Armoede en ons Koningshuis/Poverty and our Royal Family. - dinsdag 8 december 2020

 

Armoede en ons Koningshuis. (English below)


Het is bijna 2021. En zoals elk jaar in december een moment van bezinning. Kijkend naar de beschaving in dit land, die steeds verder achteruit lijkt te gaan. Het respecteren van elkaars vrijheid dat steeds minder wordt doordat ideologieën, onder druk van geestelijken uit binnen- en buitenland, ons met dwang en door middel van onze democratische vrijheden worden opgelegd. Protesteren hiertegen wordt gezien als niet tolerant en het niet respecteren van de godsdienstvrijheid, als discriminatie van hen die anders zijn. Terwijl het daar helemaal niet om gaat.....


In de Volksvertegenwoordiging komen steeds meer leden met een dubbel paspoort die de godsdienstvrijheid aanwenden om ons beperkende maatregelen en wetten op te leggen om te voorkomen dat profeten en goden worden beledigd door bijvoorbeeld een spotprent, uitspraken of andere manieren van meningsuiting. Het is een vorm van dwang die wij als Nederlanders lang geleden hebben afgeschaft en niet meer willen. Terwijl iedereen zich uitspreekt om toch vooral onze Grondrechten en onze Grondwet te respecteren, voltrekt zich in onze eigen Tweede Kamer een heel ander proces..... De normen en waarden van buiten Nederland worden onder het voorwendsel van de reflectie van de diversiteit van de nieuwe Nederlandse burgers als een Trojaans paard het landelijk bestuur binnen gehaald. En o wee degene die daar openlijk de discussie over aangaat, want die wordt afgeserveerd als een fascist als een bekrompen geest die niet open staat voor verandering, voor meegaan in het veranderende Nederland. Dat niet verandert door een positieve ontwikkeling maar door repressieve infiltratie van buiten af.....en dat kan allemaal gebeuren omdat Nederland heeft verzuimt om haar wet en regelgeving in een vroeg stadium aan te passen. Nederland zal de komende tijd zeer ingrijpend gaan veranderen met behulp van onze eigen democratische waarden en wet en regelgeving die nog stamt uit de tijd van voor de hier blijvende gastarbeiders, migranten, asielzoekers en gelukszoekers die ook de nationaliteit van het land van herkomst mogen behouden naast het Nederlanderschap en zich daardoor op die inherente rechten beroepen, en tegen ons Nederland van binnenuit ten strijde zullen trekken met een haat en minachting die volstrekt misstaat tegen een land dat zo gastvrij haar grenzen heeft geopend en haar gasten in ALLES laat meedelen. Als dank daarvoor nemen zij ons land over terwijl wij ons land kennelijk aan hen weggeven want ja.....zij hebben toch ook rechten?


WAAR komt die naïviteit van de Nederlanders toch vandaan? In de WOII zijn wij door de Duitsers onderdrukt en nu zullen wij datzelfde geheel vrijwillig door een geloof, door de islam, toestaan? Dit is een proces dat in gang gezet is en nog niet is voltooid! Nederlandse mensen krijgen tussen de 1 en 3 kinderen. Moslim mensen krijgen daar een veelvoud van en dat zal door de imams zeker gepropageerd worden als een taak die in het belang van allah en de profeet volbracht moet worden. En zo ontstaat een natuurlijke meerderheid tezamen met de gezinshereniging. Dit proces is bezig zich te voltrekken.


Onze koning zegt hier niets over omdat hij dat staatsrechtelijk niet mag. Onze minister president en zijn regering zegt ook niets, kennelijk zijn er andere (Europese) belangen waardoor onze regering, die op het pluche mag zitten omdat zij door ons zijn gekozen, onze belangen zó verloochenen.


"Vele varkens maken de spoeling dun” luidt een oud gezegde en deze wijsheid bewijst zich heden ten dage nog steeds. Al die mensen die al dan niet om veiligheidsredenen in ons lans asiel aanvragen zullen moeten eten en moeten wonen. Zij hebben al dan niet medische hulp nodig en hun kinderen moeten naar school. En wanneer zij geen betaald werk (kunnen) verrichten, zullen zij geld nodig hebben voor hun levensonderhoud. En AL deze faciliteiten delen de Nederlanders met hen. En omdat er steeds meer komen, geven de Nederlanders steeds meer van zichzelf. Vrijwillig of opgelegd door de regering en zo ontstaat er armoede.....armoede onder de oorspronkelijke burgers van een rijk westers land......


Een rijk westers land met een koning op de troon die een vrouw heeft en drie dochters die kennelijk een koninklijk leven moeten leiden ten overstaan van de rest van de wereld en daarom rijkelijk bedeeld worden door onze regering in materiële en immateriële zin. De koning koopt een speedboot van een paar miljoen en de kroonprinses krijgt vanaf haar 18e jaar een paar ton en viert haar verjaardag een week lang. Gefeliciteerd prinses Amalia, wat leuk!....maar realiseren deze royals zich dat er ook een minder zonnige kant zit aan "hun” koninkrijk? Dat er mensen zijn die een jaar moeten leven van wat deze royals per dag krijgen toebedeeld? Kennelijk niet want zij "vergeten” dat "hun volk” in beperkingen leeft vanwege een wereldwijd heersende pandemie en gaan gewoon op een "welverdiende” vakantie naar hun landhuis in Griekenland en zeggen daar bij terugkomst gewoon "sorry” voor. Terwijl een hele bedrijfstak failliet dreigt te gaan en mensen drijft tot zelfmoord.


Hoever staan de leden van het koninklijk huis af van de realiteit in het "eigen” land? Misschien zou prinses Amalia beter 1 jaar verplicht van een bijstandsuitkering in het kader van de participatie wet moeten leven. ZONDER de financiële steun van haar vader en haar familie. Want dan ervaart zij aan den lijve hoe "haar” toekomstige onderdanen in dit rijke maar VEEL te VOLLE land GEDWONGEN worden om te leven omdat haar land tegen wil en dank de barmhartige samaritaan blijft uithangen. En nu gaat zij haar verjaardag gedurende 1 week vieren. Wat leuk! Terwijl er vele Nederlandse kinderen zijn die hun verjaardag AL JAREN niet meer kunnen vieren of nooit gevierd hebben, omdat hun ouders door het Nederlandse systeem aan de bedelstaf en in GROTE schulden zijn geraakt......

Ik had verwacht dat er meer SOLIDARITEIT vanuit ons koningshuis zou zijn. En dat zij hun overmatige weelde uit LIEFDE voor HUN VOLK tot een minimum zouden beperken om zo EENDRACHTIG deze crisis het hoofd te bieden.


Ik vraag mij dan ook ernstig af of de koning en zijn gezin en familie er wel eens bij stil staan wanneer zij hun goede en gezonde voeding nuttigen, zich hullen in comfortabele kleding, zich nestelen in een comfortabel paleis of huis, zich verplaatsen met allerlei vervoersmiddelen behalve het OV, medische zorg krijgen die zij nodig hebben en geen enkele zorg hoeven weigeren omdat zij de verplichte "eigen” bijdrage niet kunnen betalen, hun kinderen alles kunnen geven wat zij nodig hebben en zelfs ambiëren.


Nee, hier zijn geen woorden voor. Nu kan de koning protestant zijn, Gene Zijde kijkt met ALLES en IEDER van ons mee. NIEMAND uitgezonderd. En eens komt de dag dat wij allen geconfronteerd worden met ons (on)verantwoordelijk handelen. OOK de koning en zijn gezin en familie ontkomen daar niet aan. Want wij komen "naakt” in Gene Zijde aan daar wordt niemand door status of rijkdom gered omdat dat er niet toe doet in Gene Zijde.......


Fijne kerstdagen, koning Willem Alexander, voor uw gezin en voor uw familie, denkt u maar vaak aan uw onderdanen die door toedoen van uw systeem in armoede MOETEN leven terwijl dat ABSOLUUT ONNODIG is in een welvarend land als Nederland. Wij zijn allemaal zeer benieuwd naar uw kersttoespraak van dit jaar en wat u DAADWERKELIJK aan deze schande, die vele van uw burgers dak- en thuisloos maakt en in armoede laat verkeren, gaat doen.......


Met liefdevolle groeten van Maud Verbeek namens AE Rafaël.

#

Poverty and our Royal Family.

It is almost 2021. And, like every December, a moment of reflection. Looking at the civilization in this country, which seems to be deteriorating further and further. Respecting each other's freedom, which is becoming less and less because ideologies, under pressure from clergy from home and abroad, are imposed on us with force and through our democratic freedoms. Protesting against this is seen as non-tolerant and disrespect for religious freedom, as discrimination against those who are different. While that is not the point at all .....

More and more members of the Parliament come with a double passport who use the freedom of religion to impose restrictive measures and laws on us to prevent prophets and gods from being offended by, for example, a cartoon, statements or other forms of expression. It is a form of coercion that we as Dutchmen abolished long ago and no longer want it. While everyone speaks out to respect our Fundamental Rights and our Constitution in particular, a completely different process is taking place in our own House of Representatives ..... The norms and values from outside the Netherlands are under the pretext of reflecting on the diversity of the brought new Dutch citizens into national government like a Trojan horse. And woe to the one who openly discusses this, because he is dismissed as a fascist as a narrow-minded mind who is not open to change, to go along with the changing Netherlands. That will not change through a positive development, but through repressive infiltration from outside ..... and that can all happen because the Netherlands has failed to adjust its laws and regulations at an early stage. The Netherlands will change radically in the coming period with the help of our own democratic values ​​and laws and regulations that date back to the time before the guest workers, migrants, asylum seekers and fortune seekers who remain here and who are also allowed to retain the nationality of the country of origin beside the Dutch citizenship and thereby invoke those inherent rights, and will go to war against our Netherlands from within with a hatred and contempt that is completely out of place against a country that has opened its borders so hospitably and allows its guests to participate in EVERYTHING. As a thank you, they take over our country while we apparently give our country away to them because yes ..... they also have rights?

WHERE does the naivety of the Dutch come from? In WWII we were oppressed by the Germans and now will we allow the same entirely voluntarily through a belief, through Islam? This is a process that has been initiated and has not yet been completed! Dutch people have between 1 and 3 children. Muslim people get multiples of that and that will certainly be propagated by the Imams as a task to be accomplished in the interest of allah and the prophet. And so a natural majority is created together with family reunification. This process is in progress.

Our king says nothing about this because he is not allowed to do so under constitutional law. Our prime minister and his government also say nothing, apparently there are other (European) interests that make our government, which is allowed to sit on the plush because they have been chosen by us, so deny our interests.

"Many pigs thin the mud" goes an old saying and this wisdom is still proving itself today. All those people who apply for asylum in our country, whether or not for security reasons, will have to eat and live. They may or may not need medical attention and their children must go to school. And when they are not able to do paid work, they will need money for their living. And ALL these facilities the Dutch share with them. And because more and more are coming, the Dutch are giving more and more of themselves. Voluntary or imposed by the government and so poverty arises ..... poverty among the original citizens of a rich Western country ......

A rich western country with a king on the throne who has a wife and three daughters who apparently have to live a royal life in front of the rest of the world and are therefore richly endowed by our government in a material and immaterial sense. The king buys a speedboat of a few million and the crown princess gets a few tons at the age of 18 and celebrates her birthday for a week. Congratulations princess Amalia, how nice! .... but do these royals realize that there is also a less bright side to "their” kingdom? That there are people who have to live a year on what these royals are given per day? Apparently not because they "forget" that "their people" live in restrictions due to a global pandemic and simply go on a "well deserved" vacation to their country home in Greece and add just "sorry" for returning. While an entire industry threatens to go bankrupt and drives people to suicide.

How far away are the members of the royal family from the reality in their "own” country? Perhaps princess Amalia should live compulsory for 1 year on social assistance benefits under the participation law. WITHOUT the financial support of her father and her family. Because then she experiences first-hand how "her” future citizens in this rich but MUCH too FULL country are FORCED to live because her country willingly continues to act as the good Samaritan. And now she is going to celebrate her birthday for 1 week. How nice! While there are many Dutch children who have not been able to celebrate their birthday for YEARS or have never celebrated, because their parents have become beggar and in BIG debt due to the Dutch system ......
I expected there would be more SOLIDARITY from our royal family. And that they would minimize their excessive opulence out of LOVE for THEIR PEOPLE in order to face this crisis UNLESSLY.

I therefore seriously wonder whether the king and his family and relatives ever think about it when they eat their good and healthy food, wrap themselves in comfortable clothing, settle in a comfortable palace or house, move by all kinds of means of transport apart from public transport, they receive the medical care they need and do not have to refuse any care because they cannot pay the compulsory "personal” contribution, can give their children everything they need and even more.

No, there are no words for this. Now the king can be a protestant, the Other Side looks with EVERYTHING and EVERYONE of us. NO ONE excepted. And one day the day will come when we will all be confronted with our (un)responsible actions. ALSO the king and his family and relatives cannot escape that. Because we arrive "naked” in the Other Side, no one is saved by status or wealth because that does not matter in the Other Side .......

Merry Christmas, king Willem Alexander, for your family and for your relatives, oftently think of your citizens who MUST live in poverty because of your system, while that is ABSOLUTELY UNNECESSARY in a prosperous country like the Netherlands. We are all eagerly awaiting your Christmas speech this year and what you are ACTUALLY going to do about this shame that is making many of your citizens homeless and living in poverty .......


With loving regards from Maud Verbeek on behalf of Archangel Rafaël.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >