Geld regeert de wereldpolitiek/ Money rules world politics - zaterdag 22 juli 2023

 

2023-07-21 Blog: Geld regeert de wereld politiek. (English below)


Na een aantal jaren actief op Twitter te zijn en daar regelmatig tweets over George Soros en het World Economic Forum te hebben gezien en gelezen ben ik mij gaan afvragen wat hier van waar is. Want complottheorieën zijn er genoeg op social media.


Dat geld een bepalende factor is over wat er in de wereld gebeurd, was mij bekend. Alleen was ik er van overtuigd dat Nederland een land was van integriteit, democratie en duidelijke wetten die de mensenrechten eerbiedigen. Ons politiek bestel is in handen van de kiezer zoals een democratie betaamt.


Naarmate de tijd verstreek, ontdekte ik dat mijn beeld van Nederland en de wereldpolitiek een ideaal beeld was dat niet strookte met de werkelijkheid. Dat niet alles pais-en-vree is, dat was mij ook duidelijk. Alles heeft met geschiedenis te maken. Door de geschiedenis te kennen worden patronen zichtbaar en gekwetst ego ook. En daar zit hem de kneep....


Wanbeleid komt ALTIJD voort uit gekwetst ego. En dat gekwetste ego behoort niet alleen individuen toe maar ook groepen, landen, continenten. Ego staat voor superioriteit. En als geld de superioriteit aangeeft, dan ontstaat er een kwaadaardige macht. Dan gaat het niet om het gelijk en de daarbij behorende rechtvaardigheid, dan gaat het om de hoeveelheid macht voortvloeiend uit de hoeveelheid geld. Geld vermeerdert niet vanzelf. Geld vermeerdert alleen door manipulatie. En die manipulatie geschiedt door beleggingen en financieel management. En dat gaat ALTIJD ten koste van iets of van iemand. Want de kosten en de winst moeten worden betaald. Zelfs wanneer dat betekent dat de basisbehoeften, die nodig zijn om een gezond leven te kunnen leiden, daarvoor moeten worden afgestaan. Dat maakt de prijs onevenredig hoog en zelfs ontoelaatbaar.


En toch blijft dit wanbeleid in stand....hoe kan dat?


Als geld tot het grootste belang is gemaakt, dan is de wereld een bedrijf geworden en wordt er bedrijfsmatig geregeerd. Dan staat niet de kwaliteit van leven voorop, maar het financiële rendement. En daar zal iedereen aan mee moeten betalen: materieel en immaterieel. En wanneer de burger denkt dit tij te kunnen keren door te stemmen tijdens de verkiezingen, komt de burger bedrogen uit want de macht van het geld is doorgedrongen tot in ALLE lagen van de samenleving. Daar lijkt geen redden meer aan.


Vraagt u zich nooit af hoe een welvarend land telkens weer in een crisis verzeild raakt waardoor er een zogenaamde inflatie ontstaat? Dat er plotseling een pandemie is waar de hele wereld door ontregeld raakt? Dat er plotseling een oorlog ontstaat waardoor er meerdere brandhaarden ontstaan in plaats van zo snel mogelijk het conflict op te lossen? Waarom een op economische gronden ontstane Unie zich ontpopt tot een Natie waarna het een Soevereine Staat wordt doordat de lidstaten hun Soevereiniteit aan die Natie hebben gedoneerd waarna die Natie bepaald wat er met de kwaliteit van uw leven, uw geld en goed, uw grondrechten en met uw vrijheid gebeurd?


Een onderdeel van de strategie is om de mensen zo bezig te houden dat zij geen tijd en energie meer hebben om te zien wat er gebeurd. En ervoor te zorgen dat universiteiten, hoge scholen en andere opleidingen geïnfecteerd worden met een zogenaamde liberale en sociale indoctrine waardoor de werkelijkheid uit het oog verloren wordt en de schijnwerkelijkheid werkelijkheid wordt.


Dit is een zeer kwaadaardige manier van manipulatie. Het druist in tegen ALLE regels van de Trias Politica, de Democratische Rechtsstaat en de GrondWet die is gebaseerd op de internationale mensen- en kinderrechten.


Deze kwaadaardige ontwikkeling laat zien dat er successievelijk teruggegaan wordt naar de tijd van voor de Franse revolutie en het ontstaan van de Trias Politica. En dat de naoorlogse periode van WOII waarin de kwaliteit van leven van de arbeider zienderogen verbeterd werd door betere werkomstandigheden, gezondheidszorg, gratis onderwijs voor iedereen, gezonde woningen voor iedereen, sociale voorzieningen, verplichte sociale verzekeringen, toegankelijkheid tot de rechtspraak etc. de burger steeds meer ontzegd wordt omdat....door toename van de Nederlandse bevolking door immigratie en asiel, onze levensstandaard niet meer gegarandeerd kan worden.


En de veroorzaker daarvan is de Europese Unie die zichzelf heeft getransformeerd tot een Natie en die haar lidstaten een proxy oorlog laat voeren in het belang van de Verenigde Staten. Want de VS kan het nooit 1 op 1 tegen Rusland opnemen want dat zou onherroepelijk WOIII veroorzaken. Dat Europa haar buitenste grenzen wil bewaken, zal geen land op de wereld haar kwalijk nemen.


En deze uiterlijke onschuldigheid bedriegt want er is iets uitermate kwaadaardigs aan de hand. En dat kwaad beslaat de hele wereld. Inmiddels raken er steeds meer mensen van doordrongen dat er schaduwregeringen over de hele wereld zijn ontstaan. Schaduwregeringen die opereren met macht op basis van geld. En deze schaduwregeringen overrulen de democratisch gekozen regeringen op slinkse wijze waarna zij in de democratieën infiltreren en de macht in zijn geheel overnemen.


In Nederland komt deze manipulatie vanaf de kabinetten van Joop den Uyl voor. Naarmate het kwaadaardige netwerk zich over de wereld verspreidt, worden de machthebbers minder voorzichtig daar zij zich veilig en onoverwinnelijk wanen. Vandaar dat de val van kabinet Mark Rutte 4 wel heel doorzichtig is geweest en dat de vlucht van zijn kabinetsleden en de partijvoorzitters opvallend eenduidig is. In de volksmond:”De ratten verlaten het zinkende schip”.


Nu de verkiezingsstrijd is losgebarsten, doemt daar ineens een Europarlementariër op, die alles in het werk heeft gesteld om het klimaat tot een ernstige dreiging van ons land en Europa te maken terwijl het klimaat geen dreiging vormt, om premier van Nederland te worden toevallig net nadat zijn partij, de PvdA, met GL een fusie is aangegaan. Terwijl de man als Europarlementariër NIET mee mag doen als kandidaat Minister President. Het laat zich aanzien dat Frans Timmermans een vazal en een leenheer van de EU is waardoor de EU Nederland kan annexeren, voor zover dat al niet gebeurd is, door via hem de Nederlandse regering te infiltreren en te redigeren.


U vindt dat dit de zoveelste complottheorie in de wereld is? Gene Zijde doet niet aan complottheorieën en ik heb daar ook geen baat bij. Alles in het Universum is Oorzaak en Gevolg en toeval bestaat om die reden niet. Laat dit goed bezinken en kijk terug in de tijd: Wat is er de afgelopen decennia gebeurd, in welke opzichten is Nederland veranderd, positief en negatief, en heeft dat uw kwaliteit van leven en van uw naasten wel of geen goed gedaan en hoe ziet uw toekomstperspectief eruit afgaande op de kwaliteit van leven.


Wij zijn in Nederland gewend om op onze overheid te vertrouwen. En wat heeft dat vertrouwen ons en onze naasten gebracht?


Gene Zijde wenst u veel wijsheid toe. Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens Rafaël, Galerie Noes.


#


2023-07-21 Blog: Money rules world politics.


After being active on Twitter for a number of years and having regularly seen and read tweets about George Soros and the World Economic Forum, I have started to wonder what the truth is. Because there are plenty of conspiracy theories on social media.


I was aware that money is a determining factor in what happens in the world. Only I was convinced that the Netherlands was a country of integrity, democracy and clear laws that respect human rights. Our political system is in the hands of the voters as befits a democracy.


As time passed, I discovered that my image of the Netherlands and world politics was an ideal image that did not correspond to reality. It was also clear to me that not everything is peace and quiet. Everything has to do with history. Knowing history makes patterns visible and hurt ego too. And therein lies the rub....


Mismanagement ALWAYS stems from hurt ego. And that wounded ego belongs not only to individuals but also to groups, countries, continents. Ego stands for superiority. And if money indicates superiority, then evil power arises. Then it's not about being right and the justice that goes with it, it's about the amount of power resulting from the amount of money. Money does not increase by itself. Money only increases through manipulation. And that manipulation is done through investments and financial management. And that is ALWAYS at the expense of something or someone. Because the costs and the profit have to be paid. Even if that means giving up the basic necessities needed to lead a healthy life. That makes the price disproportionately high and even intolerable.


And yet this mismanagement persists....how is that possible?


When money has been made paramount, then the world has become a business and is run like a business. Then it is not the quality of life that comes first, but the financial return. And everyone will have to pay for this: materially and immaterially. And if the citizen thinks he can turn this tide by voting during the elections, the citizen will be disappointed because the power of money has penetrated into ALL layers of society. There doesn't seem to be any saving.


Don't you ever wonder how a prosperous country keeps falling into crisis, causing so-called inflation? That there is suddenly a pandemic that disrupts the whole world? That a war suddenly breaks out, causing multiple flashpoints instead of resolving the conflict as quickly as possible? Why a Union created on economic grounds becomes a Nation after which it becomes a Sovereign State because the Member States have donated their Sovereignty to that Nation, after which that Nation determines what happens to the quality of your life, your money and goods, your fundamental rights and your freedom?


Part of the strategy is to keep people so busy that they don't have the time and energy to see what's happening. And to ensure that universities, high schools and other courses are infected with a so-called liberal and social indoctrine that loses sight of reality and makes the illusion become reality.


This is a very malicious way of manipulation. It goes against ALL the rules of the Trias Politica, the Democratic Rule of Law and the Constitution that is based on international human and children's rights.


This malicious development shows that there is a successive return to the time before the French Revolution and the emergence of the Trias Politica. And that the post-war period of WWII in which the quality of life of the worker was visibly improved through better working conditions, health care, free education for everyone, healthy housing for everyone, social services, compulsory social insurance, access to justice, etc. is increasingly being denied to citizens because .... due to the increase in the Dutch population through immigration and asylum, our standard of living can no longer be guaranteed.


And the cause of that is the European Union that has transformed itself into a Nation and has its member states wage a proxy war in the interests of the United States. Because the US can never take on Russia 1 on 1 because that would irrevocably cause WWIII. No country in the world will blame Europe for wanting to guard its outer borders.


And this outward innocence is deceiving because something extremely evil is going on. And that evil covers the whole world. Meanwhile, more and more people are becoming aware that shadow governments have sprung up all over the world. Shadow governments that operate with power based on money. And overrule these shadow governments the democratically elected governments by devious means, after which they infiltrate the democracies and take power in its entirety.


In the Netherlands, this manipulation occurs from the cabinets of Joop den Uyl. As the evil network spreads around the world, those in power become less careful as they feel safe and invincible. That is why the fall of cabinet Mark Rutte 4 has been very transparent and that the flight of his cabinet members and party chairmen is remarkably unambiguous. In the vernacular: "The rats leave the sinking ship".


Now that the election campaign has started, suddenly a MEP appears, who has done everything possible to make the climate a serious threat to our country and Europe, while the climate does not pose a threat, to become Prime Minister of the Netherlands just after his party, the PvdA, has merged with GL. While the man as an MEP is NOT allowed to participate as a candidate Prime Minister. It appears that Frans Timmermans is a vassal and feudal lord of the EU, which means that the EU can annex the Netherlands, if that has not already happened, by infiltrating and editing the Dutch government through him.


You think this is just another conspiracy theory in the world? The Other Side doesn't do conspiracy theories and I don't benefit from that either. Everything in the Universe is Cause and Effect and coincidence does not exist for that reason. Let this sink in and look back in time: What has happened in recent decades, in what ways has the Netherlands changed, positively and negatively, and has that benefited your quality of life and that of your loved ones and what does your future perspective look like based on the quality of life.


We in the Netherlands are used to relying on our government. And what has that confidence brought us and our loved ones?


The Other Side wishes you much wisdom. Kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Rafaël, Galerie Noes.


 
 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 2 + 2 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >