Statement - zaterdag 4 november 2023

 

2023-11-03 Blog: Statement. (English below)


Met de verkiezingen van 22 november in het vooruitzicht en de landelijke politiek en de wereldpolitiek fris in het geheugen, is het tijd om de balans op te maken en een besluit te nemen over wat ik als individu kan doen om een statement te maken om ons land te laten zien dat ik het niet eens ben met de wijze waarop de politiek ons denkt te blijven manipuleren.


Intussen zijn de meeste mensen wereldwijd het er over eens dat wij wereldwijd geregeerd worden door het WEF. Het WEF dat ons met haar ondergrondse sporendraden manipuleert en manouvreert in de richting die zij willen. Waardoor zij ons van onze grondrechten en van onze levensstandaard berooft door ons te laten geloven dat alle inkrimpingen absoluut nodig zijn om de door hen gecreëerde crisissen het hoofd te bieden. Crisissen die in werelijkheid niet bestaan en die gebruikt worden om ons en ons land nog meer geld af te troggelen dat zij elders in hun snode plannen investeren. Zelfs ONZE politici zijn door hen ingekocht met mooie vooruitzichten op prominente posities wereldwijd. Onze politici die als collaborateurs deze misdaden faciliteren voor hun eigen belang. Bizar genoeg zijn het juist die politici die de VOC mentaliteit vereren en promoten. Alsof de VOC al niet genoeg ellende in de wereld veroorzaakt heeft.


De Nederlandse bevolking moet alweer jaren de broekriem steeds strakker aanhalen. Eerst door de COVID19 pandemie en aansluitend door de Oekraïne oorlog met Rusland dat een proxy oorlog van de VS blijkt te zijn. En ineens wordt die oorlog overschaduwd door het conflict dat Israël zegt te hebben met Hamas waardoor Israël zich gerechtigd voelt om zich te ontdoen van de Palestijnse gebieden in Gaza. En dan wordt al het oud zeer naar boven gehaald van de holocaust en de slechte ervaringen met zich misdragende Moslims wereldwijd. De toon is gezet, het doel bereikt. Door deze polarisatie nieuw leven in te blazen is de wereldbevolking verdeeld in twee kampen te weten pro Israël en pro Palestina. De Joden tegen de Moslims. Daardoor ziet men niet, en wil men niet zien wat daar intussen werkelijk aan de hand is. Lees daarom ook de blogs van 9 oktober 2023 en van 1 november 2023. En het blijkt nog veel erger te zijn....


Terwijl de wereld aan het bekvechten is of Israël nu wel of niet het recht heeft om de Palestijnen en Gaza te vernietigen, komt daar een konijn uit de hoge hoed. Namelijk een plan uit het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw, voor de aanleg van een parallel kanaal met het Suez kanaal, genaamd het Ben-Goerion kanaal. En dat voorgenomen kanaal loopt door Gaza en dat kan het WEF niet gebruiken. Het is zelfs zo dat het geld dat het WEF verdient aan de Oekraïne-Rusland oorlog in dit plan geïnvesteerd wordt. Want dit kanaal geeft Israël en dus het WEF, want veel WEF leden zijn van machtige Joodse afkomst, de heerschappij over het gas- en olietransport vanuit de Arabische landen naar.....Europa. Het afsluiten van Russisch gas is een vooropgezet onderdeel van dit snode plan. Deze informatie heb ik op X gelezen en gehoord door de spaces van onderzoeksjournalist George Webb, die de ene na de andere beerput ontdekt. Zijn bevindingen zijn door Rafaël, mijn leermeester in Gene Zijde, bevestigd.


Door dit alles ben ik gaan zien wat Sigrid Kaag werkelijk in Sharm El Sheikh is gaan doen en wat daar in werkelijkheid is opgezet onder de noemer van "Klimaatbeheersing”. Zie ons blog van 15 november 2022. En waarom zij ineens weg was na de val van kabinet Rutte 4, zonder ontslag te nemen. Terwijl zij na de val van kabinet Rutte 3 volop te zien was en campagne voerde voor haar politieke partij. Overduidelijk een signaal dat haar taak, als WEF collaborateur, er hier op zit. Mark Rutte komt nu in het nieuws als kandidaat secretaris-generaal van de NAVO. Zijn bonus van het WEF voor bewezen diensten.

Eerst zegt Mark Rutte volmondig dat Nederland Israël zal steunen in hun oorlog tegen de Palestijnen in Gaza. Terwijl er in werkelijkheid geen sprake van een oorlog kan zijn in deze al bij voorbaat ongelijke strijd, omdat de Palestijnen geen volwaardig leger hebben in tegenstelling tot Israël die zelfs door de VS met vliegdekschepen werd gesteund. En wanneer Gaza al zo'n beetje platgebombardeerd is, maant hij Israël om iets minder desastreus te werk te gaan. Precies zoals andere regeringsleiders reageren. Wel erg doorzichtig, vindt u niet?


Dit alles heeft mij tot andere inzichten gebracht aangaande de Nederlandse politiek en de waarde daarvan voor Nederland. Waarbij ik tot het verdrietige inzicht ben gekomen dat Nederland alleen nog op de landkaart bestaat maar in werkelijkheid volledig geannexeerd is door het WEF, tevens EU.


Daar Gideon van Meijeren van FvD, door justitie vervolgd is omdat hij constateerde dat alleen een volksopstand Nederland nog kan redden, heb ik mijzelf afgevraagd wat nu een effectieve wijze van demonstreren tegen deze ondemocratische gang van zaken zou kunnen zijn.


De meest succesvolle, geweldloze en democratische volksopstand die ik kan bedenken is om met alle stemgerechtigden een statement te maken door op de dag van de verkiezingen uw stem ongeldig te verklaren door twee vakjes rood te kleuren.


Met vriendelijke groeten van Maud Verbeek, namens Rafaël, Galerie Noes.

 

#

 

2023-11-03 Blog: Statement.

With the November 22 elections looming and national and world politics fresh in my mind, it is time to take stock and decide what I can do as an individual to make a statement for our country. to show that I do not agree with the way in which politicians continue to manipulate us.

Meanwhile, most people worldwide agree that we are governed worldwide by the WEF. The WEF that manipulates and maneuvers us with its underground track wires in the direction they want. They deprive us of our fundamental rights and our standard of living by making us believe that all cuts are absolutely necessary to deal with the crises they have created. Crises that do not exist in reality and that are used to defraud us and our country of even more money that they invest elsewhere in their nefarious plans. Even OUR politicians have been bought in by them with bright prospects for prominent positions worldwide. Our politicians who, as collaborators, facilitate these crimes for their own interests. Bizarrely enough, it is precisely those politicians who venerate and promote the VOC mentality. As if the VOC hadn't already caused enough misery in the world.
The Dutch population has had to tighten its belt for years. First due to the COVID19 pandemic and subsequently due to the Ukraine war with Russia, which turns out to be a proxy war of the US. And suddenly that war is overshadowed by the conflict that Israel says it has with Hamas, which makes Israel feel justified in getting rid of the Palestinian areas in Gaza. And then all the old hurt from the Holocaust and the bad experiences with misbehaving Muslims worldwide are brought to the surface. The tone has been set, the goal achieved. By reviving this polarization, the world population has been divided into two camps: pro-Israel and pro-Palestine. The Jews against the Muslims. As a result, people do not see, and do not want to see, what is really going on there. Therefore, also read the blogs of October 9, 2023 and November 1, 2023. And it turns out to be much worse....

While the world is arguing about whether or not Israel has the right to destroy the Palestinians and Gaza, a rabbit comes out of the hat. Namely a plan from the early 1960s for the construction of a parallel canal with the Suez Canal, called the Ben-Gurion Canal. And that proposed canal runs through Gaza and the WEF cannot use it. In fact, the money the WEF earns from the Ukraine-Russia war is invested in this plan. Because this canal gives Israel and therefore the WEF, because many WEF members are of powerful Jewish descent, control over the gas and oil transport from the Arab countries to... Europe. Cutting off Russian gas is a premeditated part of this nefarious plan. I read and heard this information on X through the spaces of investigative journalist George Webb, who discovers one cesspool after another. His findings have been confirmed by Raphael, my teacher on the Other Side.

Through all this I came to see what Sigrid Kaag really did in Sharm El Sheikh and what was actually set up there under the name of "Climate Control”. See our blog of November 15, 2022. And why she suddenly left after the fall of Rutte 4 cabinet, without resigning. While after the fall of the Rutte 3 cabinet she was fully visible and campaigned for her political party. A clear signal that her job, as a WEF collaborator, is over here. Mark Rutte is now in the news as a candidate for Secretary General of NATO. His bonus from the WEF for services rendered.

First, Mark Rutte says outright that the Netherlands will support Israel in their war against the Palestinians in Gaza. While in reality there can be no war in this already unequal battle, because the Palestinians do not have a full-fledged army, unlike Israel, which was even supported by the US with aircraft carriers. And when Gaza has already been virtually bombed, he urges Israel to take a slightly less disastrous approach. Exactly as other government leaders respond. Very transparent, don't you think?

All this has given me different insights into Dutch politics and its value for the Netherlands. I have come to the sad realization that the Netherlands only exists on the map, but in reality it is completely annexed by the WEF, also the EU.

Since Gideon van Meijeren of FvD has been prosecuted by the judiciary because he concluded that only a popular uprising can save the Netherlands, I asked myself what an effective way of demonstrating against this undemocratic state of affairs could be.

The most successful, non-violent and democratic popular uprising that I can think of is to make a statement with all voters by declaring your vote invalid on election day by turning two boxes red.

Kind regards from Maud Verbeek, on behalf of Rafaël, Galerie Noes.
 
 
 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam dertien + 14 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >