Is de waarheid vd nieuwe generatie van alle tijden?/Is the truth of the new generation of all times? - vrijdag 2 september 2022

Afbeelding invoegen
 

 Is de waarheid van de nieuwe generatie van alle tijden? (English below)


De huisschilder was er. Een jonge man van 24 jaar (ik schatte hem op zijn uiterlijk ruim 10 jaar ouder). We spraken over de spoedwet en het digitale EU-ID dat er in de vorm van een QR-code aan zit te komen, de EU wetgeving die boven het Nederlands recht gaat en onze Grondrechten die ons daardoor worden afgenomen. Want welk gewoon mens kan zien wat er in een QR-code verscholen ligt? Ons land gaat zich meer en meer naar Chinees voorbeeld gedragen onder de aanvoering van de EU, die zich meer en meer ontpopt als het Derde Rijk dat Duitsland in WOII voor ogen had, namelijk een totalitair regiem voor heel Europa.


De jonge huisschilder schilderde rustig door terwijl hij zijn schouders ophaalde en zei dat hij er geen moeite mee had want de overheid wist toch al alles van hem en alle data van instanties en overheidsdiensten waren toch al met elkaar verbonden door het DigiD dus waar maakten wij ons nog druk over? Bovendien ging zijn generatie het overnemen en die mensen hebben er geen moeite mee dat alles over hen bekend is en voor hun bepaald wordt: Het is nu eenmaal zo.


Hij gaf mij het gevoel dat zei "Mens, waar maak jij je nog druk over. De tijden veranderen nu eenmaal en daar doe je niets tegen” (Ik had hem verteld dat ik 63 jaar ben en dus andere tijden heb meegemaakt en ons land en onze samenleving zie afglijden naar een totalitaire staat onder de bezielende leiding van Mark Rutte, onze premier en staatsman pur sang).


Ik weet dat jongere generaties er andere ideeën op na houden dan de oudere generaties. Maar hier schrok ik toch van: Het gaat om onze vrijheden, onze Grondrechten, waar onze voorouders gedurende een aantal eeuwen voor gestreden en geleden hebben! Dat mogen we toch niet zomaar weggeven?


Wat leren deze jongeren heden ten dage op school? Krijgen zij geen geschiedenis en staatsrecht meer en wordt er niet meer gediscussieerd over de actualiteiten in binnen- en buitenland? En wat geven hun ouders hun mee? Kennelijk zijn hun ouders niet politiek inhoudelijk begaan en hoe is dat mogelijk? Het gaat toch om de kwaliteit van het leven van je (klein)kinderen? Hoe kun je je kinderen als ouders nu niet meegeven dat zij immer alert moeten blijven omdat je nu eenmaal kwijtgeraakte rechten en vrijheden zelden nog terug krijgt?


En dan wordt alles één geheel, als een animatie voltrekt het subtiele proces zich waar wij in meegenomen worden door onze overheid onder de leiding van de EU, op aanwijzingen van gedragswetenschappers die bekend zijn met groepsdynamiek: Keep them occupied, dan hebben zij geen tijd en energie meer om zich in het grotere geheel te verdiepen. Hun gezin boven water houden is intens genoeg, zoals de basisbehoeften van Maslow. Voeg daar de operante conditionering aan toe, en je hebt het volk in een ijzeren greep. De dissidenten krijgt de staat er vanzelf wel onder door middel van de "onafhankelijke” rechtspraak die op de Rotaryclubs en de golfcourses de "goede richting” ingepraat wordt. Want mensen blijven mensen en ons ego is ijdel en dat maakt ons gewillig.


De eens zo kritische journalistiek, van krant en media, praat automatisch met de regering en de EU mee want de "feiten” tonen aan dat die informatie juist is en meer bewijs is niet meer nodig..... Nee? Heeft er niemand, geen journalist, geen (hoofd)redacteur, geen programmamaker bij stilgestaan dat zij, net als de rest van de bevolking, onderdeel geworden zijn van de staatsmanipulatie, van de Grote Leugen? Hoe kom je nog bij de waarheid als alle WOB documenten zwart gelakt zijn, alle (overheids)diensten kapot bezuinigd zijn en iedereen zo geïnstrueerd en geïndoctrineerd is dat de waarheid herschreven is tot een "nieuw normaal” wat vanaf dan de nationale en de Europese norm is geworden?


