Naming and Shaming - woensdag 18 maart 2020

Naming and Shaming


Deze handelswijze wijzen wij in de lichtsferen af. Niet omdat mensen geen eigen of een afwijkende mening mogen hebben, wij wijzen deze handelswijze af omdat het tegen alle correcte omgangsvormen ingaat. Diegenen die zich van Naming and Shaming bedienen, schieten zelf tekort om een juist en correct oordeel te kunnen vellen. Het zou goed zijn wanneer u, zolang u in de stof bent, zich blijft realiseren dat u nimmer in staat zal zijn om de waarachtigheid van wat zich in Gene Zijde afspeelt op juistheid te kunnen beoordelen.


De informatie die de mensheid heeft over het reilen en zeilen in Gene Zijde, is van ons afkomstig en doorgegeven via onze mediums. U hoeft het niet eens te zijn met de berichten die wij aan onze mediums doorgeven. Wij bepalen welke berichten over welke onderwerpen en met welke inhoud via onze mediums aan de mensen worden doorgegeven. Daar hebben wij in het Al hele goede redenen voor, welke redenen zijn gebaseerd op datgene dat wij in het Al weten.


Indien u desondanks meent het beter te weten als wij in het Al, dan staat u dat vrij. U heeft een vrije wil. Wat wij graag zien is dat een ieder die het niet eens is met een bericht, dat diegene zich op een correcte wijze en met respect gedraagt en uitdrukt. U kunt NIMMER zeker weten of onze informatie juist is. U kunt het aannemen of niet. U kunt ook niet beoordelen of onze mediums capabel zijn voor hun taak. U kunt het aannemen of niet.


In de hoogste lichtsferen wordt niet lief tegen elkaar gesproken. Wij zijn correct en respectvol jegens elkaar. Energie wordt daar niet verspilt dus ook niet aan overbodige en overdadige woorden. Wij pamperen de mensen in de regel niet omdat zachte heelmeesters stinkende wonden maken en daar bent u niet bij gebaat en wij ook niet. Indien u gewend bent aan de benadering vanuit de lagere lichtsferen waarin veelvuldig gebruik gemaakt wordt van lieve zachte woorden, dan is het te begrijpen dat u onze rechtstreekse berichten in twijfel trekt. Het is goed wanneer u niet alles voor zoete koek aanneemt. Blijft u er zich desondanks van bewust dat u als mens in de stof de waarheid niet zult kennen omdat uw geestelijke ontwikkeling tekort schiet. De berichten die wij aan u laten komen, zijn er op basis van vertrouwen. En wij vanuit de lichtsferen zullen uw vertrouwen nimmer beschamen.


Bent u het niet met ons eens? Laat u zich daar dan op een correcte en respectvolle manier over uit en maak u zich niet schuldig aan waardeoordelen die u op grond van uw stoffelijkheid niet kunt waar maken. U doet daar degenen die uw waardeoordeel treffen alsmede u zelf schade mee en dat zult u uzelf toch niet willen aandoen. Ik raad u aan onze berichten in rust en met aandacht te lezen. De inhoud van onze boodschappen gaan soms dieper dan u zich in eerste instantie realiseert. Het voorkomt dat u te vroeg zult reageren waarna u zich later moet bekennen dat u overhaast of ondoordacht heeft gereageerd met alle gevolgen van dien, die dan niet terug te halen zijn.


Met liefdevolle groeten van AE Rafaël.


#


Naming and Shaming


We reject this procedure in the spheres of light. Not because people should not have their own or divergent opinions, we reject this course of action because it goes against all correct manners. Those who use Naming and Shaming themselves fail to make a correct and correct judgment. It would be good if, as long as you are in the material, you keep realizing that you will never be able to judge the truthfulness of what is going on in the Other Side.


The information that mankind has about the goings-on in the Other Side comes from us and is passed on through our mediums. You don't have to agree with the messages we send to our mediums. We determine which messages about which subjects and with what content are passed on to people through our mediums. We have very good reasons for this in the All, which reasons are based on what we know in the All.


If, nevertheless, you think you know better when we are in the All, then you are free to do so. You have free will. What we like to see is that everyone who disagrees with a message, that they behave and express themselves correctly and with respect. You can NEVER know if our information is correct. You can take it or not. You also cannot judge whether our mediums are capable of their task. You can take it or not.


In the highest spheres of light people do not speak sweetly to each other. We are correct and respectful of one another. Energy is not wasted there, so it is not wasted and superfluous. As a rule, we don't pamper people because gentle surgeons make smelly wounds, and you don't benefit from that and neither do we. If you are used to the approach from the lower spheres of light that often uses sweet soft words, it is understandable that you question our direct messages. It is good if you do not take everything for sweet cake. Nevertheless, remain aware that as a human being in matter you will not know the truth because your spiritual development is inadequate. The messages we send to you are based on trust. And we from the spheres of light will never betray your confidence.


Do you disagree with us? Then express yourself in a correct and respectful manner and do not engage in value judgments that you cannot live up to on the basis of your materiality. You are doing the ones that affect your value judgment as well as yourself and you will not want to do that to yourself. I recommend that you read our messages in peace and carefully. The contents of our messages sometimes go deeper than you initially realize. It prevents you from responding too early, after which you later confess that you have reacted hastily or thoughtlessly with all the consequences that cannot be retrieved.


With loving greetings from AE Rafaël.


Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >