Afbeelding invoegen
Overgaan....   (English below)
 
Het overgaan van uw dierbaren is een pijnlijke aangelegenheid.
Zij verlaten het Tijdelijke voor het Eeuwige, u neemt beiden afscheid.
Voor u die achterblijft, betekent het een einde.
Voor diegene die is overgegaan, betekent dat einde een nieuw begin.
Want bedenk dat er geen dood bestaat. Er bestaat een "Verder Gaan”.
Uw overleden dierbaren zullen u regelmatig op Aarde bezoeken om u te
troosten en om u te laten weten dat het met hen goed gaat.
Denk aan uw dierbaren met liefde en met een lach.
Zie het overgaan niet als een einde maar als een verder gaan,
dat is voor u beiden prettig.
Zo kunt u elkaar in liefde blijven steunen.
Want bedenk: In de Eeuwigheid bestaan geen grenzen.
 
#
 
Pass away....
 
Passing away of your loved ones is a painful affair.
They leave the Temporary for the Eternal, you both say goodbye.
For you who are left behind, it means an end.
For the one who has passed on, that ending means a new beginning.
Because remember there is no death. There is a "Continue".
Your passed away loved ones will visit you on Earth regularly to see you, to comfort you and to let you know that they are doing well.
Think of your loved ones with love and with a smile.
Don't see the transition as an end but as a move on
that is pleasant for both of you.
This way you can continue to support each other in love.
Because remember: There are no boundaries in Eternity.