Het wordt tijd dat de individuele burger en het volk in zijn geheel, haar verantwoordelijkheden neemt en die terug pakt! Het is nog niet te laat! Kijk wat er om u heen gebeurd en HOE dat in zijn werk gaat. EN PROTESTEER, u bent het volk, de burger. Het zijn uw (Grond)rechten. Laat u niet langer chanteren en manipuleren om vaccinaties te nemen die u niet wil, om QR-codes te downloaden om uw RECHTMATIGE vrijheden te "krijgen”. Want dat zijn vrijheden die u al heeft dus waarvoor heeft u die QR-code dan nodig?


Denk in Oorzaak en Gevolg! Het zal u uw leven en dat van uw (klein)kinderen redden.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens Rafaël, Galerie Noes.

#

Is the truth of the new generation of all times?


The house painter was here. A young man of 24 years (I estimated his appearance more than 10 years older). We talked about the emergency law and the digital EU ID that is coming in the form of a QR code, the EU legislation that takes precedence over Dutch law and our Fundamental Rights that are being taken away from us as a result. Because which ordinary person can see what is hidden in a QR code? Our country is increasingly following the Chinese example under the leadership of the EU, which is increasingly emerging as the Third Reich that Germany envisioned in WWII, namely a totalitarian regime for the whole of Europe.


The young house painter calmly continued to paint while he shrugged and said that he had no problem with it because the government already knew everything about him and all data from authorities and government services were already connected by the DigiD, so what will we do? Make a fuss? Moreover, his generation was going to take over and those people have no problem with everything being known about them and being determined for them: It's just the way it is.


He gave me the feeling that said, "Woman, what are you even bothering about. Times just change and you can't do anything about it” (I told him that I am 63 years old and have therefore experienced different times and see our country and society slide into a totalitarian state under the inspiring leadership of Mark Rutte, our prime minister. and statesman pur sang).


I know that younger generations have different ideas than older generations. But this shocked me: It is about our freedoms, our Fundamental Rights, for which our ancestors fought and suffered for several centuries! We can't just give that away, can we?


What are these young people learning in school today? Are they no longer given history and constitutional law and are there no longer discussions about current affairs at home and abroad? And what do their parents give them? Apparently their parents are not politically committed and how is that possible? It's all about the quality of life of your (grand)children, isn't it? How can you not tell your children as parents that they must always remain alert because you rarely get back rights and freedoms that have been lost?


And then everything becomes one, like an animation the subtle process takes place in which we are taken along by our government under the leadership of the EU, on the instructions of behavioral scientists who are familiar with group dynamics: Keep them occupied, then they have no time and no energy left to delve into the bigger picture. Keeping their family afloat is intense enough, like Maslow's basic needs. Add to that the operant conditioning, and you have the people in an iron grip. The state will get the dissidents under it automatically by means of the "independent” judiciary that is talked into the "right direction” on the Rotary clubs and the golf courses. Because people remain people and our ego is vain and that makes us willing.


The once critical journalism, from newspaper and media, automatically participate with the government and the EU because the "facts" show that that information is correct and more evidence is no longer needed..... No? Has no one, no journalist, no (chief) editor, no program maker, considered that they, like the rest of the population, have become part of the state manipulation, of the Big Lie? How do you get to the truth when all official documents are painted black, all (government) services have been cut to pieces and everyone has been instructed and indoctrinated in such a way that the truth has been rewritten into a "new normal" which will then become the national and European standard has become?


It is time for the individual citizen and the people as a whole to take their responsibilities and take them back! It's not too late! See what is happening around you and HOW it works. AND PROTEST, you are the people, the citizen. They are your (Fundamental) rights. Stop being blackmailed and manipulated into taking vaccines you don't want, into downloading QR codes to "get" your RIGHTEOUS freedoms. Because those are freedoms you already have, so why do you need that QR code?


Think Cause and Effect! It will save your life and that of your (grand)children.


With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Rafaël, Gallery Noes.


Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 8 + 14 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >