En niemand die het ziet?/And no one sees it? - woensdag 1 november 2023

2023-10-31 Blog: En niemand die het ziet?.... (English below)


Ons blog van 9 oktober 2023 heeft weinig los gemaakt bij de lezers. De meesten blijven vasthouden aan de onschuld van Netanyahu en Israël en dat zij alle recht hebben om hun land te verdedigen. Geheel in de lijn van wat er door het WEF en hun volgers gepredikt wordt.


En er is niemand die het ziet?


Voor de inval van 7 oktober 2023, waren velen ervan overtuigd dat het WEF de aanstichter is van de migratie golven, van de zich opvolgende crisissen, van het aanvoeren van de COVID 19 pandemie als drogreden voor inperkende maatregelen aangaande onze grondrechten, van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, van de CO2 en de klimaatschade en het inperken van de boeren en hun veestapel, van hun infiltratie in regeringen om zo landen te destabiliseren en hun zo in de armen van WEF sympathiserende politieke partijen te manipuleren.


Maar....de inval in Israël op 7 oktober 2023 heeft niets met dit alles te maken? Sterker, het staat er los van en heeft alleen te maken met de aloude vete tussen de twee volkeren die dateert uit de tijd van het Oude Testament?


Kom op nou!


Nu de ogen op Israël en Palestina zijn gericht heeft het WEF de handen vrij om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland verder te laten escaleren met de EU als collaborateur van het WEF. Dat de VS zwaarder militair materieel aan Oekraïne levert, komt wel in het nieuws maar wordt rijkelijk overschaduwd door de tijdvullende propaganda om de genocide van Israël op de Palestijnen te rechtvaardigen. Geïllustreerd met beelden van de weerzinwekkende invasie door het militair overwicht van Israël, het land van het zo getergde Joodse volk dat de holocaust in WOII heeft doorstaan.


Ook India heeft het zwaar te verduren met aanslagen vanuit de moslimgemeenschap. Alleen is daar geen aandacht voor in het nieuws. Het nieuws dat geheel geredigeerd wordt om de argeloze consument in een richting te manipuleren. India dat juist bezig is om haar plaats in de wereld in te nemen, vormt een bedreiging voor de westerse economie ofwel voor het WEF. Premier Modi vaart met India een eigen koers en lijkt daarin heel succesvol te zijn. Hetgeen een bedreiging vormt voor de snode plannen van het WEF. Het WEF is ook in India geïnfiltreerd en gebruikt de moslimgemeenschap, en andere minderheden, om het land te ontwrichten. Net zoals in Europa en in de rest van de wereld. HET WEF GAAT ONS TE LIJF MET DE INZET VAN ETNISCH GEWELD om onze gemeenschappen te destabiliseren. De strategie van "verdeel en heers” is nog altijd succesvol!


Nieuws dat in buitenlandse nieuwsbladen verschijnt over de inval in Israël van 7 oktober 2023, met betrekking tot de kwalijke rol die Netanyahu daarin gespeeld heeft met de inzet van het Israëlische leger, bereiken Nederland en andere landen niet. Dat wordt angstvallig buiten de deur gehouden om zo de sympathie voor Netanyahu en Israël in stand te houden. Want de steun van de wereld voor de genocide van Palestina en de Palestijnen, is een must om Israël als agressor tegen de wereldopinie te beschermen.


Mensen die deze kwaadaardige opzet wel zien worden per direct weggezet als Jodenhater, holocaust ontkenner, fascist, Hamas sympathisant, moslim sympathisant etc., etc. Er is daardoor geen discussie meer mogelijk waardoor het WEF en haar collaborateurs hun gang kunnen gaan en hoe prettig is dat?


Niet alleen individuele mensen kunnen getraumatiseerd raken, ook volkeren, gemeenschappen en groepen kunnen getraumatiseerd raken. Als trauma's niet verwerkt worden dan slaan ze over op de volgende generaties waardoor het traumagedrag in stand blijft met alle gevolgen van dien. En wanneer wij naar de inval van 7 oktober 2023 kijken, dan zien wij overduidelijk reacties van een getraumatiseerd volk met haar sympathisanten.


Natuurlijk wil Israël van Hamas af. Alleen weet iedereen dat dat niet gerealiseerd wordt door Palestina en de Palestijnen uit te moorden en plat te bombarderen. Want Hamas bevindt zich niet alleen in Palestina en de kopstukken zullen nu zeker niet in Gaza vertoeven. En dat weten Netanyahu en Israël heel goed!


Het ondergrondse gangenstelsel is in beginsel opgezet om buiten het zicht van onderdrukker Israël, aan goederen te komen. En ja, ook aan wapens om zich tegen de Israëlieten te verdedigen. Want Palestina is door Israël ommuurd en afgesloten van de buitenwereld. Om er in en er uit te komen moeten de Palestijnen langs Israëlische controle posten. Israël heeft lang geleden de macht overgenomen. EN DE WERELD KEURT DAT GOED! Palestina is tot een Getto gemaakt door Israël in de hoop de Palestijnen te kunnen controleren. En nu wordt dat Getto door Israël op middeleeuwse wijze belegerd en worden mensen en hun huizen platgebombardeerd omdat er ergens Hamas strijders verborgen kunnen zitten. Het Israëlische geweld is geheel buitenproportioneel. Wat hier plaats vindt is Genocide. In Gaza bevinden zich ook Israëlische gijzelaars. Israël weet niet waar de gijzelaars zich bevinden en gaan gewoon door met de vernietiging van Gaza. Vreemd, nietwaar? Zij offeren hun staatsburgers omdat de smaak van wraak te zoet smaakt.


Denk hier maar eens over na....


David Ben-Goerion verklaarde in mei 1948 EENZIJDIG de Joodse staat Israël onafhankelijk. De teerling was geworpen. De Verenigde Naties, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben een zeer onzorgvuldig besluit genomen door een deel van Palestina toe te wijzen aan het Joodse volk en zichzelf terug te trekken uit het land. Sindsdien is het een eeuwig durende strijd tussen Israël en de Palestijnen. De hele geschiedenis is terug te vinden op Wikipedia.


De zogenaamde inval van Hamas op 7 oktober 2023, is een opzetje van Netanyahu en het WEF om de Palestijnen uit Gaza en uit Israël te verjagen zoals de Zionisten dat al vanaf het begin wilden. Netanyahu heeft nooit vrede gewild en wil dat ook in de toekomst niet. De "inval” komt de Verenigde Naties en het WEF heel goed uit om een historische fout schijnbaar ongedaan te maken. Daarbij maken zij een nieuwe historische fout omdat NIETS verloren gaat in het Universum en Karma altijd moet worden ingelost.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens Rafaël, Galerie Noes.

 

#


2023-10-31 Blog: And no one sees it?....

Our blog of October 9, 2023 did not make much of a difference among readers. Most continue to insist on Netanyahu and Israel's innocence and that they have every right to defend their country. Completely in line with what is preached by the WEF and their followers.

And no one sees it?

Before the invasion of October 7, 2023, many were convinced that the WEF is the instigator of the migration waves, of the successive crises, of using the COVID 19 pandemic as a fallacy for restrictive measures regarding our fundamental rights, of the war between Ukraine and Russia, from CO2 and climate damage and the restriction of farmers and their livestock, from their infiltration of governments in order to destabilize countries and manipulate political parties that sympathize with WEF.

But....the invasion of Israel on October 7, 2023 has nothing to do with all this? In fact, it is separate and only related to the ancient feud between the two peoples that dates back to the time of the Old Testament?

Come on!

Now that its eyes are on Israel and Palestine, the WEF has its hands free to further escalate the war between Ukraine and Russia with the EU as a collaborator of the WEF. The fact that the US is supplying heavier military equipment to Ukraine is in the news, but is overshadowed by the time-consuming propaganda to justify Israel's genocide of the Palestinians. Illustrated with images of the horrific invasion by the military superiority of Israel, the land of the tormented Jewish people who endured the Holocaust in WWII.

India is also having a hard time with attacks from the Muslim community. Only there is no attention for it in the news. The news that is completely edited to manipulate the unsuspecting consumer in one direction. India, which is busy taking its place in the world, poses a threat to the Western economy or to the WEF. Prime Minister Modi is following his own course with India and seems to be very successful in doing so. Which poses a threat to the WEF's nefarious plans. The WEF has also infiltrated India and is using the Muslim community, and other minorities, to disrupt the country. Just like in Europe and the rest of the world. THE WEF IS ATTACKING US USING ETHNIC VIOLENCE to destabilize our communities. The strategy of "divide and rule” is still successful!

News that appears in foreign newspapers about the invasion of Israel on October 7, 2023, with regard to the harmful role that Netanyahu played in it with the deployment of the Israeli army, does not reach the Netherlands and other countries. This is carefully kept out of the way in order to maintain sympathy for Netanyahu and Israel. Because the world's support for the genocide of Palestine and the Palestinians is a must to protect Israel as an aggressor against world opinion.

People who do see this malicious intent are immediately dismissed as Jew haters, Holocaust deniers, fascists, Hamas sympathizers, Muslim sympathizers, etc., etc. There is therefore no longer any discussion possible so that the WEF and its collaborators can continue as they wish and how pleasant that will be?

Not only individual people can become traumatized, peoples, communities and groups can also become traumatized. If traumas are not processed, they are passed on to subsequent generations, which perpetuates trauma behavior with all its consequences. And when we look at the raid of October 7, 2023, we clearly see reactions from a traumatized people and their sympathizers.

Of course Israel wants to get rid of Hamas. However, everyone knows that this will not be achieved by killing and bombing Palestine and the Palestinians. Because Hamas is not only in Palestine and its leaders will certainly not be in Gaza now. And Netanyahu and Israel know this very well!

The underground tunnel system was in principle set up to obtain goods out of the sight of oppressor Israel. And yes, also weapons to defend themselves against the Israelites. Because Palestine is walled off by Israel and closed off from the outside world. To get in and out, the Palestinians have to pass through Israeli checkpoints. Israel took power a long time ago. AND THE WORLD APPROVES THAT! Palestine has been made into a Ghetto by Israel in the hope of controlling the Palestinians. And now that Ghetto is being besieged by Israel in a medieval manner and people and their houses are being bombed because Hamas fighters may be hidden somewhere. Israeli violence is completely disproportionate. What is taking place here is Genocide. There are also Israeli hostages in Gaza. Israel does not know where the hostages are and continues to destroy Gaza. Strange, isn't it? They sacrifice their citizens because the taste of revenge is too sweet.

Just think about this....

David Ben-Gurion UNILATERALLY declared the Jewish state of Israel independent in May 1948. The die was cast. The United Nations, Great Britain and the United States have made a very careless decision by allocating part of Palestine to the Jewish people and withdrawing from the country. Since then it has been a never-ending battle between Israel and the Palestinians. The entire history can be found on Wikipedia.

The so-called Hamas invasion on October 7, 2023, is a setup by Netanyahu and the WEF to drive the Palestinians out of Gaza and Israel, as the Zionists wanted from the start. Netanyahu has never wanted peace and does not want it in the future. The "incursion” is very convenient for the United Nations and the WEF to apparently undo a historical mistake. In doing so, they make a new historical mistake because NOTHING is lost in the Universe and Karma must always be redeemed.

With kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Rafaël, Galerie Noes.

 
 
 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 4 + 11 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >