Wie niet horen wil/Who does not want to hear - dinsdag 15 december 2020


 

 Wie niet horen wil..... (English below)

 

Alweer een lockdown en dat vlak voor de kerst. Veel mensen zijn boos en verontwaardigd en dat is te begrijpen. Alleen.....hebben we dit nu werkelijk niet zien aankomen? En wat hebben wij eraan gedaan om een lockdown te voorkomen?


Wij zijn massaal aan het shoppen gegaan. Kennelijk wilden we de "aanbiedingen” van Black Friday voor geen goud missen en wilden we toch graag ouderwets gaan Sinterklaas- en kerst shoppen. Want bij online bestellen moet men maar afwachten of de cadeautjes wel op tijd zijn. En ja..... dat zijn allemaal zwaar wegende belangen die welzeker boven het belang van de volksgezondheid en de faillissementen van branches gaan......


Wat voor logica is dit? En welk belang is hier nu mee gediend? Juist, het belang van het ego, het eigen egoïstische belang. Dat niemand wil toegeven want het besmettingsgevaar wordt geïllustreerd met ondeugdelijke cijfers. Dus....vanwege de ondeugdelijke cijfers is het besmettingsgevaar zwaar overdreven? En daarmee is het negeren en het overtreden van de veiligheidsvoorschriften gerechtvaardigd? Hebben wij werkelijk niet verder leren nadenken waarbij wij ons bewust zijn van de wet van Oorzaak en Gevolg?


Natuurlijk kunnen we een verwijtende vinger opsteken naar onze regering maar ontslaat dat ons van onze eigen verantwoordelijkheid? Achter welke "feiten” kunnen wij ons nog meer verschuilen om ons van onze eigen verantwoordelijkheid te ontdoen? Natuurlijk zijn daar de testen en de op handen zijnde vaccins en de mogelijke dwang die onze regering ons mogelijk gaat opleggen wanneer het aantal besmettingen niet verder omlaag gaat.


Staat u er wel bij stil dat wanneer wij keer op keer blijven tegenwerken dat daardoor de veiligheidsvoorschriften niet zullen werken? En dan komt dat door de veiligheidsvoorschriften???


Wat nu wanneer we ons nu eens voor een keer ALLEMAAL aan de veiligheidsvoorschriften zullen houden. Of we het ermee eens zijn of niet. En we gaan dan na x tijd naar de resultaten kijken. Zouden we daar niet véél verder mee komen? Want als nà die periode blijkt dat de veiligheidsvoorschriften niet werken, dan kunnen we verder zien. Zoals het nu gaat komen wij niet verder omdat het zo maar niet duidelijk wordt of de veiligheidsvoorschriften daadwerkelijk werken. We blijven hier dus in hangen en enkel en alleen omdat wij tegenwerken in de veronderstelling dat wij het zoveel beter weten.....met nul resultaat.


Dat onze regering zoveel faciliteiten heeft kapot bezuinigd, ontslaat niemand van de eigen verantwoordelijkheid, ook niet wanneer onze regering verkeerde keuzes maakt. Wij leven in een democratie met een gekozen regering en daarmee hebben wij ons met de verkiezingsuitslag geconformeerd. Dan geeft het geen pas om de regering te pas en te onpas tegen te werken.


Gelukkig kunnen wij de lockdown ook gebruiken om hier eens met zijn ALLEN bij stil te staan. Want het blijft een feit dat we met eendracht zoveel meer zullen bereiken.


Met liefdevolle groeten van Maud Verbeek, namens AE Rafaël.

#

Who does not want to hear.....


Another lockdown just before Christmas. Many people are angry and outraged and that is understandable. Only ..... did we really not see this coming? And what have we done to prevent a lockdown?


We went shopping en masse. Apparently we did not want to miss out on the "offers” of Black Friday for the world and we still wanted to go old-fashioned shopping for Saint Nicholas and Christmas. Because when ordering online, one has to wait and see whether the presents are on time. And yes ..... these are all important interests that certainly go beyond the interests of public health and the bankruptcies of branches ......


What kind of logic is this? And what interest has this served now? Right, the interest of the ego, the selfish interest. That nobody wants to admit, because the risk of infection is illustrated with inadequate figures. So .... because of the inadequate figures, the risk of contamination is greatly exaggerated? And with that, is ignoring and violating safety regulations justified? Have we really not learned to think further while being aware of the law of Cause and Effect?


Of course we can blame our government, but does that relieve us of our own responsibility? Behind what other "facts” can we hide in order to get rid of our own responsibility? Of course there are the tests and the impending vaccines and the possible coercion that our government may impose on us if the number of infections does not go down further.


Do you realize that if we keep working against time and time again, this will prevent the safety regulations from working? And that's because of the safety regulations ???


What if we ALL stick to the safety regulations for once. Whether we agree or not. And we will then look at the results after x time. Wouldn't we get much further with that? Because if after that period it turns out that the safety regulations are not working, then we can see further. As it is now, we will not get any further because it is not clear whether the safety regulations actually work. So we get stuck in this and only because we oppose the assumption that we know so much better ..... with zero result.


The fact that our government has cut back so many facilities does not relieve anyone of their own responsibility, even when our government makes the wrong choices. We live in a democracy with an elected government and that is how we have conformed to the election results. Then it makes no sense to oppose the government rightly or wrongly.


Fortunately, we can also use the lockdown to reflect on this with us ALL. Because the fact remains that with unity we will achieve so much more.


With loving regards from Maud Verbeek, on behalf of Archangel Rafaël.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >