Liefde vanuit het Universum/ Love from the Universe - vrijdag 20 maart 2020

Liefde vanuit het Universum


De aarde is in de ban van de COVID-19 pandemie. Angst en onzekerheid krijgen hun grip op uw dagelijks leven. Er zijn onzekere tijden aangebroken. Uw innerlijke rust, uw evenwichtigheid en uw wijsheid worden op de proef gesteld. Ingrijpende maatregelen beperken u in uw vrijheden en dan met name in uw bewegingsvrijheid.


De keerzijde van deze situatie is dat u minder zal reizen. Omdat u dat is opgelegd. U zal ook minder consumeren vanwege de opgelegde maatregelen. De horeca en ander vertier is stil komen te liggen.


Hoe ernstig de COVID-19 pandemie ook is, de keerzijde is dat door de opgelegde maatregelen is aangetoond dat er veel anders kan waardoor vele maatschappelijke problemen als vanzelf opgelost lijken te zijn. U kunt zich afvragen of uw leefwijze van voor de COVID-19 pandemie werkelijk zo noodzakelijk is geweest of dat u het deed omdat u allerlei zaken aangeboden werden omdat de aanbieders van deze zaken er een boterham in zagen en niet omdat het voor u noodzakelijk was om daarin mee te gaan.


Alles in het Universum is Oorzaak en Gevolg en wij vanuit Gene Zijde houden u met liefde een spiegel voor. Want al datgene dat u doet of heeft nagelaten is niet met geld af te kopen. U betaalt daar een heel andere prijs voor en die prijs is vele malen hoger dan u ooit met geld kunt betalen.


Laat daarom de COVID-19 pandemie een welkome les voor u zijn om zo inzicht te krijgen in uw eigen noodzakelijke en niet noodzakelijke handelingen te krijgen. Dan gaat u zien wat er werkelijk belangrijk is en wat er makkelijk anders kan waardoor de kwaliteit van leven op aarde voor al het leven en voor de aarde gezonder zal worden.


Met liefdevolle groeten van AE Rafaël.

#

Love from the Universe


Earth is under the spell of the COVID-19 pandemic. Fear and uncertainty get a grip on your daily life. Uncertain times have come. Your inner peace, your balance and your wisdom will be tested. Far-reaching measures limit you in your freedoms and especially in your freedom of movement.


The flip side of this situation is that you will travel less. Because it was imposed on you. You will also consume less because of the imposed measures. The catering and other entertainment has come to a halt.


However serious the COVID-19 pandemic is, the flip side is that the imposed measures have shown that much can be done differently, so that many social problems seem to have been solved by themselves. You may wonder whether your lifestyle before the COVID-19 pandemic was really so necessary or whether you did it because you were offered all kinds of things because the providers of these things saw a living in it and not because it was necessary for you to to go along with that.


Everything in the Universe is Cause and Effect and we from the Other Side love to hold up a mirror to you. Because everything you do or have failed to do can not be bought off with money. You pay a very different price for that and that price is many times higher than you can ever pay with money.


Therefore, let the COVID-19 pandemic be a welcome lesson to you in order to gain insight into your own necessary and unnecessary actions. Then you will see what is really important and what can easily be done differently, which will improve the quality of life on earth for all life and for the earth.


With loving regards from AE Rafaël.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >