Middle Ages. What shameful era are still being praised and praised by Mark Rutte cs and his predecessors of the CDA. And this man has been elected Prime Minister for the fourth time in a row. Whereby I know with certainty, from my clear knowledge, that his victory was not won fairly. But as an individual medium you do nothing about that. Even the House of Representatives is returning to the order of the day. That Mark has deliberately delayed the cabinet formation on behalf the corona crisis, and has appointed ministers and secretaries of state who are no match for his totalitarian leadership, says more than enough to me and then the Russia-Ukraine problem that comes with the energy scarcity, whistling again has avoided all criticism with regard to its functioning, nothing surprises me. The benefits scandal, the youth care and Child Protection Board scandal, the tax scandal, the education scandal, the scandals in healthcare, hospitals, mental health care, the GGD, the earthquakes and associated material and immaterial damage, the endless intake of migrants, asylum seekers while our own compatriots have to go through life homeless, while all sorts of things are now being done with the Ukrainians and migrants in order to be able to provide them with decent housing and provide for their necessities. I grant it to them, but I think that our own Dutch compatriots should always come first. After all, you don't put your own children out on the street to give the homeless neighbors a place to sleep and to provide them with food.


I detest that man who destroyed our beautiful country together with his predecessors and gave us away to the EU to make us believe that the Netherlands would be stronger against the USA and the USSR and China. Instead, we have ridiculed ourselves in front of the worldly superpowers. With the introduction of the Euro, we were robbed of our money. The cost of our living has increased and our income has decreased. What a "masterful" move by Minister Zalm and his predecessors. What a blatant lack of civilization! And now Mark Rutte speaks, as his promise for recovery, about the "New Elan". God help us cross that bridge. There are probably many vipers in the grass!


And today on broadcaster Ongehoord Nederland there was a conversation about the EU's own digital system for its citizens to identify themselves in this way. It looks exactly like the system that China uses for its citizens and.....it appears that a start has already been made in the Netherlands/Europe with the introduction of the QR code for access to catering and events during the coronapandemic, which suddenly turns out to be no longer a pandemic after its introduction. By October of this year, the system should be completed and deployed to everyone. It makes you think that the Dutch government has always allowed Chinese internet modems and surveillance cameras to be installed in our streets and other locations and that Chinese smartphones, smart TVs and computer accessories can be sold and used in the Netherlands. While we all know what can be hidden in these Chinese products. At the same time, Mark argues for the further development of the Ai. Wouldn't that be a great combination? And let's not forget the Deep Fakes. It should be included in our Constitution: "Abuse is severely punished”. But that is not without reason.... Are people sleeping in the House of Representatives and in our security services?


The Other Side has taught me that coincidence does NOT exist and that EVERYTHING is cause and effect. If only all people were willing to accept and realize that, we would be spared a lot of misery. Alas, the Matrix has begun. SF often has a prophetic message, very few see it. And those who do see it are considered crazy.


"Blessed are the ignorant" and so it shall be....


With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Rafaël, Galerie Noes.


 
 
 
 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam zeven + 14 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >