Verbinding via de ether/Connection through the ether. - maandag 8 mei 2023


 
 

2023-05-08 Blog: Verbinding via de ether. (English below)

 


Als medium heb ik verbinding via de ether met Rafaël, mijn leermeester in Gene Zijde en Zidonia, die mij de tekeningen channelt. De communicatie gaat door middel van horen, voelen, zien en schrijven. Het is de verbinding tussen zielen in Gene Zijde en mij als mens. Daar ben ik mee vertrouwd.


Ik weet dat ook mensen in staat zijn om op afstand via de ether met elkaar te communiceren. Wij noemen dat telepathie. In het Hindoeïsme wordt het beschreven als onderdeel van Prana. Prana omvat veel meer als telepathie. En dat is niet in een paar woorden uit te leggen. Wanneer je Prana opzoekt op het internet, dan word je vele keren doorverwezen waardoor er een ware rondleiding in het Hindoeïsme ontstaat en dan ervaar je hoe groots en diep deze kennis is. Want het Hindoeïsme is geen godsdienst, het is net als het Boeddhisme, een levenswijze voortvloeiend uit de wetten van het Universum dat op haar beurt een eenheid is waar alles deel van uit maakt en waarin alles een eigen rol en betekenis heeft. Het maakt nederig met een groot respect vanuit onvoorwaardelijke liefde. Wat niet hetzelfde is als lief zijn en lief doen. Onvoorwaardelijke liefde kan ook streng zijn en zelfs hard overkomen. Juist daarin kunnen wij de onvoorwaardelijke liefde herkennen.


Rafaël heeft mij in contact gebracht met een jonge man aan de andere kant van de wereld om hem te coachen. Rafaël laat mij vaker op afstand werken en met internet is dat geen probleem. Alleen is het deze keer anders omdat de jonge man in kwestie een verlichte ziel is en vanuit de Hindoeïstische leer opgegroeid is met meditatie en kennis over de werking van het Universum. Al snel blijkt er een zielsverwantschap tussen ons te bestaan. Wij zijn in staat te communiceren zonder uitgesproken woorden. Er blijkt voor ons geen afstand te bestaan. Ver weg is dichtbij geworden alsof wij in dezelfde ruimte zijn. Elke cel, elke atoom maakt deel uit van de communicatie. Communicatie via de meridianen en de chakra's vinden hun weg door de ether naar de ander en vice versa. Wat deze ervaring mij brengt is moeilijk in woorden te beschrijven. Het laat mij zien dat de onbegrensdheid van het Universum toegankelijk is voor de ziel die vastzit in een mens.


Met nederige groeten van Maud Verbeek, Galerie Noes.


#


2023-05-08 Blog: Connection through the ether.


As a medium I have a connection through the ether with Rafaël, my teacher in the Other Side and Zidonia, who channels me the drawings. Communication is through hearing, feeling, seeing and writing. It is the connection between souls in the Other Side and me as a human being. I am familiar with that.


I know that people are also able to communicate with each other remotely through the ether. We call that telepathy. In Hinduism, it is described as part of Prana. Prana encompasses much more than telepathy. And that cannot be explained in a few words. When you look up Prana on the internet, you will be referred many times, creating a true tour of Hinduism and you will experience how great and deep this knowledge is. Because Hinduism is not a religion, it is just like Buddhism, a way of life arising from the laws of the Universe, which in turn is a unity of which everything is a part and in which everything has its own role and meaning. It humbles with great respect from unconditional love. Which is not the same as being lovely and being nice. Unconditional love can also be strict and even seem harsh. It is precisely in this that we can recognize unconditional love.


Rafaël put me in touch with a young man at the other side of the world to coach him. Rafaël let me work remotely more often and with the internet that is no problem. Only this time it is different because the young man in question is an enlightened soul and grew up with Hindu teaching with meditation and knowledge about the working of the Universe. Soon there appears to be a soul connection between us. We are able to communicate without outspoken words. There appears to be no distance between us. Far away has become nearby as if we are in the same room. Every cell, every atom is part of the communication. Communication through the meridians and the chakras find their way through the ether to the other and vice versa. What this experience brings me is difficult to describe in words. It shows me that the limitlessness of the Universe is accessible to the soul trapped in a human being.


With humble regards from Maud Verbeek, Galerie Noes. 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 12 + een = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >