Wat gebeurd er met Nederland?/What will happen to the Netherlands? - woensdag 9 december 2020

 

Wat gebeurd er met Nederland? (English below)


Hoeveel politieke partijen hebben zitting in de Tweede Kamer? En hoeveel komen er na deze verkiezingen nog bij? Wil elke burger meepraten in de Tweede Kamer en kan dat wel, zoveel kapiteins op ons Nederlandse schip?


Nee, want dat leidt tot nog meer wanorde en strijd. Minister Ollongren is de Grondwet aan het herschrijven en met de aankomende Tweede Kamer verkiezingen stemmen wij ook voor of tegen de Grondwetswijziging. Maar....weten de burgers van Nederland dat wel en waarom wordt daar zo weinig ruchtbaarheid aan gegeven? Is het de bedoeling dat het stemmen voor of tegen de Grondwetswijziging stil wordt gehouden zodat de wijzigingen die minister Ollongren wil invoeren stilzwijgend worden aangenomen? Want let wel, het gaat over het herzien van de kieswet. En dat is inderdaad hard nodig alleen is de verandering die minister Ollongren heeft bedacht ook de juiste? Het dient ALTIJD een belang en dat is zeer zeker niet altijd het algemeen belang. In hoeverre zijn de nu regerende partijen bereid om andere partijen een kans om te regeren te geven? Zoals het er nu naar uitziet zal het steeds moeilijker zijn om een meerderheid van de stemmen te krijgen om over de juiste coalitie maar te zwijgen. En dan is er nog de Eerste Kamer die altijd het laatste woord binnen de Staten Generaal heeft en wiens leden door de Provinciale Staten worden gekozen. Dus wanneer de regering niet verzekerd is van een meerderheid in de Eerste Kamer dan heeft de regering het zwaar en daarom heeft minister Ollongren bedacht dat zij daar met een Grondwetswijziging wel een stokje voor kan steken......tenminste, wanneer de argeloze burger daarvan niets in de gaten heeft en

alleen op de partij van zijn keuze stemt zonder zich het belang ervan voor onze Grondwet te realiseren. En het gaat niet alleen om de kieswet, minister Ollongren wil ook e.e.a. veranderen aan de wijze waarop de Eerste- en de Tweede Kamer hun stemmen gaan uitbrengen en hoe lang senatoren zitting hebben in de Eerste Kamer. En wat dit allemaal bijzonder maakt is dat de voorstellen van minister Ollongren gesteund worden door de VVD, het CDA en D66 en zijn gebaseerd op aanbevelingen van de heer Remkes van de VVD. En juist dat maakt mij argwanend want is het niet minister Ollongren geweest die recentelijk tot twee keer toe een motie van de Eerste Kamer naast zich neergelegd heeft? En welke "rol” speelt de COVID19 pandemie hierin? Want vele Nederlanders worden daadwerkelijk bezig gehouden met de maatschappelijke gevolgen hiervan en weten niets van een op handen zijnde Grondwetswijziging. Want waarom nu? In deze roerige COVID19 tijd.....het geeft mij een naar gevoel van berekendheid, een zwaar "niet pluis” gevoel.


Beste Nederlanders, wees gewaarschuwd en op uw hoede want wanneer de stemming een feit is, kunnen de gevolgen niet meer teruggedraaid worden. En wij hebben onze Democratische Waarden niet voor niets.....uiteindelijk is geen enkele regering te vertrouwen als het om hun eigen belangen gaat alleen hoeven wij hen niet vrijelijk hun gang laten gaan.


Met liefdevolle groet van Maud Verbeek, namens AE Rafaël.


https://a.msn.com/r/2/BB1byYVm?m=nl-nl&referrerID=InAppShare


What will happen to the Netherlands?


How many political parties have a seat in the House of Representatives? And how many more will be added after these elections? Does every citizen want to have a say in the House of Representatives and is that possible, so many captains on our Dutch ship?


No, because that leads to even more disorder and strife. Minister Ollongren is rewriting the Constitution and with the upcoming House of Representatives elections we will also vote for or against the amendment to the Constitution. But .... do the citizens of the Netherlands know that and why is so little publicity given to it? Is it intended that voting for or against the constitutional amendment will be kept silent so that the amendments that Minister Ollongren wants to introduce are tacitly adopted? Because mind you, it is about revising the electoral law. And that is indeed desperately needed, but is the change that Minister Ollongren has devised also the right one? It ALWAYS serves an interest, and that is certainly not always the common good. To what extent are the now ruling parties willing to give other parties a chance to rule? As things stand now, it will be increasingly difficult to get a majority of the votes, not to mention the right coalition. And then there is the Senate, which always has the last word within the States General and whose members are elected by the Provincial Council. So when the government is not assured of a majority in the Senate, the government has a hard time and that is why Minister Ollongren has decided that she can put a stop to this with a constitutional amendment ... at least, if the unsuspecting citizen is not aware of this and only votes for the party of his choice without realizing its importance for our Constitution. And it is not just about the electoral law, Minister Ollongren also wants to change the way in which the Senate and the House of Representatives will cast their votes and how long senators will sit in the Senate. And what makes this all special is that the proposals of Minister Ollongren are supported by the VVD, the CDA and D66 and are based on recommendations from Mr Remkes of the VVD. And that makes me suspicious, because was it not Minister Ollongren who recently dismissed a motion from the Senate on two occasions? And what "role” does the COVID19 pandemic play in this? Because many Dutch people are actually occupied with the social consequences of this and are unaware of an imminent constitutional amendment. Because why now? In these turbulent COVID19 times ..... it gives me a bad sense of calculation, a heavy "not right” feeling.


Dear Dutch people, be warned and on your guard because once the vote is a fact, the consequences cannot be reversed. And we don't have our Democratic Values ​​for nothing ..... after all, no government can be trusted when it comes to their own interests, we just don't have to let them run their course freely.


With loving regards from Maud Verbeek, on behalf of Archangel Rafaël.


Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >