Wàt! Ik geloof mijn ogen niet/What? I can not believe my eyes. - donderdag 18 augustus 2022

Afbeelding invoegen

Wàt? Ik geloof mijn ogen niet..... (English below)


Waar zal ik beginnen? Er openbaart zich zoveel op dit moment. Op zich is dat goed: Laat alles maar duidelijk worden. Laten de mensen maar gaan zien wat zich om hen heen voltrekt. Namelijk een net dat langzaam maar zeker om ons gesloten wordt en dat ons zal beperken in onze vrijheden en in onze persoonlijke levenssfeer. Nederland verandert langzaam maar zeker van een Democratische Rechtsstaat in een Totalitaire Staat onder leiding van Mark Rutte, onze Staatsman pur sang. Onder zijn leiding is het feodale stelsel terug van weggeweest. De armen financieren de rijkdommen van de rijken waardoor de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt en onoverbrugbaar wordt. De armen worden mensen in de marge. Mensen veroordeeld tot een onmenselijk bestaan in schril contrast met de rijken die van gekkigheid niet weten hoe ze hun rijkdom moeten etaleren door middel van de meest onzinnige en decadente uitspattingen.


Vandaag in het nieuws de voorgenomen aanschaf van een hotel in het dorp Albergen in de gemeente Tubbergen door het COA, om er 300(!) asielzoekers te stationeren, waaronder de zogenaamde "veilige landers” die garant staan voor veel overlast en crimineel gedrag, is rond en het contract is getekend, zegt men. (Ik geloof dat niet. Mark Rutte wil "geen toestanden”. Het contract wordt later in het geheim ondertekend.) Hetgeen door het kabinet gefaciliteerd is geworden door de bestuursrechtelijke procedure van de gemeente naar zichzelf toe te trekken en daarmee de gemeente buitenspel te zetten. Ongehoord, de minachting voor onze democratische waarden ten top! Natuurlijk komt er protest. Niemand wil de veiligheid in zijn woonplaats zien verdwijnen omdat de Minister President zijn wanbeleid wil blijven uitvoeren ondanks dat de meerderheid van de burgers er meer dan genoeg van heeft. Sluit de grenzen van Nederland voor migranten/asielzoekers. Vol = vol.


Schrijnend is het vooral dat de Nederlandse daklozen, meestal dakloos geworden door het wanbeleid van Mark Rutte, NIET door Mark Rutte en zijn Kabinet geholpen worden aan een fatsoenlijk huis, een fatsoenlijk inkomen, noodzakelijke gezondheidszorg. Kinderen die 18 jaar zijn geworden en wiens ouders afhankelijk zijn van de Participatiewet worden door hun wanhopige ouders op straat gezet omdat het inkomen van hun meerderjarige kind bepalend is voor de hoogte van hun uitkering waardoor de ouder hun vaste lasten en kosten levensonderhoud niet meer kunnen betalen. Het kind wordt dakloos want er zijn geen woningen. Zo jong en aan het begin van je leven door je eigen regering te worden uitgekotst is een absolute deceptie die de voedingsbodem van anarchie wordt. Hoe HARTELOOS kun je als Staatsman wel niet zijn? En omdat Mark Rutte zich aan deze groep niets gelegen laat liggen, wordt de verdenking aan een verdienmodel, voortvloeiend uit de opvang van asielzoekers, steeds realistischer. Want ons Nederland wordt meer en meer onleefbaar. En wanneer Mark Rutte en zijn kompanen genoeg hun zakken hebben gevuld dan verlaten zij gewoon "dit mooie land” en laten ons met een onleefbare en levensbedreigende situatie achter. U denkt dat dit een complottheorie is? Wacht maar. Ik heb al eerder blogs geplaatst waarin ik een waarschuwing aan u heb doorgegeven. De tijd zal het ons leren, de tekenen worden met de dag duidelijker. De dreiging ook. De boeren en de vissers zijn al in opstand gekomen. Het treinpersoneel volgt. Het domino effect zal niet uit zichzelf stoppen. Money talks maar het volk is met meer. En dat is een kracht die niet onderschat mag worden. Macht verliest het ALTIJD van kracht.


Dan de financiële beloning voor de zorgmedewerkers. Die gaat niet omhoog, aldus Mark Rutte. Kennelijk hebben zij hun beloning al dubbel en dwars gehad in de vorm van een applaus..... Terwijl de CEO's en de bankdirecteuren en andere toonaangevende functionarissen hun jaarlijkse buitenproportionele, vaak miljoenen omvattende, bonussen schaamteloos opstrijken, moeten onze zorgmedewerkers hun fantastische inzet met hun gezondheid, en dus met hun leven, bekopen. God helpe hen de brug over wanneer zij als (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten ten prooi vallen aan de Participatiewet en dus aan de overheid, die door velen al aangeduid wordt met "roverheid”. De wet BIG is zijn doel voorbij gestreefd. Het is nog niet te laat voor de zorgmedewerkers om zich op deze wet te beroepen. Laat Mark Rutte en zijn kompanen hun eigen verantwoordelijkheid maar dragen. Leen je daar niet voor.


Vervolgens een bericht over het Digitale Identiteitssysteem van de EU dat in 2023 operationeel moet zijn. Het klinkt onschuldig maar dat is het absoluut niet. We gaan steeds meer over naar het Chinese controlesysteem waarmee al het doen en laten van haar burgers te volgen is. Weet u wat er in de QR codes verstopt zit? Nee, want die kunnen we niet lezen terwijl die ons wel verplicht worden op straffe van uitsluiting. Europa, het Derde Rijk wordt hiermee dan toch gerealiseerd.


Onze huisartsen belanden steeds meer in een burn-out omdat de zorgverzekeraars in samenwerking met het Kabinet steeds meer onzinnig werk aan de huisartsen opdraagt. En doe het maar dokter want anders krijgt u uw rechtmatige vergoedingen niet meer uitbetaald. Er is een schaarste van huisartsen. Logisch want wie wil er zo'n, door Mark Rutte gecreëerde, hondenbaan die welzeker ten koste van de eigen gezondheid gaat?


Tot overmaat van ramp hebben de zorgverzekeraars opnieuw, want dit idee is al eerder gelanceerd en afgeserveerd, bedacht dat zij u een huisarts aanwijzen. De tijd van de eigen huisartsenkeuze lijkt voorbij. Geeft u hier geen gehoor aan, dan moet u de kosten voor uw "eigenwijsheid” zelf betalen.


Valt het u ook op dat de verantwoordelijke ministers niet meer als zelfstandige woordvoerders hun beleid bepleiten? In plaats daarvan wordt het beleid namens het Kabinet bepleit. Het Kabinet als schijnbare homogene groep. U begrijpt het al, dit is het nieuwe elan van Mark Rutte en Sigrid Kaag.

Wanneer de Tweede Kamer de Minister President, of andere leden van het Kabinet naar de Tweede Kamer roept, dan geeft de opgeroepen bewindspersoon daar geen gehoor aan want het kabinetsbesluit staat vast. Punt uit. En de Tweede Kamer heeft het nakijken. NIEMAND zegt Mark Rutte en zijn kompanen de wacht aan dus zij gaan hun gang. Ook de Eerste Kamer roert zich niet terwijl zij dat wel zou moeten doen. Hetzelfde geldt voor de Raad van State en de Hoge Raad. Zo worden alle vangnetten van ons Democratisch bestel buiten werking gezet en er is geen haan die daarnaar kraait.


Wie had dat ooit gedacht dat de EERSTE Minister President van de VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie onze eeuwenoude Democratische Rechtsstaat om zeep zou helpen? En wie had ooit gedacht dat de Staten Generaal, de Raad van State en de Hoge Raad dat ooit in stilzwijgen zouden laten gebeuren?....WAT is hier aan de hand?.... Daar heb ik wel een beeld van. Stilzwijgend en heel geleidelijk heeft Nederland haar soevereiniteit aan de Europese Unie weggegeven ZONDER daar het volk over te raadplegen en dat is mogelijk gemaakt door Kasja Ollongren, onder de supervisie van Mark Rutte, die het referendum uit de Grond Wet heeft heeft geschrapt. En toen daarna de Spoedwet, zogenaamd om het COVID 19 virus te beteugelen, werd ingevoerd, zijn de mogelijkheden om de Democratie en de Volksvertegenwoordiging buitenspel te zetten, eindeloos geworden.


Tja.....hadden we maar.....


Vandaag vergadert het Kabinet in het Catshuis over de hoofdpijn dossiers die al dan niet in buikpijn dossiers getransformeerd kunnen worden aldus Eric van den Burg. Of dat enig verschil zal maken lijkt mij duidelijk: De pijn wordt er niet minder om. Het heeft meer de schijn van symbool politiek. Veelzeggend genoeg staan de Nederlandse daklozen, de toeslagen affaire en de materiële en immateriële gevolgen, het terugdraaien van de onterechte uithuisplaatsingen van kinderen en waarom dat zo verschrikkelijk lang moet duren, er niet bij.

 

 

Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens Rafaël, Galerie Noes.

 

 

#

 

 

What? I can not believe my eyes.....


Where shall I begin? So much is revealing itself right now. That in itself is good: Let everything become clear. Let the people go and see what is going on around them. Namely a net that is slowly but surely closing around us and that will limit us in our freedoms and in our privacy. The Netherlands is slowly but surely changing from a Democratic Constitutional State into a Totalitarian State under the leadership of Mark Rutte, our statesman pur sang. Under his leadership, the feudal system is back. The poor finance the riches of the rich, causing the gap between rich and poor to widen and become unbridgeable. The poor become people on the margins. Humans condemned to an inhumane existence in stark contrast to the rich who, because of craziness, do not know how to display their wealth through the most absurd and decadent excesses.


Today in the news the intended purchase of a hotel in the village of Albergen in the municipality of Tubbergen by the COA, to station 300(!) asylum seekers, including the so-called "safe landers" who guarantee a lot of nuisance and criminal behavior, has been announced around and the contract is signed, they say. (I don't believe that. Mark Rutte wants "no situations". The contract will be signed in secret later.) Which has been facilitated by the cabinet by drawing the administrative procedure of the municipality to itself and thereby sidelining the municipality. Unheard of, the contempt for our democratic values ​​at its peak! Of course there will be protests. No one wants to see security in their hometown disappear because the Prime Minister wants to continue carrying out his mismanagement despite the majority of citizens having had more than enough. Close the borders of the Netherlands for migrants/asylum seekers. Full is full.


It is especially distressing that the Dutch homeless, usually made homeless due to the mismanagement of Mark Rutte, are NOT helped by Mark Rutte and his Cabinet to a decent house, a decent income, and necessary health care. Children who have turned 18 and whose parents are dependent on the Participation Act are put out on the street by their desperate parents because the income of their adult child determines the amount of their benefit, so that the parent can no longer pay their fixed costs and living costs . The child becomes homeless because there are no houses. To be puked out by your own government so young and at the beginning of your life is an absolute deception that becomes the breeding ground of anarchy. How HEARTLESS can you be as a Statesman? And because Mark Rutte does not care about this group, the suspicion of a revenue model, resulting from the reception of asylum seekers, is becoming increasingly realistic. Because our Netherlands is becoming more and more unlivable. And when Mark Rutte and his companions have filled their pockets enough, they simply leave "this beautiful country" and leave us with an unlivable and life-threatening situation. You think this is a conspiracy theory? Just wait. I have previously posted blogs in which I have passed on a warning to you. Time will tell, the signs are getting clearer by the day. The threat too. The farmers and fishermen have already revolted. The train crew follows. The domino effect will not stop on its own. Money talks but the people are more. And that is a strength that should not be underestimated. Power ALWAYS loses from force.


Then there is the financial reward for the healthcare workers. It will not go up, according to Mark Rutte. Apparently they have already had their reward double and straight in the form of a round of applause..... While the CEOs and the bank managers and other leading officials shamelessly pocket their annual disproportionate, often multimillion-dollar bonuses, our healthcare workers must show their fantastic effort with their health, and therefore with their lives. God help them cross the bridge when they, as (partially) disabled people, fall prey to the Participation Act and thus to the government, which many already refer to as "robbery”. The BIG law has surpassed its goal. It is not too late for healthcare workers to invoke this law. Let Mark Rutte and his companions bear their own responsibility. Don't lend yourself to that.


Then a message about the EU's Digital Identity System that should be operational by 2023. It sounds harmless, but it definitely isn't. We are increasingly moving over to the Chinese control system that allows to monitor all the actions of its citizens. Do you know what is hidden in the QR codes? No, because we cannot read them, although they are obligated to us on pain of exclusion. Europe, the Third Reich, will be realized with this.


Our familydoctors increasingly end up in a burnout because health insurers, in collaboration with the Cabinet, are assigning more and more nonsensical work to familydoctors. And do it doctor because otherwise you will no longer be paid your rightful compensation. There is a scarcity of general practitioners. Logical, because who wants such a dog job, created by Mark Rutte, that is certainly at the expense of their own health?


To make matters worse, the health insurers have again, because this idea has already been launched and discarded, that they assign you a familydoctor. The time of choosing your own familydoctor seems to be over. If you do not comply with this, you will have to pay the costs for your "stubbornness” yourself.


Have you noticed that the responsible ministers no longer advocate their policy as independent spokespersons? Instead, the policy is advocated on behalf of the Cabinet. The Cabinet as an apparent homogeneous group. You already understand, this is the new impetus of Mark Rutte and Sigrid Kaag.

When the House of Representatives calls the Prime Minister or other members of the Cabinet to the House of Representatives, the minister who has been summoned does not respond because the cabinet decision is final. Period. And the House of Representatives is left behind. NOBODY tells Mark Rutte and his companions to stop, so they go ahead. The Senate also doesn't do anything. The same applies to the Council of State and the Supreme Court. In this way all safety nets of our Democratic system are put out of action and nobody cares.


Who would have ever thought that the FIRST Prime Minister of the VVD, the People's Party for Freedom and Democracy, would destroy our age-old Democratic Constitutional State? And who would have ever thought that the States General, the Council of State and the Supreme Court would ever let that happen in silence?.... WHAT is going on here?.... I have an idea about this. Silently and very gradually, the Netherlands has given away its sovereignty to the European Union WITHOUT consulting the people and that was made possible by Kasja Ollongren, under the supervision of Mark Rutte, who has removed the referendum from the Constitution. And when the Emergency Act, ostensibly to curb the COVID 19 virus, was subsequently introduced, the possibilities to sideline Democracy and the Parliament have become endless.

 

Well.....if only we had.....

 

Today the Cabinet is meeting in the Catshuis about the headache files that may or may not be transformed into stomach pain files, says Eric van den Burg. Whether that will make any difference seems clear to me: It doesn't make the pain any less. It looks more like symbol politics. Significantly enough, the Dutch homeless, the allowance affair and the material and immaterial consequences, the reversal of the unjustified out-of-home placements of children and why it has to take such a long time, are not listed.

 

With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Rafaël, Gallery Noes.


Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam drie + 14 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >