Het gevaar van de menselijke parasieten/The danger of human parasites..... - zaterdag 14 januari 2023

Afbeelding invoegen

2023-01-13 Blog: Het gevaar van de menselijke parasieten..... (English below)


Daar sta je dan met je meest uitgebreide zorgverzekering met een premie van €225,95 per maand met een budget van €800,00 per jaar voor deze zorg, terwijl je een minimum inkomen hebt waar de rek al lang geleden uit is vanwege de stijgende energieprijzen, de stijgende inflatie en de daardoor stijgende andere kosten terwijl je schamele inkomen steeds minder toereikend blijkt te zijn en niet gelijk meegroeit en een regering die het voor ons zo noodzakelijke geld liever aan het buitenland weggeeft voor de goede sier en het volkomen normaal vindt dat je ondanks het budget van €800,00 per jaar je €25,00 per behandeling zelf moet betalen.


En geen politicus die er daadwerkelijk wat aan doet. Geen minister die aan de noodrem trekt omdat er door dit wanbeleid steeds meer zorgweigeraars komen waardoor de zorgkosten uiteindelijk zo de pan uitrijzen dat er in eigen land geen personeel meer voor dit zwaar onderbetaald werk te vinden is. Het personeel wordt nu uit de andere kant van de wereld gehaald die na een stoomcursus Nederlands met een BIG registratie aan het werk mag....Probleem opgelost of uitstel van executie?


Ik kan de eigen bijdrage van de zorgverzekering niet betalen dus ik ben een zorgweigeraar tegen wil en dank. Terwijl het voor mij gereserveerde budget hoog genoeg is om de noodzakelijke kosten te betalen. Het is de worst die de behoeftige hond voorgehouden wordt en die hij NOOIT zal krijgen maar er wel voor moet betalen.


De vriendelijke zorgverlener heb ik terug gebeld om de afspraak te annuleren met de uitleg waarom. Waarop deze zorgverlener mij zegt dat ik gewoon naar de afspraak moet komen omdat ik de zorg nodig heb. Ik had mij er al mee "verzoend” om voor nog lange tijd pijnstillers te moeten blijven slikken als doekje voor het bloeden. De tranen stonden in mijn ogen....dus zo is het geworden in Nederland: ER IS GELD GENOEG alleen laat de politiek hun nalatigheid oplossen door de mensen met een een HART. En zo gaat het niet alleen in de zorg maar ook met de kastjes die door burgers met levensbehoeften worden gevuld voor hen omdat het onbereikbaar is geworden. De voedselbanken, kinderen die door gebrek aan geld buitengesloten worden. Ouders die ondervoed raken omdat zij hun eten aan hun kinderen geven en daardoor hun kinderen niet meer kunnen verzorgen. Daar is een term voor bedacht: KOPP kinderen. Alleen lossen termen niets op als de daden niet bij het woord gevoegd worden....Het blijkt zelfs een ERNSTIGE vorm van emotionele mishandeling te zijn bewust toegebracht door de Overheid. Net zoals het Toeslagenschandaal, de daklozen waaronder de dakloze jongeren omdat ze nu eenmaal 18 jaar geworden zijn.


En dan zie je de minister van financiën, tevens vice premier, Sigrid Kaag, met haar bij elkaar passende ensemble in de luxe auto met chauffeur stappen om opnieuw met het regeringstoestel naar een "o zo noodzakelijke bijeenkomst” te reizen omdat het milieu, de wereld financiën en de oorlog in Oekraïne besproken moeten worden ZONDER dat er iets wordt opgelost want de wereld verdient er aan!


Dit is de wereld waarin wij leven. De wereld waarin SIRE met haar filmpjes de door de regeringen ZELF in het leven geroepen polarisatie "tot staan lijkt te willen brengen”, terwijl dat helemaal de bedoeling niet is van onze wel doorvoede, zeer goed geklede, altijd vriendelijk lachende politici. Want wie gaan er anders voor hun rijkdommen betalen? Ogenschijnlijk streven zij naar een samenleving zonder criminaliteit, terwijl zij het ZELF zijn die er alles aan doen om de criminaliteit in stand te houden, samen met het bankwezen en de zo profetische economen die "het wel zullen weten omdat zij ervoor gestudeerd hebben”. En die laatste zin klopt...als een zwerende vinger wel te verstaan. En niet behandelde zwerende ledematen, kunnen voor hele nare en blijvende letsels zorgen waar niet meer voor gezorgd kan worden omdat de ledematen eraf gezworen zijn.....


Galerie Noes wenst een ieder een fijn en kwalitatief goed leven toe in 2023. In het bijzonder aan de wereldleiders die met deze wetenschap moeten leven.

 

#

2023-01-13 Blog: The danger of human parasites.....


There you are with your most comprehensive health insurance with a premium of € 225.95 per month with a budget of € 800.00 per year for this care, while you have a minimum income that has long since been exhausted due to the rising energy prices, rising inflation and the resulting rising other costs, while your meager income appears to be less and less sufficient and does not grow at the same time and a government that prefers to give away the money we so need to abroad for the good show and finds it completely normal that despite the budget of € 800.00 per year you have to pay € 25.00 per treatment yourself.


And no politician who actually does anything about it. No minister pulls the emergency brake because this mismanagement leads to more and more care refusals, so that the healthcare costs ultimately rise to such an extent that there are no more employees in their own country for this heavily underpaid work. The staff is now brought in from the other side of the world, who can go to work with a BIG registration after a crash course in Dutch....Problem solved or execution postponed?


I cannot pay the personal contribution of the health insurance, so I am a care refuser against will and thanks. While the budget reserved for me is high enough to pay for the necessary costs. It is the sausage that is presented to the needy dog that he will NEVER get but must pay for it.


I called the friendly healthcare provider back to cancel the appointment and explain why. To which this healthcare provider tells me that I just have to come to the appointment because I need the care. I had already "reconciled” myself to having to take painkillers for a long time to cover the bleeding. The tears were in my eyes....so that's how it has become in the Netherlands: THERE IS MONEY ENOUGH only let the politicians solve their negligence by the people with a HEART. And this is not only the case in healthcare, but also with the cupboards that citizens fill with necessities for them because it has become inaccessible. The food banks, children who are excluded due to lack of money. Parents who become malnourished because they give their food to their children and are therefore no longer able to care for their children. There is a term for this: KOPP children. Only terms don't solve anything if the deeds are not added to the word.... It even turns out to be a SERIOUS form of emotional abuse deliberately inflicted by the Government. Just like the Benefits scandal, the homeless including the homeless young people because they just turned 18 years old.


And then you see the minister of finance, also vice prime minister, Sigrid Kaag, with her matching ensemble getting into the luxury car with driver to travel again with the government aircraft to an "o so necessary meeting" because the environment, the world finances and the war in Ukraine should be discussed WITHOUT solving anything because the world profits from it!


This is the world we live in. The world in which SIRE (SIRE, Ideele Advertising Foundation is an (independent) foundation. Founded in 1967 by the joint communications industry) seems to want to "stop” the polarization created by the governments THEMSELVES with its films, while that is not at all the intention of our well-fed, very well-dressed, always smiling politicians. Because who else is going to pay for their riches? Apparently they strive for a society without crime, while it is they THEMSELVES who do everything they can to maintain crime, together with the banking industry and the so prophetic economists who "will know because they have studied for it". And that last sentence is correct... like a sore finger that is. And untreated ulcerated limbs can cause very nasty and permanent injuries that can no longer be taken care of because the limbs have been sworn off.....


Galerie Noes wishes everyone a pleasant and good quality life in 2023. In particular to the world leaders who have to live with this knowledge.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam zeven + 4 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >