Angst, corona pandemie - dinsdag 17 maart 2020


Angst, corona pandemie


Angst heeft in eerste instantie de functie om ons te beschermen. Door de adrenaline staan we voor de keuze "fight or flight”. Angst is in alle overige situaties een slechte raadgever en verleidt ons om de weg van de minste weerstand te kiezen waarvan wij inmiddels weten dat dit ALTIJD de verkeerde keus is.


En toch geven we er massaal aan toe zoals nu met de pandemie van het corona virus. We slaan aan het hamsteren om onszelf tegen mogelijke schaarste te beschermen. Terwijl dat niet aan de orde is. Maar we gaan nog wel steeds met de kleinkinderen op bezoek bij opa en oma van wie wij weten dat zij behoren tot de kwetsbare groep die een grote kans op complicaties hebben met de dood tot gevolg. En daar zijn wij kennelijk niet bang voor.


Angst is een vreemd mechanisme dat ons ver weg houdt van de realiteit. Wanneer u is aangeraden om niet in contact te komen met kwetsbare ouderen en zieke mensen, waarom doet u dit dan toch? Dan bent u kennelijk zeer met uw ego bezig. Net als met het hamsteren. De corona pandemie is er niet voor niets. Zij is in de eerste plaats ontstaan doordat mensen hun gezond verstand niet durfden te volgen uit angst voor de reacties van anderen. Dit heeft politici ervan weerhouden om in het begin de juiste beslissingen te nemen. En nu holt men massaal achter de feiten aan. Terwijl er in feite geen houden meer aan is. De wereld zal de corona pandemie moeten uitzieken met alle gevolgen van dien. Daar ontkomt niemand aan. De gevolgen zullen ons allemaal raken en angst zal ons daarvoor niet behoeden. In tegendeel. Door de angst zal u paniek zaaien en onder invloed van paniek maken mensen slechte keuzes met alle gevolgen van dien.


Daarom: Volg de hygiëne voorschriften op. Ga niet op bezoek bij kwetsbare ouderen en of zieke mensen. Zoek elkaar niet nodeloos op. Ga niet hamsteren want daardoor werkt u onnodige besmetting in de hand omdat mensen vaker naar de supermarkten moeten terugkomen waardoor de kans op besmetting onnodig vergroot wordt. Blijf rustig en bedien u van de voorzieningen die volop aanwezig zijn zoals social media, telefoon, bezorgdiensten etc, etc. Zo komt u toch in contact met anderen en werkt u actief mee om verdere besmetting te voorkomen. En blijf rustig. Door u te beklagen over uw verplichte isolement, helpt u niemand. U maakt de situatie daarmee onnodig zwaar voor uzelf en voor anderen door de druk die u daarmee op anderen legt, terwijl het niet bijdraagt tot een verbetering van de situatie. Berust en aanvaard de consequenties en maak er het beste van. De corona pandemie zal daarmee sneller tot een einde komen en dat is wel zo prettig voor ons allemaal.


Intussen kunt u de tijd van gedwongen isolatie gebruiken om eens bij uzelf te rade te gaan hoe belangrijk de zaken werkelijk voor u zijn die u door de gedwongen isolatie niet meer kunt doen of niet meer kunt consumeren. Wij weten allemaal dat overdaad schaadt en wellicht is de corona pandemie hier een harde les van.


Met liefdevolle groeten van AE Rafaël.

#

Fear, corona pandemic.


Fear primarily serves to protect us. Because of the adrenaline we are faced with the choice "fight or flight”. In all other situations, fear is a bad adviser and tempts us to choose the path of least resistance that we now know is ALWAYS the wrong choice.


And yet we give in to it en masse as now with the pandemic of the corona virus. We hoard to protect ourselves from possible scarcity. While that is not an issue. However, we still visit the grandparents with grandchildren who we know belong to the vulnerable group who have a high risk of complications with death. And we are apparently not afraid of that.


Fear is a strange mechanism that keeps us far from reality. If you have been advised not to come into contact with frail elderly and sick people, why do you do this? Then you are obviously very busy with your ego. Just like with hoarding. The corona pandemic is there for a reason. It was created in the first place because people did not dare to follow their common sense because of fear of the reactions of others. This has prevented politicians from making the right decisions in the beginning. And now people are massively chasing after the facts. When in fact there is no stopping it. The world will have to face the corona pandemic with all its consequences. Nobody can escape that. The consequences will affect us all and fear will not save us from it. On the contrary. Because of the fear you will create panic and under the influence of panic people make bad choices with all the consequences.


Therefore: Follow the hygiene regulations. Do not visit frail elderly or sick people. Do not seek each other unnecessarily. Do not hoard because this will lead to unnecessary contamination, because people will have to return to supermarkets more often, which will unnecessarily increase the chance of contamination. Stay calm and use the facilities that are abundantly available, such as social media, telephone, delivery services, etc., so that you still come into contact with others and actively cooperate to prevent further contamination. And keep calm. By complaining about your mandatory isolation, you are not helping anyone. You make the situation unnecessarily heavy for yourself and for others because of the pressure you place on others, while it does not contribute to an improvement of the situation. Rest and accept the consequences and make the best of it. The corona pandemic will come to an end faster and that is very pleasant for all of us.


In the meantime, you can use the time of forced isolation to consider how important things really are to you that you can no longer do or no longer consume due to the forced isolation. We all know that excess harms and perhaps the corona pandemic is a hard lesson from this.


With loving greetings from AE Rafaël.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >