Het erfgoed van Thorbecke vs Sigrid Kaag - maandag 16 januari 2023

Afbeelding invoegen

2023-01-16 Blog: Het erfgoed van Thorbecke en waarom de geschiedenis zich herhaalt.... (English below)Het is niet de eerste keer dat Galerie Noes zich uitspreekt tegen de destructieve en misleidende uitwerking van het regeringsbeleid gevoerd door de kabinetten 1 t/m 4 van Mark Rutte. Waar mevrouw Kaag vicepremier is van dit vierde kabinet en lid is van de regeringspartij D66.


D66 is de partij die onder de leiding van Alexander Pechtold, Geert Wilders, de partijvoorzitter en fractievoorzitter van de PVV, als extreem rechtse en fascistische partij die nota bene de meeste kiezers had, in de Tweede Kamer buitenspel te zetten door hem van deelname aan de regering buiten te sluiten en hem als grootste oppositiepartij steevast met het predicaat "fascist” de mond te snoeren. Dit ging zelfs zo ver dat de heer Pechtold het Openbaar Ministerie middels de minister van Justitie, de heer Grapperhaus, zover heeft gekregen om de Vrijheid van Meningsuiting van het Tweede Kamerlid Wilders, ter discussie te stellen en daarmee zou kunnen indammen. Geheel tegen de normen en de waarden van een democratische rechtsstaat na de invoering van de Trias Politica en de Grondwet van Thorbecke.


D66 schijnt nog niet klaar te zijn met het monddood maken van de democratie in Nederland want na Geert Wilders krijgen ook Thierry Baudet van de partij FvD, zijn partijgenoten en de snelgroeiende partij van Caroline van der Plas, de Boer Burger Beweging een zelfde behandeling met als enig doel om de oppositie in de Tweede Kamer de mond te snoeren gesteund door een wet die nog in de maak is, waardoor het kabinet haar destructieve gang kan blijven gaan door de aandacht steevast naar onzinnige bijzaken te verleggen waardoor destructieve dossiers als vanzelf onbehandeld op de plank blijven liggen om ten slotte door de so called meerderheid in de Tweede Kamer, zijnde de coalitiepartijen, zonder al te veel tegenspraak en het negeren daarvan, hun snode plannen op "democratische wijze” doorgevoerd krijgen. Het liefst nog voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart van dit jaar daar het Kabinet dan welzeker haar steun in de Eerste Kamer zal verliezen. Alles is ondergeschikt gemaakt aan de strategie in plaats van aan het landsbelang. Zelfs de Pers heeft haar vrijheid van meningsuiting verloren doordat het Kabinet ook daar haar macht laat gelden getuigen de "behandeling” die onder andere Ongehoord Nederland krijgt door de NPO op bevel van het Kabinet.


En dan waarschuwt Sigrid Kaag het Nederlandse volk voor de teloorgang van de Nederlandse Democratie door burgers met "uiterst rechtse ideeën” die ons zouden moeten triggeren aan Hitler Duitsland. Dat is weinig respectvol mevrouw Kaag want daarmee zegt u dat de kiezer niet in staat is om in te zien en onderscheidt te maken van wat er zich afspeelt in de wereld van vandaag "onder leiding van een kleine geheime groep” die vreemd genoeg algemeen bekend is want het gaat hier om meerdere "kleine geheime en zeer machtige subgroepen” zoals u weet. Want één ding is in ieder geval niet veranderd en dat is dat "Money talks” as it's always have been....de vraag is voor hoe lang nog. Want u kunt ons alles afnemen maar niet ons verstand en de meerderheid die wij als vanzelfsprekend bezitten èn.....zullen uitdragen want dat is ons Grondwettelijk Recht èn onze Grondwettelijke Plicht! Nu kunt u Galerie Noes opruiing verwijten net als destijds Gideon van Meijeren want dat is kennelijk het nieuwe normaal geworden van het Kabinet tegenover burgers die doorzien wat er werkelijk in Nederland en in de rest van de wereld gebeurd.


Uiteraard wensen wij u en uw collega's veel echte wijsheid toe in Davos waar u en uw collega's druk bezig zijn met netwerken op kosten van de belastingbetaler, omdat politieke functies nu eenmaal tijdelijk zijn en die kan men maar beter zo goed mogelijk benutten en daarmee bedoelt Galerie Noes het daadwerkelijk dienen van het landsbelang. Voor u en uw collega's zal de focus vooral op de persoonlijke CV liggen. Hoe een en ander ook gaan zal, NIEMAND ontloopt de eigen verantwoordelijkheid want dat is een onveranderlijke wet in het Universum waarvan u weet dat u en uw collega's daar ook deel vanuit maken. Het is de wet van "Oorzaak & Gevolg” en in tegenstelling tot de gang van zaken op aarde, wordt er in het Universum NIET GESJOEMELD. Er wordt niets kwijtgescholden. In tegendeel. Hier moet men zijn Karma inlossen. Niet met woorden maar met passende daden die geheel in overeenstemming zullen zijn met het Karma dat u en ieder ander heeft opgebouwd.


Galerie Noes wenst u en uw collega's nog een fijn en vruchtbaar verblijf toe.


#


2023-01-16 Blog: Thorbecke's heritage and why history repeats itself....


It is not the first time that Gallery Noes has spoken out against the destructive and misleading effect of the government policy pursued by cabinets 1 to 4 of Mark Rutte. Where Mrs Kaag is Deputy Prime Minister of this fourth cabinet and a member of the government party D66.


D66 is the party that, under the leadership of Alexander Pechtold, sidelined Geert Wilders, the party chairman and party chairman of the PVV, as an extreme right-wing and fascist party that had the most voters, in the House of Representatives by preventing him from participating in the government and, as the largest opposition party, invariably silenced him with the predicate "fascist”. This even went so far that Mr. Pechtold persuaded the Public Prosecution Service through the Minister of Justice, Mr. Grapperhaus, to question the Freedom of Expression of Member of Parliament Wilders and thus curb it. Entirely against the norms and values of a democratic constitutional state after the introduction of the Trias Politica and the Constitution of Thorbecke.


D66 does not seem to have finished silencing democracy in the Netherlands, because after Geert Wilders, Thierry Baudet of the FvD party, his fellow party members and the fast-growing party of Caroline van der Plas, the Boer Burger Beweging, also receive the same treatment with as any goal to silence the opposition in the House of Representatives, supported by a law that is still being drafted, which will allow the cabinet to continue its destructive course by invariably shifting attention to nonsensical side issues, as a result of which destructive dossiers are automatically left untreated on the remain shelved to finally get their nefarious plans implemented in a "democratic manner” by the so-called majority in the House of Representatives, being the coalition parties, without too much contradiction and ignoring it. Preferably before the Provincial Council elections in March of this year, as the Cabinet will then certainly lose its support in the Senate. Everything has been subordinated to strategy rather than the national interest. Even the Press has lost its freedom of expression because the Cabinet also asserts its power there, as evidenced by the "treatment” that, among other things, Ongehoord Nederland receives from the NPO on the orders of the Cabinet.


And then Sigrid Kaag warns the Dutch people about the demise of Dutch Democracy by citizens with "extreme right-wing ideas” that should trigger us to Hitler Germany. That is disrespectful, Mrs Kaag, because you are saying that the voter is unable to see and distinguish what is happening in today's world "under the leadership of a small secret group" that is strangely well known because there are several "small secret and very powerful sub-groups" as you know. Because one thing has not changed in any case and that is that "Money talks” as it's always have been....the question is for how long. Because you can take everything away from us, but not our minds and the majority that we naturally possess and ..... will propagate, because that is our Constitutional Right and our Constitutional Duty! Now you can accuse Gallery Noes of sedition, just happends

to Gideon van Meijeren at the time, because that has apparently become the new normal of the Cabinet towards citizens who understand what is really happening in the Netherlands and in the rest of the world.


Of course we wish you and your colleagues a lot of real wisdom in Davos where you and your colleagues are busy networking at the expense of the taxpayer, because political positions are temporary and they had better be used to the best of their ability and by that means Gallery Noes actually serving the national interest. For you and your colleagues, the focus will mainly be on the personal career of Life. However things will go, NO ONE escapes personal responsibility because that is an immutable law in the Universe of which you know that you and your colleagues are also part of it. It is the law of "Cause & Effect” and unlike the way things are on Earth, there is NO CHEATING in the Universe. Nothing is forfeited. On the contrary. Here one has to redeem one's Karma. Not with words but with appropriate actions that will be in full accordance with the Karma that you and everyone else has built up.


Gallery Noes wishes you and your colleagues a pleasant and fruitful stay.

  
 
 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 2 + tien = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >