Wordt WOIII werkelijkheid?/ Will WWIII become a reality? - woensdag 16 november 2022

Afbeelding invoegen
 

Wordt WOIII werkelijkheid? (English below)


Het zijn roerige tijden in ons land, in Europa en in de rest van de wereld. Ons rustige en veilige leven in Nederland lijkt voorbij te zijn. Met een regering die haar ziel aan Europa heeft verpand en Europa die zich opblaast tegenover grootmacht Rusland. Een Europa dat door "bondgenoot” USA naar voren geschoven wordt en daardoor als eerste de Russische klappen mag opvangen. En waartegen wij, de burgers van Nederland, op politiek niveau NIETS MEER kunnen ondernemen omdat minister-president Mark Rutte onze soevereiniteit aan de EU heeft weggegeven en ons het grondrechtelijk referendum heeft ontnomen. In ons blog van gisteren is uiteen gezet hoe Nederland stukje bij beetje wordt getransformeerd in een totalitaire staat onder leiding van onze totalitaire minister-president Mark Rutte.

https://galerienoes.nl/blog/133/Nederland_wordt_beroofd_van_binnenuit_The_Netherlands_is_being_robbed_from_within_.blog


Vandaag in het nieuws: D66 wil een wet maken waardoor politieke partijen verboden kunnen worden. Het kabinet is bezig om de wet aangaande het verbod op een criminele organisatie zoals motorbendes, uit te breiden met kwaadaardige politieke partijen. Het is een volgende stap in de uitholling van onze democratische rechtsstaat op weg naar de voltooiing van de transformatie naar een totalitaire staat in dienst van de EU.


Wanneer een dergelijke wet in werking treedt dan is dit het absolute einde van onze democratische rechtsstaat omdat met deze wet elke partij met een kritisch tegengeluid zal worden geëlimineerd. Dat betekent dat de oppositie geen vrijheid van meningsuiting meer heeft en dat ons grondrecht aangaande de oprichting van een politieke partij buiten werking treedt. Waarmee eveneens het recht op vrijheid van meningsuiting komt te vervallen alsmede het recht op vrije verkiezingen.


Hoe kan het dat hedendaagse politieke partijen, die de "D”van democratie in hun partijnaam hebben staan, alsmede hun politieke medestanders in andere politieke partijen, dit concrete en reële gevaar voor de staatsveiligheid aangaande onze democratische rechtsstaat NIET zien?..... De prijs die Nederland gaat betalen om de regeringspartijen VVD, D66, CDA, CU en hun dominerende politieke leiders minister-president Mark Rutte (VVD) en vice premier Sigrid Kaag (D66) in het zadel te houden, is onevenredig groot en er is niemand die het ziet?


Oh zeker wel, en diegenen die dit gevaar zien worden geframed als zijnde fascisten, als staatsgevaarlijke politici en of politieke partijen en daar is de ontwerp wet voor om onze democratische rechten af te nemen waardoor de weg vrij wordt gemaakt voor de totalitaire leiders die het werkelijke gevaar voor onze democratie vormen met de inzet van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. En de Koning?....die doet niets. Kennelijk vindt hij het geen probleem om een koning te worden van een totalitaire staat, als hij dan nog koning mag zijn....


Terug naar de "verdwaalde” raket die Polen heeft getroffen. De meningen zijn erover verdeeld of

deze raket is afgevuurd door de Russen of door de Oekraïners. De "verdwaalde”raket is afgevuurd door Oekraïne. Het heeft voor Rusland geen enkele noodzaak want Oekraïne is te groot om te missen. En de USA en EU hebben er belang bij om Rusland als dader aan te wijzen om de op de plank liggende sancties tegen Rusland, met de goedkeuring van andere landen, te mogen uitvoeren.


De USA heeft deze strategie al eerder toegepast. President George Bush jr. had destijds laten "onderzoeken” of Saddam Hoessein (Irak), verboden wapens produceerde en bezat. Het onderzoeksresultaat was negatief. Door de leugen van de USA die beweerde dat het onderzoeksresultaat positief was, kreeg de USA de UK en veel andere landen, waaronder Nederland, mee om een militaire inval in Irak te doen met een oorlog tot gevolg met als uiteindelijk resultaat de dood van Saddam Hoessein en een tot op de dag van vandaag ontwricht Irak.

De "verdwaalde” raket, afgevuurd op Polen, heeft een gevaarlijke bijsmaak.


In ons blog van gisteren, heeft Galerie Noes u gemaand om alert te zijn en te blijven. We zijn in een tijd aangeland waarin we onze overheid en bevriende naties niet meer blindelings kunnen vertrouwen. Wanneer het kabinet door haar handelen laat zien dat haar prioriteit in het buitenland ligt in plaats van in Nederland, terwijl het Rode Kruis voedselpakketten uitdeelt in een Rijk land als Nederland waar de samenleving totaal is ontwricht door jarenlang wanbeleid en roofbouw, dan moeten ALLE alarmbellen bij de burgers afgaan en zijn zij het aan zichzelf verplicht om paal en perk aan de regering en de coalitiepartijen te stellen. Dat is geen oproer, het is ons grondwettelijk recht èn onze grondwettelijke plicht om Nederland voor een totalitair bestuur en inname door de EU te behoeden.


Het Universum wenst ons alle wijsheid toe. Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens Rafaël, Galerie Noes.

 

 

#

 

 

Will WWIII become a reality?


These are turbulent times in our country, in Europe and in the rest of the world. Our quiet and safe life in the Netherlands seems to be over. With a government that has pledged its soul to Europe and Europe that blows itself up against superpower Russia. A Europe that is pushed forward by "ally” USA and is therefore the first to absorb the Russian blows. And where we as Dutch people can NOT stand up against at a political level because Prime Minister Mark Rutte has given away our sovereignty to the EU and has deprived us of the constitutional referendum. Yesterday's blog explained how the Netherlands is gradually being transformed into a totalitarian state under the leadership of our totalitarian Prime Minister Mark Rutte.

https://galerienoes.nl/blog/133/Nederland_wordt_beroofd_van_binnenuit_The_Netherlands_is_being_robbed_from_within_.blogToday in the news: D66 wants to make a law that allows political parties to be banned. The cabinet is working to expand the law regarding the prohibition of a criminal organization such as motorcycle gangs to include malicious political parties. It is another step in the erosion of our democratic rule of law towards the completion of the transformation into a totalitarian state at the service of the EU.


When such a law enters into force, this will be the absolute end of our democratic constitutional state because with this law every party with a critical dissent will be eliminated. This means that the opposition no longer has freedom of expression and that our fundamental right to set up a political party becomes ineffective. This also means that the right to freedom of expression will lapse as well as the right to free elections.


How is it possible that contemporary political parties, which have the "D" for democracy in their party name, as well as their political supporters in other political parties, do NOT see this concrete and real threat to state security regarding our democratic constitutional state?..... The price that the Netherlands will pay to keep the government parties VVD, D66, CDA, CU and their dominant political leaders Prime Minister Mark Rutte (VVD) and Deputy Prime Minister Sigrid Kaag (D66) in power is disproportionately high and there is no one who sees it?


Oh sure, and those who see this danger are framed as being fascists, as dangerous politicians and or political parties and that's what the draft law is for to take away our democratic rights, paving the way for the totalitarian leaders who want the real pose a threat to our democracy with the efforts of the public prosecutor's office and the judiciary. And the King?...he does nothing. Apparently he doesn't mind becoming king of a totalitarian state, if he can still be king....


Back to the "stray" missile that hit Poland. Opinions are divided on whether or not

this missile was fired by the Russians or by the Ukrainians. The "stray" missile was fired by Ukraine. It is not necessary for Russia because Ukraine is too big to miss. And the US and EU have an interest in designating Russia as the perpetrator in order to be able to implement the shelved sanctions against Russia, with the approval of other countries.


The USA has used this strategy before. At the time, President George Bush Jr. had "investigated" whether Saddam Hussein (Iraq) produced and possessed prohibited weapons. The test result was negative. Due to the lie of the USA claiming that the research result was positive, the USA got the UK and many other countries, including the Netherlands, to do a military invasion of Iraq, resulting in a war with the eventual result of the death of Saddam Hussein and an Iraq that has been disrupted to this day.

The "stray" missile fired at Poland has a dangerous aftertaste.


In our blog yesterday, Galerie Noes urged you to be and stay alert. We have arrived at a time when we can no longer blindly trust our government and friendly nations. When the cabinet shows through its actions that its priority lies abroad instead of in the Netherlands, while the Red Cross distributes food parcels in a rich country like the Netherlands where society has been completely disrupted by years of mismanagement and overexploitation, then ALL alarm bells should be ringing with the citizens and they owe it to themselves to clamp down on the government and the coalition parties. That is not a riot, it is our constitutional right and our constitutional duty to protect the Netherlands from a totalitarian government and capture by the EU.


The Universe wishes us all wisdom. With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Rafaël, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam een + 14 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >