Schijn bedriegt / Appearances are deceptive - maandag 9 oktober 2023

2023-10-09 Blog: Schijn bedriegt..... (English below)


Het is alweer even geleden dat ik een blog heb geschreven. Er gebeurd zoveel in de wereld, het is een zeer turbulente tijd waarin het kwaad welig tiert. En voornamelijk onder politici, diplomaten en andere vooraanstaande machthebbers. Het is, zoals gebruikelijk, the happy few die bepaalt hoe het er in deze wereld aan toegaat. Dat hebben zij lang voor de goedgelovige meerderheid verborgen kunnen houden maar dankzij social media lukt dat niet meer.


Social media wordt door de meesten onder ons en onder politici verguisd. Ik begrijp waarom want door de social media blijven onoorbare zaken niet langer onopgemerkt en dat wil men in de achterkamertjes politiek niet.


Dit blog is een vervolg op ons blog van 22 juli 2023, "Geld regeert de wereldpolitiek”. Juist door social media en X in het bijzonder, gaat (nep)nieuws razendsnel. Waar politici hun propaganda praatjes plaatsen, worden die als bij toverslag ontkracht en onderuit gehaald met de benodigde documentatie aan toe.


Zo raken steeds meer mensen ervan doordrongen dat het WEF (World Economic Forum) niet zo onschuldig is als het lijkt en realiseren steeds meer mensen zich dat zij geregeerd worden door Deep States (schaduwregeringen).


Ondanks deze bewustwording valt men makkelijk terug in het "oude vertrouwen”. En dan doel ik op de gebeurtenissen van zaterdag 07 oktober 2023, de dag dat de wereld te zien kreeg dat Hamas Israël binnenviel in een niets ontziende bliksemaanval.


Ik ben mij ervan bewust dat wat ik van Rafaël, mijn leraar in Gene Zijde, heb doorgekregen, bij velen niet in goede aarde zal vallen. Dat moet dan maar. De wereld verandert snel en het wereldbeeld verandert mee, tenzij de meesten van ons naïef in het verleden willen blijven hangen. Het erkennen van de veranderingen heeft niets te maken met Jodenhaat en de Holocaust ontkennen. Het zijn juist deze termen waarachter kwaadaardige politici en machthebbers zich verschuilen zodat zij ongemerkt hun kwaadaardige activiteiten kunnen voortzetten. Dat dit ten koste gaat van heel veel onschuldige burgers, dat moet dan kennelijk maar. Dat is een "bijkomstigheid” helaas....


Gelukkig denkt Gene Zijde daar heel anders over en vele mensen met hen.


Netanyahu wil de Palestijnen uit Israël hebben. Daar is het Israëlische beleid op gericht. Door het gedogen van "kolonisten” in de steeds kleiner wordende Palestijnse gebieden. Netanyhu realiseert zich dat hij de wereld over zich heen krijgt wanneer hij de Palestijnen in Israël uit de weg ruimt. Daarom maakt hij hen hun leven zo zuur en oncomfortabel mogelijk. (Ik ga nu niet de hele geschiedenis herhalen want dan wordt dit blog een boek). Hamas is gestimuleerd door....Israël en de US om zo de medewerking van de Palestijnen te krijgen. Alleen won Hamas de vrije verkiezingen. Lang verhaal kort: De Palestijnen bleven zich verzetten tegen de Israëlische onderdrukking en als antwoord daarop verzwaarde Israël de onderdrukking op de Palestijnen. De Palestijnen weigerden hun grondgebied te verlaten en hielden ondanks alles stand. Tot groot ongenoegen van Netanyahu en de "kolonisten”.


Een situatie die niet anders doorbroken kan worden dan gelijkwaardige vredesbesprekingen. Iets wat Netanyahu en de "kolonisten” absoluut afwijzen.


En toen was het 07 oktober 2023.....


Plotseling viel Hamas Israël binnen met een goede strategie en goed functionerende strijders met goed materieel. Israël heeft het best getrainde en best functionerende leger van de wereld en de Mossad is de beste geheime dienst van de wereld. En desondanks heeft Israël zich laten verrassen en van de schrik heeft het uren geduurd voordat het leger reageerde....


Vreemd....Hoe kan dat?....


De Mossad wist al lang van de op handen zijnde inval. Die had Israël met gemak kunnen verijdelen. Alleen is dat niet gebeurd....Waarom niet?....


Omdat dit een "geschenk uit de hemel” was voor Netanyahu. Als hij de geplande inval niet zou verijdelen dan had hij een legitieme reden om de Palestijnen in Gaza te vernietigen. Dat daardoor ook onschuldige burgers aan Joodse zijde slachtoffer zouden worden, dat moest dan maar....Netanyahu wist dat IS zou meevechten met Hamas en hij wist wat dat voor zijn volk zou betekenen.....en desondanks heeft hij NIETS gedaan om dit inferno tegen te gaan...


Met de Holocaust nog vers in het geheugen bij veel mensen wereldwijd, was de conclusie snel getrokken: De Palestijnen zijn verantwoordelijk. De Moslims zijn de duivels die nu genocide op de Joden plegen. En die betekenis werd en wordt per direct overgenomen en gesteund door....politici en andere machthebbers wereldwijd.


Als bij toverslag lijkt men ineens de missie van Netanyahu en van het WEF en de Deep States te zijn vergeten en is men terug gevallen in de tijd van WOII en van net na de bevrijding.


NIEMAND lijkt op het denkbeeld te komen dat deze hele gang van zaken gewoon NIET KLOPT! Ineens voelt men zich gesteund en gerustgesteld door dezelfde politici en machthebbers die zij tot voor de inval in Israël nog volledig hebben gewantrouwd.


Wat is dit voor bizar mechanisme. Het lijkt op gedrag van onverwerkte trauma's die opnieuw tot leven zijn gekomen nadat zij zijn getriggerd door de inval van 07 oktober 2023 die hen op een dwaalspoor heeft gezet.


Geen kwaad woord over de Joden? Het zijn ook gewone mensen. Niets menselijks is ook hun niet vreemd. Ook ego en blinde haat niet. God heeft hen destijds niet voor niets verboden om hun beloofde land te betreden. Dat beloofde land heeft wellicht een symbolische betekenis: Wanneer men in harmonie met zijn naasten leeft, zal hij zijn beloofde land betreden.....


Naar een ander wijzen is altijd de makkelijkste weg terwijl de werkelijke oorzaak meestal dichter bij ons ligt dan we zouden willen toegeven. Het is de strijd met ons ego omwille van ons hart, die ons onze vrijheid en harmonie brengt.


Want wat nu als Netanyahu de voorziene aanval had verijdeld? Wat dan? In het licht van Oorzaak en Gevolg, wie is er verantwoordelijk voor dat de inval heeft plaatsgevonden? En welke verantwoordelijkheid ligt er bij diegenen die bewust niet handelden?


Durven we het aan om eerlijk te zijn naar onszelf en naar anderen over de ware toedracht van de inval van 07 oktober 2023 en de afschuwelijke gevolgen?


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens Rafaël, Galerie Noes.


#


2023-10-09 Blog: Appearances are deceptive.....

It's been a while since I wrote a blog. There is so much happening in the world, it is a very turbulent time in which evil is rampant. And mainly among politicians, diplomats and other prominent rulers. As usual, it is the happy few who determine how things work in this world. They were able to hide this from the gullible majority for a long time, but thanks to social media, that is no longer possible.

Social media is vilified by most of us and politicians. I understand why, because social media means that inappropriate matters no longer go unnoticed and people in the backroom politics don't want that.

This blog is a follow-up to our blog of July 22, 2023, "Money rules world politics”. It is precisely because of social media and X in particular that (fake) news travels very quickly. Where politicians post their propaganda talk, they are magically debunked and undermined with the necessary documentation.

More and more people are becoming aware that the WEF (World Economic Forum) is not as innocent as it seems and more and more people are realizing that they are ruled by Deep States (shadow governments).

Despite this awareness, it is easy to fall back into the "old trust”. And then I refer to the events of Saturday, October 7, 2023, the day the world saw that Hamas invaded Israel in a ruthless lightning attack.

I am aware that what I received from Rafaël, my teacher on the Other Side, will not be well received by many. So be it. The world is changing rapidly and the worldview is changing with it, unless most of us want to naively remain stuck in the past. Recognizing the changes has nothing to do with hatred of Jews and denying the Holocaust. It is precisely these terms that evil politicians and rulers hide behind so that they can continue their evil activities unnoticed. Apparently this has to be done at the expense of many innocent civilians. That is an "incidental” unfortunately....

Fortunately, the Other Side thinks very differently about this and many people agree with them.

Netanyahu wants the Palestinians out of Israel. That is what Israeli policy is aimed at. By tolerating "colonists” in the shrinking Palestinian territories. Netanyahu realizes that he will have the world over him when he gets rid of the Palestinians in Israel. That's why he makes their lives as miserable and uncomfortable as possible. (I'm not going to repeat the whole story now because then this blog will become a book). Hamas has been stimulated by...Israel and the US in order to gain the cooperation of the Palestinians. Only Hamas won the free elections. Long story short: The Palestinians continued to resist Israeli oppression and in response Israel increased the oppression of the Palestinians. The Palestinians refused to leave their territory and held on despite everything. Much to the dissatisfaction of Netanyahu and the "colonists”.

A situation that cannot be resolved other than equal peace talks. Something Netanyahu and the "colonists” absolutely reject.

And then it was October 7, 2023.....

Suddenly Hamas invaded Israel with a good strategy and well-functioning fighters with good equipment. Israel has the best trained and best functioning army in the world and the Mossad is the best secret service in the world. And yet Israel allowed itself to be surprised and from the fright it took hours for the army to respond....

Strange....How is that possible?....

The Mossad had long known about the impending raid. Israel could have easily thwarted that. Only that didn't happen....Why not?....

Because this was a "gift from heaven” for Netanyahu. If he did not foil the planned invasion, he would have a legitimate reason to destroy the Palestinians in Gaza. That innocent civilians on the Jewish side would also become victims, that was just what it had to be... Netanyahu knew that IS would fight with Hamas and he knew what that would mean for his people... and yet he did NOTHING to stop this inferno...

With the Holocaust still fresh in the minds of many people worldwide, the conclusion was quickly drawn: The Palestinians are responsible. The Muslims are the devils who are now committing genocide against the Jews. And that meaning was and is immediately adopted and supported by....politicians and other rulers worldwide.

As if by magic, people suddenly seem to have forgotten the mission of Netanyahu and the WEF and the Deep States and have fallen back into the time of WWII and just after the liberation.

NO ONE seems to think that this whole thing is simply NOT RIGHT! Suddenly people feel supported and reassured by the same politicians and rulers whom they completely distrusted until before the invasion of Israel.

What kind of bizarre mechanism is this. It resembles the behavior of unresolved traumas that have come back to life after being triggered by the raid of October 7, 2023 that led them on the wrong track.

No bad word about the Jews? They are also ordinary people. Nothing human is strange to them either. Not even ego and blind hatred. It was not without reason that God forbade them to enter their promised land at the time. That promised land may have a symbolic meaning: When one lives in harmony with his neighbors, he will enter his promised land...

Pointing to someone else is always the easiest way, while the real cause is usually closer to home than we would like to admit. It is the battle with our ego for the sake of our heart that brings us our freedom and harmony.

Because what if Netanyahu had thwarted the foreseen attack? What then? According to the law of Cause and Effect: Who is responsible for the raid occurs? And what responsibility lies with those who consciously failed to act?

Do we dare to be honest with ourselves and with others about the true circumstances of the raid of October 7, 2023 and the horrible consequences?

With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Rafaël, Galerie Noes.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 14 + negen = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >