Prioriteiten stellen/Setting priorities - vrijdag 24 juni 2022

Afbeelding invoegen
 

2022-06-24 Blog: Prioriteiten stellen. (English below)


Wat u ook doet, waar u ook bent, het stellen van prioriteiten is een must in het leven.


Alleen is het absolute noodzaak wanneer dat op een goede en verantwoorde wijze gebeurd daar wij anders op een dwaalspoor kunnen raken.


De doelen van ons handelen zijn minstens zo belangrijk. Want...wáár doet u het voor ? Doet u het voor uw eigen aanzien, of staat de mens of de mensen voor wie u het doet centraal? Gaat u rücksichtlos te werk om uw doelen te halen zonder aan de belangen van de mensen te denken waardoor het ten koste van vele mensen zal gaan, dan is de kans groot dat u uw doel voorbij streeft.


Alles is Oorzaak en Gevolg, laat die wetenschap uw leidraad zijn om goed doordacht te werk te gaan. Het voorkomt dat u karma opbouwt. U wilt leiding geven? Doe dit dan vanuit uw volle verantwooedelijkheid en niet onder druk van mensen die hun eigen belangen willen laten voorgaan.


Als voorbeeld geef ik het stikstofprobleem dat aan de boeren gekoppeld wordt. Wie heeft de boeren aangemoedigd om hun veestapel te vergroten? Wie heeft de lichamelijke functie van de melkkoeien zo gemanipuleerd om meer melk te produceren zodat de uiers van de koeien bijna tot op de grond reiken en de ruimte tussen de achterpoten inneemt? Wie heeft hun hun horens afgepakt? Wie heeft het opfokprogramma zo gemanipuleerd dat de nieuw geboren koeien, varkens, pluimvee binnen de kortste keren tot wasdom komen of slachtrijp zijn? Wie heeft de werking van de penicilline misbruikt als preventief middel in de veeteelt waardoor de mens er hoegenaamd geen profijt meer van zal hebben? Jonge meisjes steeds jonger menstrueren, kinderen die langer worden, zijn het gevolg van de groeihormonen in het vlees dat zij te eten krijgen. Kinderen die vegetarisch/veganistisch eten, blijven daardoor zo genaamd achter in hun groei, waar hun ouders op aangekeken worden. Kalfjes worden na hun geboorte te snel bij hun moeder weggehaald en moeten uit een emmer met spenen drinken. Hun verdrietige geblaat is overduidelijk hoorbaar. De moederkoe heeft een belangrijke taak en functie bij het opgroeien van haar kalf. Zeugen die in een kooi liggen met veel te veel biggetjes. Het arme dier kan zich nauwelijks verroeren. Pluimvee met een triest verenkleed in een stal of, nog erger, in hokjes van een vierkante meter. Eieren die machinaal worden uitgebroed. Pas geboren haantjes worden vernietigd of dienen als voer voor roofdieren. Stiertjes gaan naar de slachterijen. Alleen uitzonderlijke stiertjes mogen in leven blijven voor de fok al gaat dat ook niet meer op natuurlijke wijze. Stelt u zich eens voor hoe u zich zou voelen wanneer het uzelf zou overkomen?


Het is wel duidelijk dat het economisch belang in dit land steeds voorgaat. Zelfs zo, dat we onze eigen voedselketen aan het vervuilen zijn omwille van de economie en de vleesindustrie. Welk wezen vervuilt doelbewust zijn eigen voedselketen en die van andere levende wezens? De vleesindustrie die erg machtig is en die gaat voor kwantiteit in plaats van kwaliteit. Zelfs de minister die over de kwaliteit van ons voedsel gaat, doet er NIETS aan. Met alle gevolgen van dien! En de banken? Die doen er ongegeneerd aan mee. Want ja, geld hè....

De industrie, de gaswinning, de luchtvaart zijn allemaal groot geworden door de consumptie maatschappij waarin wij gedreven worden en waar wij ons in laten drijven. Want de produkten zijn leuk en vele zijn niet meer weg te denken. HOE die produktie tot stand komt daar weten wij niet veel van want.... wij vertrouwen op onze overheid....


Niemand wil zijn auto inleveren, weinigen zijn bereid te carpoolen. Het openbaar vervoer is veel te duur, mensen in de randstad betalen minder per kilometer dan mensen die daarbuiten reizen. Niemand wil zijn vliegvakantie inleveren of beperken. De prijsvechters met all inclusive arrangementen worden ook niet aangepakt. Want Schiphol moet zijn status behouden voor het aanzien van ons land. Net zoals de haven van Rotterdam met zijn door sterk vervuilde stookolie aangedreven schepen. Waaronder de gigantische drijvende hotels, de cruise schepen.


En nu..... is daar het CO2 probleem. En in plaats dat onze overheid naar zichzelf wijst en naar de banken, wijzen zij naar de boeren die zij eerst gedwongen hebben om hun bedrijven te vergroten met onder meer Europese subsidies. Dus....de boeren zijn de zondaars in het CO2 debacle ondanks dat wij een premier hebben, Mark Rutte, die in zijn 4 kabinetten de meeste schandalen op zijn naam heeft staan, legt deze regering samen met haar volgelingen, de schuld en de oplossing bij de boeren. Dat standpunt wordt door hen bekrachtigd door te onderstrepen dat er anders niet genoeg woningen kunnen worden gebouwd waardoor de woningnood onopgelost blijft zonder medeneming van de grote aantallen migranten die zelfs voorrang op een sociale huurwoning hebben omdat de regering speciaal voor hun een deadline heeft ingesteld waarna de overheid hun financiële genoegdoening moet geven wanneer de termijn overschreden wordt. Waarom is deze regeling er niet voor de Nederlandse (werkende) daklozen? Voor de daklozen of ex-delinquenten met een verslaving en of met psychische problemen wordt wel hulp geboden. De overige daklozen moeten het zelf maar uitzoeken. De woningcorporaties, die tegenwoordig gewone makelaars geworden zijn, hebben veel van hun sociale huurwoningen aan projectontwikkelaars en particulieren verkocht. De corporaties hebben goeddeels afstand gedaan van hun functie voor de minima in ons land met goedvinden van de overheid. De overheid die de woningcorporaties een belasting oplegt die uiteraard doorberekend wordt aan de sociale huurders en die als excuus wordt aangevoerd voor de verkoop van de sociale huurwoningen.


In mijn voorgaande blogs staat meer geschreven over de misstanden en misdaden begaan door de overheid aan het volk. Alles wat Mark Rutte met zijn companen heeft veroorzaakt laat zien dat diegenen die, om welke reden dan ook, niet economisch rendabel zijn voor dit land, dat zij een niet welkome kostenpost zijn waar zoveel als mogelijk op bezuinigd moet worden. Mark Rutte en zijn companen hebben een eigen agenda met hun eigen doelen die absoluut niet in het belang van de gewone mensen is. Hij laat zich leiden door de VOC mentaliteit en gebruikt de noden van de burgers om daarmee op zijn eigen economische beurs te speculeren.


Mark Rutte heeft tevens de uitkomst van het Oekraïne referendum van jaren geleden, naast zich neer gelegd. Erger nog, onder zijn leiding is het referendum uit de wet geschrapt. Hij heeft ja tegen Oekraïne gezegd met als motivatie dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland de situatie heeft veranderd. Mark Rutte heeft tevens gezegd dat de burgeroorlog in Joegoslavië, beginjaren '90, minder ernstig was (?!). Tegen onze volksvertegenwoordiging zegt hij "nee” te zullen zeggen terwijl hij tegen de EU "ja” zegt. En dat zal niet de laatste keer zijn dat hij de standpunten van de volksvertegenwoordiging of van de Raad van State naast zich neerlegt. De onbescheidenheid alleen al. En ondanks dit niet democratische gedrag van Mark Rutte, zit hij er nog steeds. Hoe komt dat?....Wie houden hem in het zadel?....


De overheid ontkent, bij monde van het RIVM, dat de oversterfte aan het eind van 2021 door de covid vaccinaties komt. Terwijl huisartsen de oversterfte wel linken aan de covid vaccinaties. Waarom ontkent het RIVM de constateringen van de huisartsen? De farmaceutische industrie en de overheid hebben kennelijk belangen die zwaarder wegen dan de belangen van de burgers.


Hoe kan het zijn, Mark Rutte, dat een mensenleven minder waard is als geldelijk gewin? En hoe komt het dat de Staten Generaal en de Raad van State NIET ingrijpen wanneer u beslissingen van hen naast u neerlegt? Dat, Mark Rutte, doen totalitaire leiders en dictators ook. Het lijkt ons geen eer om zo de geschiedenis in te gaan.....


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens Rafaël, Galerie Noes.

#

Setting priorities.


Whatever you do, wherever you are, prioritizing is a must in life.


Only it is an absolute necessity if this is done in a good and responsible way, otherwise we can get lost.


The goals of our actions are at least as important. Because... where are you doing it for? Are you doing it for your own prestige, or is the person or people for whom you are doing it placed central? If you work ruthlessly to achieve your goals without thinking about the interests of the people, so that it will be at the expense of many people, there is a good chance that you will exceed your goal.


Everything is Cause and Effect, let that knowledge be your guideline to work out well thought. It prevents you from building up karma. You want to manage? Then do this from your full responsibility and not under pressure from people who want to put their own interests first.


As an example I will give the nitrogen problem that is linked to the farmers. Who encouraged farmers to increase their livestock? Who manipulated the physical function of the dairy cows to produce more milk so that the cows' udders reach almost to the floor and occupy the space between the hind legs? Who took their horns from them? Who has manipulated the rearing program in such a way that the newly born cows, pigs, poultry reach maturity or are ready for slaughter in no time? Who has misused the effect of penicillin as a preventive agent in livestock farming, so that humans will no longer benefit from it whatsoever? Young girls who start menstruating at a younger age, children who are getting longer, are the result of the growth hormones in the meat they eat. As a result, children who eat vegetarian/vegan stay so-called behind in their growth, which their parents are looked at. Calves are taken away from their mothers too soon after birth and have to drink from a bucket with teats. Their sad bleating is clearly audible. The mother cow has an important task and function in the growing up of her calf. Sows in a cage with far too many piglets. The poor animal can barely move. Poultry with sad plumage in a shed or, worse, in cubicles of one square meter. Eggs that are incubated by machine. Newborn roosters are destroyed or serve as food for predators. Bulls go to the slaughterhouses. Only exceptional bulls are allowed to remain alive for breeding, although this is no longer done naturally. Imagine how you would feel if it happened to you?


It is clear that the economic interest in this country always comes first. So much so that we are polluting our own food chain for the sake of the economy and the meat industry. Which creature purposefully pollutes its own food chain and that of other living creatures? The meat industry that is very powerful and that goes for quantity instead of quality. Even the minister who is in charge of the quality of our food does NOTHING about it. With all its consequences! And the banks? They do it without hesitation. Because yes, it's all about the money isn't it...

Industry, gas extraction and aviation have all grown up because of the consumer society in which we are driven and in which we allow ourselves to be forced too. Because the products are fun and many became

indispensable. HOW that production comes about we don't know much about it because.... we trust our government....


Nobody wants to hand in their car, few are willing to carpool. Public transport is far too expensive, people in the Randstad pay less per kilometer than people who travel outside it. Nobody wants to give up or limit their flight holiday. The price fighters with all-inclusive packages are not being tackled either. Because Schiphol must maintain its status for the prestige of our country. Just like the port of Rotterdam with its ships powered by heavily polluted fuel oil. Including the gigantic floating hotels, the cruise ships.


And now.....there is the CO2 problem. And instead of our government pointing at itself and at the banks, they point at the farmers they first forced to expand their businesses with, among other things, European subsidies. So .... the farmers are the sinners in the CO2 debacle even though we have a prime minister, Mark Rutte, who has the most scandals in his 4 cabinets, this government, together with its followers, puts the blame and the solution at the farmers. They confirm this position by underlining that otherwise not enough homes can be built, leaving the housing shortage unresolved without taking into account the large numbers of migrants who even have priority over social housing because the government has set a deadline especially for them after which the government must give their financial satisfaction when the term is exceeded. Why is this arrangement not there for the Dutch (working) homeless? Help is provided for the homeless or ex-offenders with an addiction and/or psychological problems. The rest of the homeless have to figure it out for themselves. The housing associations, which have now become ordinary brokers, have sold many of their social housing units to project developers and private individuals. The corporations have largely relinquished their position for the people living from minimum wages in our country with the approval of the government. The government that imposes a tax on housing associations, which is of course passed on to social tenants and which is used as an excuse for the sale of social rental housing.


In my previous blogs more is written about the abuses and crimes committed by the government to the people. Everything that Mark Rutte has caused with his companions shows that those who, for whatever reason, are not economically profitable for this country, are an unwelcome cost item that should be cut back as much as possible. Mark Rutte and his companions have their own agenda with their own goals that is absolutely not in the interest of ordinary people. He is guided by the VOC mentality and uses the needs of the citizens to speculate on his own economic stock exchange.


Mark Rutte has also ignored the outcome of the Ukraine referendum from years ago. Worse still, under his leadership, the referendum was scrapped from the law. He has said yes to Ukraine motivating that the war between Ukraine and Russia has changed the situation. Mark Rutte has also said that the civil war in Yugoslavia in the early 1990s was less serious (?!). He says to our parliament that he will say "no” while he says "yes” to the EU. And that will not be the last time that he disregards the views of the parliament or the Council of State. The immodesty alone. And despite this non-democratic behavior of Mark Rutte, he is still there. How come?....Who's keeping him in the saddle?....


The government denies, through the RIVM, that the excess mortality at the end of 2021 is due to the covid vaccinations. While family doctors do link the excess mortality to the covid vaccinations. Why does the RIVM deny the findings of the general practitioners? The pharmaceutical industry and the government apparently have interests that outweigh the interests of citizens.


How can it be, Mark Rutte, that a human life is worth less than monetary gain? And how come the States General and the Council of State do NOT intervene when you ignore their decisions? So do totalitarian leaders and dictators, Mark Rutte. We don't think it's an honor to go down in history like this.....


With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Rafaël, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam vijf + 11 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >